Bibliografia

 1. Amstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza – Dom Wydawniczy, Kraków 2000
 2. Armstrong M. Zarządzanie zasobami ludzkimi Wydanie III poszerzone Oficyna Ekonomiczna Kraków 2005
 3. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie., Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998
 4. Bańka W., Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie, [w,] Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica, nr 5, Wydawnictwo Adam Marszałek, Płock 1998
 5. Barzycka-Banaszczyk M., Prawo pracy. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1998
 6. Boeri D., Nowa organizacja pracy fizycznej, KIW, Warszawa 1983,
 7. Bolesta-Kukułka K., Polityka personalna w strategii rozwoju firmy, Wydawnictwo Międzynarodowej Szkoły Menedżerów Spółka z o.o., Warszawa 1995
 8. Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1985
 9. Chełpa S., Kwalifikacje kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych. Kierunki i dynamika zmian, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003
 10. Chmielewski K., Strategia przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1995
 11. Domański R.S., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993
 12. Drucker P. F., Praktyka zarządzania, Czytelnik, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 1994
 13. Drucker P. F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992
 14. Duraj J., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1993
 15. Gick A., Tarczyńska M., „Motywowanie pracowników”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999
 16. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1997
 17. Gliński B., Motywowanie, niedoceniona funkcja zarządzania, „Gospodarka planowa” 1980, nr 4
 18. Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996
 19. Griffin Ricky W., Podstawy Zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1998
 20. Grzybowski M., Personel z motywem, „Życie gospodarcze” 1997, nr 30
 21. Jasiński Z., Motywowanie w przedsiębiorstwie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1988.
 22. Jasiński Z., Funkcjonowanie zespołów roboczych w niestabilnych warunkach produkcji, Prace Naukowe AE, Wrocław 1987
 23. Jay R., Biznes. Kierowanie zespołem, Wydawnictwo Galaktyka, Łódź 1998
 24. Kabaj M., System polityki kadrowej, „Ekonomika pracy”, praca zbiorowa pod redakcją A. Sajkiewicz, Warszawa 1977
 25. Kaczmarek G., Zastosowanie metod statystycznych w prognozowaniu przepływów organizacji., Wydawnictwo Kwant, Kraków 1995
 26. Kälin K., Müri P., Kierować sobą i innymi. Psychologia kadry kierowniczej, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998
 27. Kodeks cywilny
 28. Kodeks Pracy
 29. Kodeks Spółek Handlowych
 30. Komosa M., Motywowanie menedżerów, „Personel”, nr 10/97
 31. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.
 32. Kopertyńska W., Wartościowanie pracy – doświadczenie w praktyce, „Przegląd Organizacji” nr 11/1995
 33. Kopertyńska W., Zasady kształtowania składników wynagrodzenia, „Personel”, 1996, nr 43
 34. Kopertyńska W., Wartościowanie pracy w przedsiębiorstwie, Prace Naukowe nr 731, AE, Wrocław 1996
 35. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1994
 36. Kostera M., Zarządzanie personelem., PWE, Warszawa 1996
 37. Kowalewski S., „Przełożony – podwładny w świetle teorii organizacji”, Warszawa 1984
 38. Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie – teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995Jasiński49
 39. Lanz K., Zatrudnianie i zarządzanie personelem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995
 40. Lanz K., Zatrudnianie i zarządzanie personelem., Wydawnictwo Naukowe PWN, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Warszawa 1998
 41. Lawler E., Poster L.W., The Efect of Performance on Job Satisfaction,   ”lndustrial Relations”. październik 1967
 42. Listwan T., Zarządzanie kadrami, materiały dydaktyczne Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1992
 43. Louart P., Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie, Poltext, Warszawa 1995
 44. Louart P., Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie., Poltext, Warszawa 1997
 45. Majewska-Opałka I., Umysł lidera. Jak kierować ludźmi u progu XXI wieku, Wydawnictwo Medium, Warszawa 1998
 46. Martyniak1Martyniak Z., Metodologia wartościowania pracy, Stabill, Kraków 1992
 47. Maslow A.H., „Motivation and Personality”, Harper, New York 1954
 48. Mc Kenna E, Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Cebethner i S-ka, Warszawa 1997
 49. McKenna E., Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi., Wydawnictwo Gebethner&Ska, Warszawa 1997
 50. Moskalewicz P., „Polska lista bonusów”, „Gazeta Wyborcza”, „Gazeta Praca” nr 43 (231), 18 października 1999
 51. Multimedialna Encyklopedia Powszechna, Edycja CD-ROM, rok 1998/1999, Wydawnictwo FOGRA
 52. Oleksyn t. Zarządzanie kompetencjami w organizacji [w,] A. Ludwiczyński (red.) Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, Wyd. Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 1997
 53. Oleksyn T. Zarządzanie potencjałem pracy w organizacjach różnej wielkości [w,] A. Ludwiczyński, K. Stobiński (red.) Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, Wyd. