Rejestracja przedsiębiorców na gruncie obowiązującego w Polsce prawa

5/5 - (2 votes)

Dotychczasowe rozwiązanie, kwestii rejestracji przedsiębiorców oparte głównie na ewidencji podmiotów gospodarczych, było powszechnie krytykowane.

Wraz z przepisami ustawy 1 stycznia 2001 r. wszedł w życie powszechny i jednolity dla wszystkich przedsiębiorców system rejestracji – Krajowy Rejestr Sądowy – w skład którego wchodzi rejestr przedsiębiorców.

Zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców określone zostały w ustawie z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym . Zgodnie z art. 36 ustawy o KRS rejestr przedsiębiorców obejmował będzie:

>       osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
>       spółki jawne,
>       spółki komandytowe,
>       spółki z ograniczona odpowiedzialnością,
>       spółki akcyjne,
>       spółdzielnie,
>       przedsiębiorstwa państwowe,
>       jednostki badawczo rozwojowe,
>       przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o zasadach prowadzenia na terytorium RP działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
>       towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
>       inne osoby prawne, jeżeli prowadzą działalność gospodarcza i podlegają wpisowi do rejestru, o którym mowa w art. 1 ust.2 pkt 2 ustawy o KRS tj. do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
>       oddziały zagraniczne spółek akcyjnych, spółek z o.o., i komandytowe -akcyjnych działających w Polsce. [1][2]

Rejestr przedsiębiorców będzie prowadzony w systemie informatycznym. Polegać to będzie na wprowadzeniu do systemu informatycznego danych zawartych w postanowieniu sądu rejestrowego – niezwłocznie po wydaniu takiego postanowienia.

Pod rządami ustawy o KRS organami rejestrowymi są sady rejonowe, mające siedzibę w miastach będących siedzibą wojewody.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 zd. 1 ustawy „przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców”.

Wpis do rejestru dokonywany jest na podstawie wniosku złożonego na urzędowym formularzu – wraz z wymaganymi dokumentami. Rejestr jest jawny. Każdy zainteresowany ma prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze za pośrednictwem Centralnej Informacji.

Wpisy do rejestru podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; od dnia ogłoszenia nie można zasłaniać się nieznajomością ogłoszonych wpisów.

Jak już wspomniałam, ustawa uzależnia podjęcie działalności gospodarczej od uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców (art. 7 ust. 1 updg), ale na tym nie poprzestaje.

Przedsiębiorca zamierzający podjąć działalność objętą koncesjonowaniem lub zezwoleniem, do wniosku o udzielenie koncesji (zezwolenia) powinien dołączyć numer w rejestrze przedsiębiorców (art. 17 ust. 1 pkt 2 i art. 33 ust. 1 updg).

Każdy przedsiębiorca wpisany do rejestru otrzyma taki numer. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o KRS – podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych, w zakresie swojej działalności, do oznaczonych osób, następujące dane:

  • firmę lub nazwę,
  • oznaczenie formy prawnej prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej,
  • siedzibę i adres oraz
  • numer w rejestrze.

W przypadku niedokonana powyższego obowiązku sad rejestrowy może nałożyć na osobę za to odpowiedzialną grzywnę w wysokości do 5000 PLN. [3]


[1]  Dz. U. nr 78, poz.483.

[2]  Dz. U. nr 121, poz.769 i z 1998 r. nr l55.poz. 1015.

[3]  Nowe Prawo działalności gospodarczej, Infor, nr 2, luty 2000 r.