Creative presentation i Media Plan

Rate this post

Badania działu planowania strategicznego.
W celu określenia typu kampanii reklamowej najbardziej odpowiadającej danej marce, dział planowania dąży do poznania oczekiwań i postaw klienta.

Prezentacja kreatywna (Creative presentation).
Ostatecznym efektem tego etapu jest uzyskanie akceptacji klienta odnośnie planowanej kampanii reklamowej, co z reguły następuje po licznych korektach pierwotnej koncepcji.

Stworzenie planu mediów (Media Plan).
Podejmowanie przez reklamodawców decyzje co do wyboru poszczególnych mediów wykorzystywanych w kampanii. Dobry plan mediów jest kwestią najskuteczniejszego wykorzystania każdego medium w granicach ustalonego budżetu. Planiści do spraw mediów muszą znać sposoby najlepszego dotarcia do odpowiedniego widza i czytelnika, wiedzieć, które czasopisma i gazety są czytane przez ten segment rynku itp. Następnie osoby takie muszą zaplanować, jaka część docelowego rynku dostrzeże kampanię, ile razy każdy z widzów ma obejrzeć reklamę, a także jaki jest optymalny koszt dotarcia do takiego konsumenta.
Przedstawiony wyżej tok planowania kampanii reklamowej opiera się na zasadach opracowanych przez angielskich znawców tego elementu współczesnego rynku. Aby poznać różnice i podobieństwa między różnymi podejściami do tego zagadnienia przedstawię plan przygotowania kampanii reklamowej przez agencję reklamową.

Brand Team i Brand Essence meetings

Rate this post

Akceptacja przez klienta i powołanie zespołu marki (Brand Team)
Brand Team jest to zespół powołany w ramach agencji reklamowej w celu opracowania kompletnego planu akcji reklamowej. Na spotkaniu produkcyjnym tego zespołu przedstawiciel działu organizacyjno-kontrolnego (Traffic) sporządza wspólnie uzgodniony status pracy, który będzie obowiązywał przez cały czas realizacji zlecenia.

Brand Essence meetings
Jest to spotkanie zespołu marki z przedstawicielami klienta, którego (a raczej których – bo spotkań tych jest kilka) celem jest dokładne poznanie produktu przez Brand Team oraz uzgodnienie realizowanej strategii.

Koncepcja marketingu – mix

Rate this post

Koncepcja marketingu – mix wyraża wewnętrznie zintegrowaną strukturę marketingu, za pomocą której następuje oddziaływanie przedsiębiorstwa na zjawiska rynkowe. Wykorzystując poszczególne instrumenty i działania oraz współzależności między nimi, można opracować wiele zintegrowanych wewnętrznie struktur marketingu. Chodzi jednak o to, aby struktura była nie tylko wewnętrznie zintegrowana, lecz także aby charakteryzowała się wysokim stopniem skuteczności i efektywności.9
Procedura opracowania skutecznej i efektywnej struktury marketingu opiera się zazwyczaj na poszukiwaniu najpierw idealnej koncepcji marketingu – mix dla wybranego segmentu rynku.
W procesie poszukiwania i wyboru wariantowych koncepcji marketingu – mix należy uwzględnić :
 wszystkie instrumenty i działania, które mogą być wykorzystane przy kształtowaniu struktury marketingu ;
 intensywność oddziaływania na zjawiska rynkowe, towarzysząca poszczególnym instrumentom i działaniom ;
 znaczenie (udział) poszczególnych instrumentów i działań w osiąganiu założonych efektów.

