Dochody niepodatkowe budżetu państwa

5/5 - (2 votes)

Dochody niepodatkowe budżetu państwa to środki pochodzące z różnych źródeł, które nie są uzyskane w formie podatków. Mogą one pochodzić z różnych źródeł, takich jak opłaty za usługi publiczne, opłaty za użytkowanie wodne, opłaty za korzystanie z mienia, opłaty za użytkowanie własności intelektualnej, cła, a także zyski z działalności gospodarczej państwowych przedsiębiorstw. Te środki stanowią ważne źródło finansowania dla budżetu państwa i pomagają w realizacji jego celów i zadań.

Do dochodów niepodatkowych zaliczamy:

 • wpływy z ceł,
 • wpływy ze sprzedaży obligacji i bonów skarbowych,
 • pożyczki i kredyty.
 • wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego,
 • wpłaty państwowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, państwowych funduszów celowych,
 • wpłaty gmin,
 • dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
 • dochody zagraniczne,
 • dochody z prywatyzacji,
 • odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od udzielonych pożyczek krajowych i zagranicznych,
 • pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa,
 • dywidendy,
 • przymusowe składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Dochody niepodatkowe budżetu państwa to źródła finansowania, które nie są związane z opodatkowaniem dochodów i majątku obywateli i przedsiębiorstw. Są one niezbędne do pokrycia wydatków państwa i realizacji różnych polityk publicznych. W Polsce dochody niepodatkowe stanowią ok. 10-15% całości dochodów budżetu państwa.

Głównymi źródłami dochodów niepodatkowych w Polsce są: opłaty skarbowe, opłaty za korzystanie z państwowych zasobów naturalnych (np. za wydobycie węgla czy gazu), dochody z nieruchomości państwowych, wpływy z tytułu udzielania pożyczek, dochody z emisji obligacji oraz wpływy z tytułu udzielania gwarancji kredytowych.

Dochody niepodatkowe są niezwykle ważne dla stabilności finansów państwa, ponieważ nie są one uzależnione od koniunktury gospodarczej i poziomu dochodów obywateli i przedsiębiorstw. Mogą one być również lepiej kontrolowane przez państwo niż dochody podatkowe, które zależą od wielu czynników zewnętrznych.

Podsumowując, dochody niepodatkowe są ważnym elementem budżetu państwa i stanowią cenny dodatek do dochodów podatkowych. Władze powinny dążyć do ich stabilizacji i wzrostu, co wpłynie pozytywnie na sytuację finansów państwa i umożliwi realizację różnych polityk publicznych.