Przychody w walutach obcych

5/5 - (1 vote)

Przychody w walutach obcych – jeden kurs przeliczeniowy

Zasady przeliczania przychodów w walutach obcych na złote były rozpro­szone w ustawie i nakazywały stosowanie różnych kursów wymiany walut. Dla przykładu przychody uzyskiwane z działalności gospodarczej były przelicza­ne przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Pol­ski. Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej stosowały kurs z dnia otrzymania przychodu lub postawienia go do dyspozycji podatnika, ogłasza­ny przez bank, z którego usług korzysta podatnik i mający zastosowanie przy kupnie walut.

Począwszy od 2011 roku ujednolicono tę kwestię i wprowadzono w jednym przepisie praktyczną normę, że przychody w walutach obcych, a także koszty po­niesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu/dzień poniesienia kosztu. Podobną regułę stosujemy wobec kwot uprawniających do odliczeń od dochodu czy też do obniżenia po­datku (art. 11 a ustawy PIT), np. jeżeli uzyskaliśmy przychód w walucie obcej w poniedziałek, to stosujemy kurs z poprzedniego piątku.

W pewnych sytuacjach zmiana ta może podwyższyć dochód podatników do opodatkowania, np. w relacji do przychodów, bowiem kurs kupna banku komer­cyjnego jest zazwyczaj niższy niż kurs średni NBP, ale z kolei w relacji do kosz­tów przynieść może ona lepszy skutek dla podatników (wyższe odliczalne kosz­ty uzyskania).