Ulgi podatkowe

5/5 - (1 vote)

Na naukę i dojazdy dzieci

Z racji ulgi na odpłatne kształcenie w podstawowych, zawodowych i średnich szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych wolno pomniejszyć podatek za 1999r. o 19% wydatków poniesionych na ten cel, ale nie więcej niż o 3% dochodu stanowiącego górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli o 888 zł 72gr na każde dziecko. Odliczenie to odpowiada wydatkowi 4677zł 47gr. Odlicza się od podatku 19% faktycznie poniesionych wydatków na dojazdy dzieci do szkół zamiejscowych, położonych poza miejscowością, w której dziecko mieszka stale lub czasowo, środkami lokomocji publicznej. Nie ma tu innego limitu.

Na odpłatne studia.

O 19 % wydatków, ale nie więcej niż kwota najniższego wynagrodzenia pracowników w grudniu 1998r. czyli maksymalnie o 500zł, można za 1999r. pomniejszyć podatek z racji kształcenia w szkołach wyższych w rozumieniu przepisów w szkolnictwie wyższym. Odpowiada to wydatkowi2631zł58gr. Ulga ta przysługuje samemu studiującemu, a także podatnikowi, na którego utrzymaniu pozostaje studiujący. Podatnik, który utrzymuje studenta, może z niej korzystać do ukończenia przez niego 25 lat i pod warunkiem, że student nie ma własnych dochodów, poza zwolnionymi z podatku dochodowego. Sam student natomiast ma do niej prawo, jeśli nie przekroczył 35 lat.

Odliczenia od podatku w 2000r.

W związku z prezydenckim wetem do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zmieniają się w 2000r. jej zasady. Taki sam jak w latach poprzednich jest katalog ulg i reguły korzystania z nich. Nadal punktem odniesienia dla ulg jest skala podatkowa lub najniższe wynagrodzenie, a dla mieszkaniowych – wskaźnik przeliczeniowy 1m kw. Powierzchni użytkowej budynku ustalony dla celów premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych.

Ulga budowlana.

Limit wydatków nią objętych, tzw. kwota bazowa, wynosi 154 000zł  (w 1999r.   –   133 000zł) można odliczyć od podatku 19% faktycznie poniesionych wydatków, ale nie więcej niż 19% z tej kwoty, czyli 29 260zł. Limit tej ulgi dotyczy całego okresu obowiązywania ustawy.
W razie zmiany statusu mieszkania spółdzielczego z lokatorskiego na własnościowy odlicza się od podatku 19% nadwyżki ponad kwotę wkładu mieszkaniowego zaliczonego przez spółdzielnię na wkład budowlany, czyli 19% kwoty wpłaconej z tej racji do spółdzielni.

Na remont i modernizację.

W 2000r. zaczyna się następny 3-letni okres ulgi na remont i modernizację, obejmujący lata 2000-2002. Można będzie pomniejszyć podatek o :
1)      4620zł w razie remontowania i modernizacji budynku mieszkalnego oraz tytułu wpłat wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej ( wydatek       24 315zl 79gr);
2)      3850zł, gdy remontuje się lub modernizuje mieszkanie (wydatek 20 263zł 16gr);
3)      jeżeli jednocześnie remontuje się i modernizuje instalację gazową, urządzenia eksplozometryczne lub urządzenia gazowe i wyczerpie się wskazane limity, przysługuje dodatkowe odliczenie od podatku w wysokości 770zł     (wydatek4052zł 63gr)
W razie jednoczesnego remontu domu i mieszkania kwota odliczeń od podatku nie może przekraczać4620zł. dolny limit wydatków, które warunkują możliwość skorzystania z tej ulgi, wynosi 462zł w okresie trzyletnim.

Na odpłatną naukę i dojazdy dzieci.

Na odpłatne kształcenie w podstawowych, zawodowych i średnich szkołach niepublicznych wolno pomniejszyć podatek o 19% wydatków poniesionych na ten cel, ale nie więcej niż o 982zł 8gr na każde dziecko (wydatek 5168zł 84gr). Na dojazdy dzieci do szkół zamiejscowych położonych poza miejscowością, w której dziecko mieszka stale lub czasowo, środkami lokomocji publicznej odlicza się od podatku 19% faktycznie poniesionych wydatków (nie ma tu innego limitu).

Na odpłatne studia.

O19% wydatków, ale nie więcej niż o 670zł można pomniejszyć podatek z racji kształcenia w szkołach wyższych (wydatek 3526zł 32gr). Ulga ta przysługuje samemu studiującemu, jeżeli nie przekrpczył35 roku życia, a także podatnikowi, na którego utrzymaniu pozostaje studiujący do 25 roku życia.
Dowodem poniesionych wydatków jest faktura VAT wystawiona na osobę posiadającą tytuł prawny do zajmowanego lokalu. Dolny limit wydatków, które umożliwiają skorzystanie z tej ulgi, wynosi 462 zł.
Ulga na remont i modernizację dotyczy:
1)      budynku mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej. Maksymalna kwota ulg możliwa do odliczenia wynosi 4.620 zł.
2)      wydatków na remont lub modernizację instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych – i w związku z tymi wydatkami przekroczone zostały limity odliczeń podane w pkt. 1) i 2) – wysokość limitu odliczeń podwyższa się o 770 zł.

Na odpłatną naukę i dojazdy dzieci

Dojazdy dzieci własnych i przysposobionych do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałamiintegracyjnymi, szkół specjalnych, sportowychoraz istrzostwa sportowego i szkół artystycznych, położonych poza miejscowością stałego lub czasowego zamieszkania dzieci.
W przypadku tej ulgi nie ma limitu kwotowego.
Odlicza się od podatku 19% faktycznie poniesionych wydatków na dojazdy dzieci środkami lokomocji publicznej do szkół zamiejscowych (podstawowych ,zawodowych średnich) położonych poza miejscowością, w której dziecko mieszka stale lub czasowo.

Na odpłatne studia

O 19% wydatków, ale nie więcej niż kwota najniższego wynagrodzenia pracowników w grudniu 2000 r., czyli 700zł,można pomniejszyć podatek z racji kształcenia w szkołach wyższych w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.  Ulga ta przysługuje zarówno studiującym jak i podatnikowi, na którego utrzymaniu pozostaje osoba kształcąca się, a więc przede wszystkim rodzicom. Podatnik utrzymujący studenta może z niej korzystać do ukończenia przez niego 25 lat i pod warunkiem, że student nie ma własnych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej. Sam student natomiast będzie miał do niej prawo, jeśli nie przekroczył 35-go roku.

Dodaj komentarz