Fundusze obligacji

5/5 - (4 votes)

praca mgr z roku 2003

Fundusze obligacji to rodzaj funduszy inwestycyjnych, które zajmują się inwestowaniem w papiery dłużne, takie jak obligacje. Obligacje są to instrumenty finansowe emitowane przez rządy, instytucje finansowe i przedsiębiorstwa, które polegają na pożyczeniu pieniędzy na określony czas w zamian za regularne wypłaty odsetek. W momencie wygaśnięcia obligacji, wierzycielowi zostaje zwrócona kwota pożyczona.

Fundusze obligacji są często uważane za bezpieczne, ponieważ są one zabezpieczone przez zobowiązania emitora, a ryzyko inwestycyjne jest o wiele niższe niż w przypadku funduszy akcyjnych. Niemniej jednak, stopa zwrotu z inwestycji w fundusze obligacji jest niższa niż w przypadku funduszy akcyjnych, ponieważ są one oparte na stopach procentowych, które zwykle pozostają na niskim poziomie.

Fundusze obligacji są odpowiednie dla inwestorów poszukujących bezpiecznej, stabilnej i powtarzalnej stopy zwrotu, ale muszą one być gotowe na mniejsze zyski w dłuższej perspektywie czasowej.

W 2002 roku, fundusze obligacji odnotowały najlepsze wyniki inwestycyjne, podobnie jak rok wcześniej. Przyczyną tego były wysokie realne stopy procentowe oraz bezprecedensowy spadek inflacji, który spowodował znaczący spadek nominalnych stóp procentowych. RPP obniżyła w 2002 roku kilka stop procentowych, co przyczyniło się do wzrostu cen papierów dłużnych, szczególnie długoterminowych o stałym oprocentowaniu. Popyt ze strony inwestorów zagranicznych dodatkowo wpłynął pozytywnie na rynek obligacji, ze względu na przebieg negocjacji akcesyjnych z UE.

Roczne stopy zwrotu funduszy obligacji wynosiły w 2002 roku od 2,1% do 21,2%, a średnia arytmetyczna stopa zwrotu wszystkich podmiotów wyniosła 13,6%. Fundusze inwestujące w polskie papiery dłużne odnotowały średnio 14,2% zysku, a trzy fundusze lokujące aktywa w walutach obcych wzrosły średnio o 10,5%. Skumulowana stopa zwrotu funduszy obligacji za lata 1998-2002 wyniosła 100,3%, co odpowiada średniorocznemu dochodowi w wysokości 14,9%.

W ciągu ostatnich pięciu lat, średnie roczne ważone stopy zwrotu funduszy obligacji wynosiły od 9,8% do 20,7%. Z 15 z 19 funduszy obligacji, stopy zwrotu były wyższe od benchmarku składającego się z 52-tygodniowych bonów skarbowych.

Tabela 16. Średnie ważone stopy zwrotu funduszy obligacji w latach 1998 – 2002.

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Dodaj komentarz