Praca o koncepcji marketingowej

5/5 - (1 vote)

W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku pojawiła się nowa filozofia działania, odchodząca od znajdowania klientów do produktu na rzecz podejścia polegającego na znalezieniu odpowiedniego produktu dla klientów. Wtedy też powstała koncepcja marketingu zorientowanego na klienta, która zakładała, że celem firmy będzie identyfikacja i kształtowanie potrzeb nabywców. Ważne stało się to, co klient kupuje i co kupi w przyszłości.

Koncepcja marketingowa za punkt wyjścia przyjmuje klienta i jego potrzeby, w związku z czym zadaniem marketingu ma być optymalne usatysfakcjonowanie odbiorcy poprzez możliwie najpełniejsze zaspokojenie jego potrzeb, życzeń i preferencji.

Tak rozumiany marketing staje się funkcją centralną w przedsiębiorstwie, ukierunkowującą decyzje w zakresie wszystkich innych (od badań i rozwoju do zbytu). Koncepcję zarządzania przedsiębiorstwem, opierającą się na marketingu jako funkcji centralnej, określa się jako zarządzanie marketingowe.[1]

Wykorzystanie marketingu w działalności firmy oznacza przyjęcie kilku zasad postępowania. Pierwsza to kluczowa rola klienta. Badanie i zaspokajanie potrzeb to warunek przetrwania i rozwoju firmy. Głównym polem obserwacji firmy staje się potencjał rynku, a nie moce produkcyjne. Kolejną zasadą jest to, że nie ma nowoczesnego marketingu bez badań rynkowych. Badania rynku to podstawa planowania i podejmowania decyzji w firmie.

Kolejną zasadą jest zaprogramowany proces innowacji. Uznaje się, że innowacyjność i nowe produkty wpływają na możliwości ekspansji i zyski firmy. Z drugiej strony czwartą zasadą postępowania jest systemowe podejście do problemów rynkowych, czyli firma zorientowana na marketing jest zobligowana do wzajemnego uwzględniania jego elementów, z uwzględnieniem istniejących wewnętrznych powiązań między tymi elementami. Ostatnią z zasad postępowania marketingowego jest tworzenie zintegrowanych systemów działania w osiąganiu celów zarówno taktycznych, jak i strategicznych.[2]


[1] Podstawy nauki o przedsiębiorstwie pod redakcją Jana Lichtarskiego”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 312.

[2] T. Kramer, Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 2004, s. 12.

Dodaj komentarz