Pojęcie ceny

Rate this post

Cena jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na udział przedsiębiorstwa w rynku i jego zysku. Jest też wyłącznym elementem marketingu – mix tworzącym przychody.
Cena jest sumą pieniędzy, jaką trzeba zapłacić przy zakupie towaru lub usługi, szerzej zaś- jest to suma wartości, jaką nabywca musi przekazać, by uzyskać korzyści wynikające z posiadania lub użytkowania produktu materialnego lub usługi.
Ustalanie cen produktów i usług sprzedawanych przez firmę ma dla niej podstawowe znaczenie, jest jednak jednym z trudniejszych zadań marketingowych. Stanowienie cen decyduje w znacznym stopniu o pozycji firmy, a nawet o jej przetrwaniu na rynku. Ustalenie takiej, a nie innej, ceny powinno być podporządkowane określonym celom i strategii marketingowej produktu i firmy cele te mogą być różne :
 zwiększenie sprzedaży produktu i jego dotychczasowym nabywcom oraz skłonienie do zakupu tych, którzy go dotąd nie kupowali,
 utrzymanie dotychczasowych nabywców produktu,
 utrzymanie nabywców zapewniających wysoką rentowność produktu,
 przetrwanie firmy na rynku.
Praktyka wykazuje, że tylko nie wiele firm określa cele, którym służyć ma takie, a nie inne, ustalanie cen, z reguły są one wyznaczone z uwzględnieniem zbyt małej liczby czynników sytuacyjnych. Badania i doświadczenie wykazują, iż zysk nie jest wyłącznym motywem działania firm zachodnich, realizują one z reguły jednocześnie wiele celów powiązanych z zyskiem i rentownością, bezpieczeństwem rynkowym firmy, wielkością sprzedaży.
Typowe strategie cenowe stosowane przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek to cena penetracyjna, cena dostosowana do konkurencji oraz cena wysoka. strategie te polegają odpowiednio na wyznaczeniu ceny produktu niższej, równej i wyższej od przeciętnej stosowanej aktualnie w danej klasie produktów.
Firmy prowadzą z reguły świadomą politykę różnicowania ceny podstawowej produktu (umieszczanej w cennikach i katalogach) w zależności od celów i warunków rynkowych, programu marketingu danego produktu. Najczęściej stosowanym sposobem różnicowania ceny podstawowej są rozmaite opusty (rabaty) i bonifikaty, a więc redukcje ceny podstawowej. Najczęściej stosuje się rabat ilościowy (skumulowany i nieskumulowany), który polega na obniżaniu ceny, jeżeli nabywca dokonuje zakupu powyżej pewnej wielkości. Rabat sezonowy stosuje się wobec nabywców towarów i usług poza okresem sezonowego wzrostu ich sprzedaży. Rabat handlowy daje producent dystrybutorowi za organizowanie przepływu towarów przez kanały produkcji do ostatecznych odbiorców. Odmianą rabatu handlowego jest rabat promocyjny – oferowany przez producenta pośrednikom jako wynagrodzenie za prowadzoną przez nich w skali lokalnej promocję towaru: reklamę i promocję wewnątrz sklepu. Sprzedawcy stosują rabat gotówkowy (skonto) wobec nabywców, którzy płacą należności w wyznaczonym, krótkim czasie po przekazaniu faktury (rachunku). Rabat to ważne narzędzie marketingu, powszechnie stosowane w gospodarce rynkowej.

[S. Kuśmierski , D. Ostrowski , Marketing podstawowe pojęcia i procedury, Kielce 1998 , s. 88]