Zakres zadań komórek organizacyjnych urzędu skarbowego

5/5 - (1 vote)

Jeżeli chodzi o zakres zadań komórek organizacyjnych urzędu skarbowego możemy wymienić:

1),,komórki organizacyjnej podatku dochodowego od osób fizycznych:
– orzecznictwo w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych,
– sprawy z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

2) komórki organizacyjnej podatku dochodowego od osób prawnych:
– orzecznictwo w sprawach podatku dochodowego od osób prawnych, wpłat z zysku

3) komórki organizacyjnej podatków pośrednich:
– orzecznictwo w sprawach podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego,
– orzecznictwo w sprawach innych podatków pośrednich,
– sprawdzanie i potwierdzanie ustalenie i rozliczenia dotacji przedmiotowych,
orzecznictwo w sprawach cen,

4) komórki organizacyjnej podatków majątkowych i opłat
– orzecznictwo w sprawach podatków nie wymienionych w pkt 1-3 oraz niepodatkowych należności budżetowych,

5) komórki organizacyjnej kontroli podatkowej:
– prowadzenie kontroli źródłowej w zakresie niezbędnym do ustalenia zobowiązania podatkowego,
– wnioskowanie o ukaranie na podstawie ustawy karnej skarbowej w stosunku do sprawców przestępstw i wykroczeń skarbowych, ujawnionych w toku kontroli,
– współdziałanie z urzędem kontroli skarbowej w ramach porozumienia podpisanego przez izbę skarbową z urzędem kontroli skarbowej,
– współdziałanie z innymi organami kontrolnymi (policją, urzędami pracy itp.),
– prowadzenie kontroli wobec osób nie biorących udziału w postępowaniu podatkowym,

6) komórki organizacyjnej rachunkowości podatkowej:
– prowadzenie ewidencji podatkowej,
– planowanie, analiza i sprawozdawczość z zakresu dochodów budżetowych,
– dystrybucja dochodów budżetowych do budżetu państwa i budżetów gmin,
– współpraca z organami samorządu terytorialnego,
– obsługa kasowa,
– wystawianie tytułów wykonawczych komórce egzekucyjnej,

7) komórki organizacyjnej egzekucji:
– ściąganie i zabezpieczanie należności pieniężnych,
– orzecznictwo w sprawach wynikających ze stosowania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
– wykonywanie majątkowej represji karnej,:

8) komórki organizacyjnej ewidencji i identyfikacji podatników:
– przyjmowanie zgłoszeń identyfikacyjnych podatników oraz informacji o zmianie danych objętych tym zgłoszeniem,
– wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie nadawania numerów identyfikacji podatkowej, zwane dalej ,,NIP”,
– prowadzenie ewidencji podatników z nadanymi NIP: wprowadzenie i aktualizacja danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym oraz gromadzenie i przechowywanie danych stanowiących podstawę rejestracji i dokonywanych w niej zmian,
– przekazywanie danych o ewidencji i identyfikacji podatników do Krajowej Ewidencji Podatników,
– potwierdzenie na wniosek podatnika, faktu nadania NIP podmiotowi, który się nim posługuje,

9) komórki organizacyjnej spraw ogólnych:
– prowadzenie spraw organizacyjnych,
– obsługa administracyjno-kancelaryjna,
– prowadzenie spraw gospodarczo-zaopatrzeniowych, bezpieczeństwa, higieny pracy i przeciwpożarowych,
– administrowanie składnikami majątkowymi urzędu skarbowego,
– prowadzenie całości spraw dotyczących zamówień [publicznych,
– prowadzenie spraw eksploatacyjnych, remontowych oraz inwestycyjnych,
– wykonywanie zadań z zakresu spraw obronnych i wojskowych,
– zabezpieczenie tajemnicy służbowej i państwowej,
– prowadzenie kancelarii tajnej,

10) komórki administracyjnej kadr i szkolenia:
– prowadzenie spraw osobowych,
– prowadzenie spraw socjalnych,
– organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego,

11) komórki organizacyjnej rachunkowości budżetowej:
– prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej,
– planowanie budżetowe, analiza i sprawozdawczość,

12) komórki organizacyjnej spraw karnych skarbowych:
– prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
– orzecznictwo w sprawach karnych skarbowych,
– sporządzenie aktów oskarżenia, kierowanie spraw do sądu na żądanie strony,
– współdziałanie z sądami powszechnymi, prokuraturą i urzędami kontroli skarbowej,

13) komórki organizacyjnej obsługi prawnej:
– udzielanie opinii oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
– informacje o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania urzędu skarbowego,
– wykonywanie zadań w zakresie reprezentowania urzędu skarbowego w postępowaniu sądowym i administracyjnym,

14) komórki organizacyjnej informatyki:
– administrowanie systemami informatycznymi,
– przestrzeganie przepisów i procedur dotyczących bezpieczeństwa komputerowych baz danych,
– konsultacje, instruktaż i pomoc użytkownikom w zakresie eksploatacji systemów informatycznych i obsługi urządzeń komputerowych,
– opieka i nadzór nad sprzętem komputerowym,

15) komórki organizacyjnej do spraw banderol:
– przyjmowanie wniosków w sprawie upoważnień do wydawania banderol,
– składanie zamówień na banderole,
– wydawanie zaświadczeń dla urzędów skarbowych i celnych o wysokościach dokonanych zaliczek na podatek akcyzowy,
– współpraca z urzędami kontroli skarbowej właściwymi dla podmiotów występujących o banderole,
– rozliczanie zniszczonych, uszkodzonych lub utraconych banderol,
– prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.”[1]

Urzędy skarbowe należą do specjalnej  administracji rządowej. Prowadzą one gospodarkę finansowa jako samodzielnie bilansujące się jednostki budżetowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 roku o urzędach i izbach skarbowych[2], urzędem skarbowym kieruje naczelnik urzędu skarbowego, który jest odpowiedzialny za prawidłową i terminową realizację zadań urzędu. Powołuje go i odwołuje Minister Finansów na wniosek dyrektora izby skarbowej. Natomiast zastępcę naczelnika urzędu skarbowego powołuje i odwołuje dyrektor izby skarbowej na wniosek naczelnika urzędu skarbowego.


[1] cyt. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów Nr 25 ;

[2] Dz. U. Nr 106, poz. 489 oraz z 1997 roku Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943:

Dodaj komentarz