Kanały dystrybucji

5/5 - (1 vote)

Kanały dystrybucji można podzielić na kanały bezpośrednie i pośrednie wykorzystujące pomoc ogniw pośredniczących. Przykłady rożnych rozwiązań w tym zakresie przedstawia rysunek.

Rysunek. Kanały dystrybucji towarów.

Źródło: Altkorn J. „Podstawy Marketingu”, Kraków 1992, s. 232

Działania dystrybucyjne sprowadzają się zatem do wyboru, właściwego z punktu widzenia producenta i oczekiwań nabywców, kanału dystrybucji. Specyficzne cechy jakimi odznacza się produkt targów ze względu na usługowy charakter powodują, że równie specyficzny charakter ma jego dystrybucja. Podstawą kształtowania polityki dystrybucji w oparciu o wybór wariantu kanału, są dwa kryteria:

  • długości kanału,
  • szerokości kanału.

Według kryterium długości wyróżnia się kanały pośrednie i bezpośrednie oraz związane z tym strategie dystrybucji pośredniej i bezpośredniej.

Kryterium szerokości dzieli z kolei kanały dystrybucji na szerokie i wąskie, przy czym szerokość należy rozumieć jako liczbę ogniw zatrudnionych na danym szczeblu dystrybucji.

Dodaj komentarz