Rola i znaczenie menedżera w marketingu

Rate this post

Zadania i usługi jakie wykonują menedżerowie są specyficznie różne od tych, które wykonują inni członkowie organizacji.

Menedżer w organizacji wykonuje następujące zadania:

● ustala cele, określa, co powinno je stanowić, określa cele wycinkowe dla każdej dziedziny celów całości, decyduje o tym, co zrobić, żeby je osiągnąć, nadaje celom efektywność, przekazuje informacje o nich ludziom, od których wydajności zależy ich zrealizowanie;

● organizuje pracę i struktury, analizuje niezbędne działania, decyzje i relacje, klasyfikuje pracę i dzieli ją na zarządzalne działania, następnie dzieli te działania na zarządzalne zadania związane z danymi stanowiskami, grupuje te jednostki organizacyjne i zadania w strukturę organizacyjną, dobiera ludzi do zarządzania tymi jednostkami i do zadań, które trzeba wykonać;

● motywuje i informuje, z ludzi odpowiedzialnych za zadania tworzy zespół, robi to poprzez praktyki właściwe zarządzaniu, robi to poprzez stosunki z ludźmi, którymi kieruje, robi to poprzez bodźce i nagrody za udaną pracę, a także poprzez swoją politykę awansów i system stałego wzajemnego porozumiewania się ze swymi podwładnymi;

● dokonuje pomiaru, ustala mierniki ocen i zapewnia by każdy człowiek w organizacji miał dostęp do mierników skupionych na wydajności całej organizacji i jednocześnie na jego własnej pracy, a pomocnych w jej wykonaniu, analizuje wydajność, ocenia ją i interpretuje, a także informuje podwładnych i zwierzchników o treści mierników i wynikach swoich analiz;

● rozwija ludzi, od sposobu, w jaki sobie z tym radzi, zależy, czy ludziom będzie łatwiej czy też trudniej się rozwijać, nadaje on im kierunek, umacnia w nich prawość, uczy ich trzymać się prosto i twardo.1

Każda z tych kategorii czynności jest bardzo trudna i złożona, wymaga też odmiennych cech, umiejętności i kwalifikacji. Wykonując je menedżerowie spełniają w przedsiębiorstwie różne role, zależnie od miejsca w hierarchii zarządzania. Można więc wyodrębnić trzy grupy ról menedżerskich:

● rola informacyjna – poszukiwanie informacji niezbędnych do działań kierowniczych, rozprzestrzenianie informacji wśród członków organizacji, przesyłanie informacji o firmie środowisku zewnętrznemu;

● rola decyzyjna – analizowanie możliwości rozwoju firmy, wprowadzanie zmian, reagowanie na konflikty, eliminowanie negatywnych zjawisk w działaniu firmy, ustalanie priorytetów, rozprowadzanie zasobów, reprezentowanie firmy w negocjacjach z różnymi partnerami;

● rola interpersonalna – reprezentowanie organizacji wewnątrz i na zewnątrz w różnych ceremoniach, przewodzenie, kierowanie, motywowanie, utrzymywanie stosunków między firmą a otoczeniem zewnętrznym, dbanie o właściwą atmosferę pracy.

Witold Kieżun proponuje przyjęcie za podstawę analizy ról menedżera trzech zasadniczych jego funkcji:

● rolę organizatora, która obejmuje całość działalności czysto organizatorskiej;

● rolę przedsiębiorcy (merytoryczną), która polega na wykonywaniu czynności zmierzających bezpośrednio do realizacji podstawowego celu przedsiębiorstwa jako systemu techniczno – ekonomicznego;

● rolę interpersonalną, która obejmuje całość zagadnień związanych z kształtowaniem nastawienia na człowieka w procesie pracy.2

Jak wynika z przedstawionych zestawień ról, menedżerowie, którzy chcą dobrze kierować swoją firmą muszą sprostać wielu wymaganiom. Muszą przyjmować na siebie wiele ról, muszą posiąść odpowiednie umiejętności pozwalające na sprawną realizację tych ról. Muszą też dostosowywać się do sytuacji i do zmiany ról, umieć dawać sobie radę w różnych rolach i świadomie je sobie przyswajać i doskonalić.


1 Józef Penc „Kreatywne kierowanie – organizacja i kierownik jutra, rozwiązywanie problemów kadrowych, zachowania w organizacji, trudne sytuacje w kierowaniu”, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 2000r., s. 188, 189.

2 Józef Penc „Kreatywne kierowanie – organizacja i kierownik jutra, rozwiązywanie problemów kadrowych, zachowania w organizacji, trudne sytuacje w kierowaniu”, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 2000r., s. 191.

Dodaj komentarz