Prace magisterskie

Według definicji Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu marketing to proces planowania i realizacji koncepcji, ceny, dystrybucji i promocji idei, dóbr i usług w celu doprowadzenia do wymiany, która daje satysfakcję jednostce, realizuje cele firmy prowadzącej marketing.

Natomiast amerykański profesor Philip Kotler – jeden z najlepszych specjalistów w dziedzinie marketingu – określa go jako zyskowne zaspokajanie potrzeb odbiorców, a szerzej jako sposób działania firmy na rynku, który polega na identyfikowaniu i kształtowaniu potrzeb odbiorców, określaniu, które z nich firma może najlepiej zaspokoić, zaprojektowaniu odpowiednich produktów i usług oraz mobilizowaniu każdego pracownika, by działał na rzecz zaspokojenia tych potrzeb.

Pod pojęciem działalności marketingowej rozumie się działalność przedsiębiorstwa mającą na celu poznanie przyszłej struktury popytu, zaspokajanie go poprzez kreowanie podaży, informowanie nabywców oraz dostarczanie wytworzonych produktów i usług w odpowiednim miejscu i czasie.

Dla różnych określeń marketingu wspólne jest stwierdzenie, iż jest to działalność, która polega na rozpoznawaniu, kształtowaniu i zaspokajaniu potrzeb odbiorców, co z jednej strony daje korzyści samym odbiorcom, z drugiej jednak zapewnia korzyści ekonomiczne firmie: zyski i ekspansję rynkową. Zgodnie z filozofią marketingu firma dążyć powinna do maksymalizacji zysku przez maksymalizację satysfakcji odbiorców.

Istota marketingu sprowadza się do:

– podporządkowania wszystkich działań w sferze produkcji i obrotu towarowego życzeniom finalnego nabywcy,

– pobudzania i rozwijania jego potrzeb.

W tym sensie marketing stanowi kategorię gospodarki rynkowej, jest jednak produktem określonej fazy jej rozwoju, charakteryzującej się zasobnością producentów i konsumentów, bogatą infrastrukturą rynku i stabilizacją reguł postępowania uczestników rynku.

Marketing bywa utożsamiany z handlem, sprzedażą, promocją czy nawet reklamą. Jeśli prawidłowo określi się potrzeby odbiorców, zaprojektuje odpowiadający im produkt i wyznaczy właściwą cenę, trafnie wybierze kanały dystrybucji i zastosuje właściwą promocję, to samo sprzedanie produktu nie nastręczy wielu trudności. Jest szczególnie konieczny i przydatny w dziedzinach gospodarki, w którym postęp techniczny jest szybki i owocuje wieloma nowymi produktami.

To fragment jednej z prac magisterskich. Będziemy prezentować najlepsze prace magisterskie z dziedziny marketingu jakie w Polsce napisano.

Dodaj komentarz