Marka produktu

Rate this post

Kolejnym bardzo istotnym elementem marketingowej strategii produktu jest ustalenie jego marki. Rozwijana w czasie marka obejmuje „zespół namacalnych i nienamacalnych wartości, które w sposób właściwy i zdecydowany rozróżniają produkty”28. Branding, czyli stosowanie marki w celu wyróżnienia towarów i usług nie jest zjawiskiem nowym, jednakże jego intensywny rozwój nastąpił w ostatnim stuleciu. Stosowanie marki ma w przypadku usług szczególne znaczenie ze względu na subiektywność i względność oceny produktu w postaci korzyści.

Polityka produktu

Rate this post

Podstawowe znaczenie w marketingu ma produkt. Polityka produktu wymaga podejmowania wielu decyzji marketingowych. Do niedawna głównym problemem firmy było wytworzenie produktu dobrej jakości, dzisiaj należy nie tylko posiadać dobry produkt, lecz także umieć podejmować różnorodne decyzje marketingowe, które spowodują, iż będzie on wciąż atrakcyjny dla klienta. Menedżerowie powinni odpowiedzieć na następujące wątpliwości:
● w jakim kierunku rozwijać gamę produktów,
● które z dotychczas wytworzonych produktów zachować i wzmocnić, a których w ogóle się pozbyć,
● jak ustalić cenową pozycję dla całej gamy produktów i dla jej wybranych elementów,
● czy wszystkie produkty należy wytwarzać samemu, czy niektóre można przekazać innym producentom, a jedynie zająć się zarządzaniem ich produkcją?
Dla firmy zorientowanej marketingowo posiadanie produktu stanowi jedynie punkt wyjścia dalszych działań. Teraz produkt musi zostać sprzedany i dostarczony finalnemu odbiorcy.
Wybór kanałów dystrybucji produktu jest jedną z ważniejszych decyzji marketingowych firmy i wpływa na decyzje dotyczące pozostałych elementów marketingu (produkt, cenę, promocję).
Nie wystarczy, że firma zaprojektuje i wytworzy dobry produkt. Gdy produkt jest już dostępny dla nabywców konieczna jest komunikacja z rynkiem, a więc przekazanie informacji o istnieniu i sposobie, w jaki może on zaspokajać potrzeby nabywców. Większość produktów wymaga promocji, czyli intensywnego przekonywania nabywców, że poszczególne atrybuty produktu mogą zaspokoić ich potrzeby.
Menedżer powinien określić treść, formę i strukturę przekazu, a następnie wybrać kanały, za pomocą których przekaz ten będzie przesłany do docelowej publiczności.

Brand Team i Brand Essence meetings

Rate this post

Akceptacja przez klienta i powołanie zespołu marki (Brand Team)
Brand Team jest to zespół powołany w ramach agencji reklamowej w celu opracowania kompletnego planu akcji reklamowej. Na spotkaniu produkcyjnym tego zespołu przedstawiciel działu organizacyjno-kontrolnego (Traffic) sporządza wspólnie uzgodniony status pracy, który będzie obowiązywał przez cały czas realizacji zlecenia.

Brand Essence meetings
Jest to spotkanie zespołu marki z przedstawicielami klienta, którego (a raczej których – bo spotkań tych jest kilka) celem jest dokładne poznanie produktu przez Brand Team oraz uzgodnienie realizowanej strategii.

Praca o koncepcji marketingowej

5/5 - (1 vote)

W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku pojawiła się nowa filozofia działania, odchodząca od znajdowania klientów do produktu na rzecz podejścia polegającego na znalezieniu odpowiedniego produktu dla klientów. Wtedy też powstała koncepcja marketingu zorientowanego na klienta, która zakładała, że celem firmy będzie identyfikacja i kształtowanie potrzeb nabywców. Ważne stało się to, co klient kupuje i co kupi w przyszłości.

Koncepcja marketingowa za punkt wyjścia przyjmuje klienta i jego potrzeby, w związku z czym zadaniem marketingu ma być optymalne usatysfakcjonowanie odbiorcy poprzez możliwie najpełniejsze zaspokojenie jego potrzeb, życzeń i preferencji.

Tak rozumiany marketing staje się funkcją centralną w przedsiębiorstwie, ukierunkowującą decyzje w zakresie wszystkich innych (od badań i rozwoju do zbytu). Koncepcję zarządzania przedsiębiorstwem, opierającą się na marketingu jako funkcji centralnej, określa się jako zarządzanie marketingowe.[1]

Wykorzystanie marketingu w działalności firmy oznacza przyjęcie kilku zasad postępowania. Pierwsza to kluczowa rola klienta. Badanie i zaspokajanie potrzeb to warunek przetrwania i rozwoju firmy. Głównym polem obserwacji firmy staje się potencjał rynku, a nie moce produkcyjne. Kolejną zasadą jest to, że nie ma nowoczesnego marketingu bez badań rynkowych. Badania rynku to podstawa planowania i podejmowania decyzji w firmie.

Kolejną zasadą jest zaprogramowany proces innowacji. Uznaje się, że innowacyjność i nowe produkty wpływają na możliwości ekspansji i zyski firmy. Z drugiej strony czwartą zasadą postępowania jest systemowe podejście do problemów rynkowych, czyli firma zorientowana na marketing jest zobligowana do wzajemnego uwzględniania jego elementów, z uwzględnieniem istniejących wewnętrznych powiązań między tymi elementami. Ostatnią z zasad postępowania marketingowego jest tworzenie zintegrowanych systemów działania w osiąganiu celów zarówno taktycznych, jak i strategicznych.[2]


[1] Podstawy nauki o przedsiębiorstwie pod redakcją Jana Lichtarskiego”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 312.

[2] T. Kramer, Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 2004, s. 12.