[L. Garbarski , I. Rutkowski , W. Wrzosek , Marketing punkt zwrotny nowoczesnej firmy , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 1998 , s.56]

Punkt sprzedaży detalicznej

Rate this post

Wysiłek marketingowy finalizuje się w punkcie sprzedaży detalicznej.
Sklep powinien stwarzać szczególne środowisko, w którym skłonność konsumenta do zakupu rośnie. W nowoczesnym handlu sklep jest nie tyko miejscem zakupu, ale też miejscem, gdzie przyjemnie spędza się czas.
Szczególną rolę promocyjna w miejscu sprzedaży odgrywa opakowanie produktu. Przez wyeksponowanie marki producenta, odpowiedni kształt i kolorystykę, informację o produkcie i inne cech opakowanie decyduje często o wyborze danego produktu i danej marki przez konsumenta.
Ważne znaczenie promocyjne ma sposób rozplanowania powierzchni sprzedażowej i przemyślana lokalizacja towarów i branż w sklepie oraz sposób rozmieszczenia i wyłożenia w sali sprzedażowej.
Public relations to narzędzie promocji, które wykorzystuje się w celu kształtowania i podtrzymywania pozytywnego image firmy, ( produkty, marki). Stosowane są różne techniki public relations:
 kontakty ze środkami masowego przekazu ,
 loobing i kontakty z ważnymi dla firmy zbiorowościami społecznymi ( pracownikami, kontrahentami, konsumentami, akcjonariuszami ), aranżowanie zdarzeń, akcji, imprez budujących pozytywny image firmy. Public relations mogą mieć silny wpływ na opinię publiczną przy znacznie niższym koszcie, niż gdyby wykorzystano do tego celu reklamę. Wiele firm dąży do tego, by wykorzystywać public relations nie tylko kształtowania jej dobrych kontaktów z różnymi grupami społecznymi, ale tez do celów ściśle marketingowych, a więc kształtowania korzystnego image marki i produktów firmy. Większość dużych firm prowadzi systematycznie badania image firmy w opinii społeczeństwa, zwłaszcza nabywców jej produktów.
Skuteczną, choć kosztowną metoda promocji produktu może być sprzedaż osobista: ustna, bezpośrednia prezentacja towaru przez sprzedawcę. Organizując działalność akwizytorów ( przedstawicieli Handlowych) firma stosować może zasadę organizacji terytorialnej, produktowej lub według rodzaju klientów. Na sposób działalności akwizytorów ma wpływ sposób ich wynagrodzenia: prowizja, wynagrodzenie stałe lub system mieszany. Odrębny problem to ocena efektywności pracy akwizytorów.

Dystrybucja

Rate this post

W dziedzinie dystrybucji w krajach rozwiniętych od kilkudziesięciu lat trwa proces koncentracji – powiększa się wielkość placówek i organizacji handlowych. Koncentracja daje korzyści skali. Przede wszystkim możliwe są masowe zakupy towarów oraz podział pracy i specjalizacja funkcjonalna wewnątrz dużych jednostek i organizacji handlowych, efektywnie można tu również wykorzystać nowoczesną technikę, zwłaszcza komputerową. W handlu detalicznym upowszechnia się samoobsługa.
We współczesnej dystrybucji maleje rola handlu hurtowego, jego zadania przejmują producenci i wielcy detaliści.
Zjawiskiem lat osiemdziesiątych w krajach zachodnich są pionowe systemy marketingu, złożone z kolejnych szczebli produkcji i obrotu, jednakże ściśle powiązanych, z dominacją jednej, silnej firmy, z reguły – producenta. Systemy te uzyskują korzyści skali. Firmowe (skorporowane) systemy pionowe obejmują kolejne szczeble produkcji i dystrybucji w ramach jednego przedsiębiorstwa. W kontraktowych pionowych systemach marketingu firmy są niezależne, łączą je jednak umowy o współpracy, które zapewniają korzyści skali. Najbardziej rozpowszechnioną formą takiego systemu jest franchising, który łączy dwa czynniki sukcesu: indywidualna własność i bezpośrednie kierownictwo właściciela placówki handlowej czy usługowej z know – how i finansową siłą firmy – matki (franchisingodawcy).
Poziome systemy marketingu funkcjonują wtedy, gdy niezależne firmy działające na tym samym szczeblu kanału dystrybucji współpracują dążąc do uzyskania „efektu synergii”.