Fundusze rynku pieniężnego

5/5 - (4 votes)

praca mgr z roku 2003

Fundusze rynku pieniężnego to rodzaj funduszy inwestycyjnych, które inwestują w krótkoterminowe papiery wartościowe, takie jak bony skarbowe, pieniądze, czy kredyty korporacyjne. Celem funduszy rynku pieniężnego jest uzyskanie stopy zwrotu wyższej niż rynkowa stopa procentowa, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa kapitału inwestora. Ze względu na niskie ryzyko, te fundusze są uważane za dobre rozwiązanie dla inwestorów, którzy chcą uchronić swoje środki przed stratą, a jednocześnie uzyskać nieznaczne zyski.

W 2002 roku fundusze rynku pieniężnego odnotowały najbardziej stabilne wyniki inwestycyjne. Stopa zwrotu tych funduszy wyniosła średnio 9,4%, co było najniższym wynikiem z ostatnich pięciu lat i o 7 punktów procentowych niższym niż rok wcześniej. Powodem był spadek rentowności bonów skarbowych, co skłoniło część funduszy do inwestowania w bardziej dochodowe nieskarbowe papiery dłużne. Fundusze rynku pieniężnego, ze względu na wyższą płynność i dochód, stanowią atrakcyjną alternatywę dla krótkoterminowych lokat bankowych. Skumulowana stopa zwrotu za lata 1998-2002 wyniosła 95,1%, co odpowiada rocznej średniej stopie zwrotu w wysokości 14,3%.

Tabela 17. Średnie ważone stopy zwrotu funduszy rynku pieniężnego w latach 1998 – 2002

Źródło: Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Raport 2002; Narodowy Bank Polski

Wykres 15. Rentowność bonów skarbowych na rynku pierwotnym w 2002 roku.

Źródło: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

W skrócie, w latach 1998-2002 fundusze obligacji i rynku pieniężnego odnotowały największe stopy zwrotu, jednak spadające stopy procentowe uniemożliwiły powtórzenie tych rezultatów. Dlatego też, fundusze będą poszukiwać bardziej atrakcyjnych inwestycji w formie papierów dłużnych, co będzie możliwe dzięki rosnącej liczbie dostępnych na rynku instrumentów. Specjalizacja jest nieuchronna.

Fundusze hybrydowe i akcyjne w ostatnich pięciu latach miały słabe wyniki, ale ze względu na oczekiwany powrót wzrostu gospodarczego w Polsce i przystąpienie do UE, perspektywy funduszy akcyjnych są korzystne. Kontynuacja spadku stóp procentowych i wprowadzenie zasad ładu korporacyjnego w spółkach publicznych powinny zwiększyć atrakcyjność funduszy akcyjnych w porównaniu do funduszy papierów wierzycielskich.

Dodaj komentarz