Komunikacja marketingowa

Rate this post

Podział źródeł informacji stanowi również podstawę do dzielenia dwóch poziomów komunikacji: marketingowej i korporacyjnej.

Komunikacja marketingowa opiera się na źródłach wewnętrznych, głównie na cechach produktu/usługi oraz innych elementach marketingu mix. Do specyficznych narzędzi służących komunikacji marketingowej należy reklama, promocja sprzedaży, marketing bezpośredni, czy też uczestnictwo w targach i wystawach.

Natomiast komunikacja korporacyjna oparta jest na działaniach, które dotyczą bardziej samego przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnionych pracowników, wartości, na jakich opiera się kultura organizacyjna firmy czy wreszcie jej tożsamość. Charakterystycznymi narzędziami komunikacji korporacyjnej są: System Informacji Wizualnej i Dźwiękowej (SIWD) oraz działania wchodzące w public relations.

Źródła przekazu informacji

Rate this post

Źródła przekazu informacji można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne.

Do źródeł wewnętrznych, kontrolowanych przez przedsiębiorstwo zaliczamy tzw. programy komunikacyjne. Ich specyfika polega na konieczności dostosowania informacji do obowiązujących standardów przekazu. Kolejnym źródłem kontrolowanym przez firmę jest produkt. Oprócz produktu również cena wywiera istotny wpływ na postawy konsumentów, tak samo jak i sposób dystrybucji. Ostatnim źródłem komunikowania jest całe przedsiębiorstwo, które kontaktuje się ze swoim otoczeniem wszystkimi swoimi elementami materialnymi.

Do źródeł zewnętrznych przekazujących informacje o produktach i samej firmie można zaliczyć klientów, a także zorganizowane sieci dystrybucji, wszelkiego rodzaju mass media, instytucje.

Reklama

Rate this post

Jednym z najczęściej stosowanych narzędzi komunikacyjnych jest reklama. Ze względu na siłę psychologicznego oddziaływania na nabywców, a również ze względu na pierwszoplanowy udział w ogólnych wydatkach firm na działalność promocyjną reklamę uznać trzeba za najważniejsze narzędzie promocji.

[Andrzej Wiśniewski „Marketing”, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997r., s. 155.]

Marketing bezpośredni

Rate this post

Jest to najkrótszy kanał dystrybucji, jakakolwiek forma sprzedaży, w której producent kontaktuje się bezpośrednio z ostatecznym nabywcą, najczęściej z konsumentami omijając pośredników handlowych. Dzięki nowoczesnej technice informatycznej możliwe jest tworzenie dużych konsumenckich baz adresowych, dlatego bardzo szybko rozwija się marketing bezpośredni przez pocztę, telefon itp.

[Andrzej Wiśniewski „Marketing”, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997r., s. 232.]

 

Publicity

5/5 - (1 vote)

Publicity odnosi się do działań komunikacyjnych, które nie są bezpośrednio opłacane przez przedsiębiorstwo. Na ogół mają one postać krótkiej informacji, lub reportażu na temat przedsiębiorstwa, ludzi w nim zatrudnionych czy produktów i usług.

Do public relations (publicity) zalicza się każdą formę niepłatnej, istotnej komercyjnie informacji czy publikacji o produktach, firmach, ideach. Jest to budowanie dobrych stosunków firmy z różnymi grupami i zbiorowościami społecznymi przez kształtowanie pozytywnych opinii i wyobrażenia (image) o firmie.

Z drugiej strony reklama odnosi się do działań komunikacyjnych, które nie są bezpośrednio opłacane przez przedsiębiorstwo. Najczęściej przybierają formę krótkiej informacji, redakcji lub reportażu o firmie, jej pracownikach, produktach i usługach.