Dochody niepodatkowe budżetu państwa

5/5 - (1 vote)
Do dochodów niepodatkowych zaliczamy:

 • wpływy z ceł,
 • wpływy ze sprzedaży obligacji i bonów skarbowych,
 • pożyczki i kredyty.
 • wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego,
 • wpłaty państwowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, państwowych funduszów celowych,
 • wpłaty gmin,
 • dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
 • dochody zagraniczne,
 • dochody z prywatyzacji,
 • odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od udzielonych pożyczek krajowych i zagranicznych,
 • pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa,
 • dywidendy,
 • przymusowe składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Dodaj komentarz