System podatkowy

5/5 - (2 votes)

Analizując  rozważania tyczące się podatków wchodzących w skład  systemu podatkowego można zaobserwować, iż ich konstrukcja jest bardzo podobna. Każdy z podatków ma na uwadze  podatników, przedmiot opodatkowania, podstawę opodatkowania, ewentualne ulgi i zwolnienia podatkowe oraz tryb poboru. Po przeprowadzonej analizie poszczególnych podatków można stwierdzić, iż każdy z nich ma ściśle określony przedmiot i podstawę opodatkowania. Wśród ulg i zwolnień można zauważyć te, które przysługują podatnikom z mocy prawa i takie, o które podatnik musi występować sam. Stawki podatku są wyrażone w różny sposób, w jednych podatkach – procentowo np. podatki dochodowe, podatek od towarów i usług, w innych zaś – kwotowo np. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, a z kolei podatek akcyzowy zarówno kwotowo jak i procentowo.

Dokonując analizy poszczególnych podatków należy podkreślić, że ich ogólna konstrukcja nie zmieniła się od momentu wprowadzenia, a najczęstsze zmiany następują w zakresie stawek podatkowych oraz przysługujących ulg i zwolnień.

Spośród podatków składających się na system podatkowy są te, które stanowią dochód budżetu państwa ja również takie, które zasilają budżety gmin.. Należy  również zauważyć, że każdy podatek ma swój własny sposób poboru, jedne są pobierane  przez organ skarbowy inne natomiast wpływają na rachunki gmin, a są również  takie, które pobiera organ skarbowy i przekazuje na rachunek gminy.

Podsumowując rozważania dotyczące systemu podatkowego mogę stwierdzić, że trwająca od kilkunastu lat reforma i kształtowanie polskiego systemu podatkowego wciąż nie zostało zakończone.
Głównymi elementami systemu podatkowego jest opodatkowanie dochodów osób fizycznych i osób prawnych jak również wprowadzenie podatku od towarów i usług VAT i podatku akcyzowego.
Należy podkreślić, że system podatkowy nie może hamować gospodarki, a powinien skutecznie stymulować jej wzrost. W miarę poprawy sytuacji finansów publicznych należy zmierzać do obniżania podatków i stopniowego zaniku zwolnień podatkowych. Obecnie obowiązuje około 100 zwolnień przedmiotowych i kilkadziesiąt odliczeń od dochodu i podatku, a regulacje z nimi związane są rozległe i nie zawsze precyzyjne, a to w konsekwencji prowadzi do nadużyć. Uwzględniając powyższe rozważania i porównując obciążenia podatkami różnych osób prowadzących działalność gospodarczą można stwierdzić, że są one rozłożone nierównomiernie.

Dochody osób prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę prawno – organizacyjną powinny być objęte jedną skalą Uwzględniając przedstawione podatki można stwierdzić, że rolnicy opodatkowani są jedynie podatkiem rolnym, którego wielkość zależy od powierzchni posiadanych gruntów i jakości gleb. Należy uznać ich za jedyną grupą zawodową wyłączoną z opodatkowania podatkiem dochodowym, a więc myślę, że będzie to w przyszłości kolejny problem do rozstrzygnięcia konstruktorom systemu podatkowego. A więc nadal jak widać trwa budowa nowoczesnego systemu podatkowego, która bezspornie wiąże się z polityką.

Podatek jest politycznym problemem władzy, a decyzje o rozłożeniu obciążeń podatkowych należą do aktualnej większości politycznej. Są też inne przesłanki ciągłej nowelizacji ustaw podatkowych. Mogą być to luki w prawie podatkowym, które uwidaczniają się dopiero w trakcie stosowania przepisów w praktyce. Innym może być wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdza np. niezgodność przepisu z Konstytucją, a to oznacza jedno, wycofanie lub zmiana przepisu. Wprowadzenie każdego podatku wiąże się z celem jaki ma on spełniać i jeśli nie zostanie osiągnięty trzeba go znowelizować, zmienić lub wyeliminować. Wszystko zmierza do szukania ciągle to nowych, prostszych form rozliczeń i takimi są np. ryczałty. Podatki w różny sposób mogą ograniczać założone efekty, a więc tylko ciągły monitoring pozwoli ocenić ich wpływ na wzrost i rozwój gospodarczy.

Z przedstawionych rozważań wynika, iż znacznie rzadziej mamy do czynienia ze zjawiskiem znoszenia podatków lecz najczęściej z nowelizacją już istniejących lub wprowadzaniem nowych.
Uważam, iż cały system podatkowy powinien działać w sposób przejrzysty i poukładany, a ilość obciążeń podatkowych powinna zmniejszać się.. Każda nowa władza poszukuje ciągle to nowych źródeł i form dochodów budżetowych, stąd też biorą się  ciągłe zmiany, nowelizacje, pomysły na wprowadzanie nowych podatków. Stabilność systemu podatkowego jest bardzo ważna zarówno dla inwestorów krajowych jak i zagranicznych, służy również właściwemu funkcjonowaniu państwa.