Cele marketingowe

5/5 - (2 votes)

podrozdział pracy dyplomowej

Głównym celem marketingowym jest zwiększenie sprzedaży przy jednoczesnym zapewnieniu zysku z tej sprzedaży.

Poprzez odpowiedni dobór produktów i ich definicję we wszystkich grupach produktów, firma zamierza zwiększyć swój udział w światowym rynku alkoholi i napojów spirytusowych o 1 punkt procentowy do końca 1999 roku w stosunku do roku 1998, czyli osiągnąć udział w rynku na poziomie 4,5%.

Wzrost udziału w rynku w 2000 roku powinien również wynieść 1 punkt procentowy, czyli do końca 2000 roku udział w rynku wzrośnie do 5,5%.

W pierwszej połowie 2001 roku spodziewany jest wzrost udziału w rynku o 0,5%.

Wszystkie działania marketingowe muszą mieć na celu zapewnienie zysku ze sprzedaży zarówno w całości, jak i we wszystkich segmentach wytwarzanych produktów do końca 2000 roku.

W tym celu konieczne jest dostosowanie listy produktów i określenie zarysu planu produkcji do aktualnej sytuacji na dynamicznie zmieniającym się rynku alkoholi wysokoprocentowych. Restrukturyzacja jest również konieczna, aby zredukować składniki kosztów wpływające na kalkulację produktów i prowadzące do obniżenia ceny produktów (lub zwiększenia wydatków na promocję), co da lepszy wynik sprzedaży w sytuacji ostrej konkurencji na rynku.

W tym przypadku niezbędna jest dokładna analiza wykonalności i skuteczności działań promocyjnych oraz poszczególnych elementów planu marketingowego. Bardzo ważnym elementem dla osiągnięcia wyznaczonych celów jest bieżąca kontrola, czyli wykonanie zestawu niezbędnych badań oraz ocena skuteczności realizacji zamierzonych celów. Taka ocena powinna być dokonywana doraźnie po zamknięciu każdego miesiąca i po zakończeniu każdego działania marketingowego, a także w stałych okresach kwartalnych, w których należy oceniać realizację wyznaczonych celów:

 • osiąganie wyników sprzedaży zgodnych z planem,
 • osiągnięcie założonych przychodów,
 • ocena ściągalności należności bieżących i zaległych,
 • poziom opłacalności produkcji sprzedanej,
 • ocena skuteczności podjętych i zrealizowanych działań marketingowych.

Aby osiągnąć wyznaczony cel, należy przeprowadzić zestaw ściśle dobranych i niezbędnych działań marketingowych, takich jak:

 • szeroko zakrojoną kampanię informacyjną o produktach poprzez reklamy w czasopismach branżowych i w Internecie,
 • intensywna kampania informacyjna i promocyjna prowadzona przez przedstawicieli handlowych,
 • zorganizowanie serii szkoleń i prezentacji dla pracowników hurtowni i sklepów,
 • stosowanie odpowiedniej polityki rabatowej,
 • nagradzanie wielkości i tempa wzrostu sprzedaży przez klientów hurtowych,
 • dystrybucja materiałów promocyjnych wspierających sprzedaż,
 • wprowadzenie atrakcyjnych konkursów dla hurtowników, detalistów
  i konsumentów,
 • wykorzystanie stałych elementów reklamowych i ustawienie odpowiedniej ekspozycji w sklepach,
 • prowadzenie okresowych kampanii promocyjnych (w tym wyprzedaży blokowych)
 • sponsorowanie imprez rozrywkowych w celu reklamowania produktów.

Działania te są opisane w planie marketingowym linii produktów, który określa również harmonogram opracowywania kwartalnych planów operacyjnych.

Dodaj komentarz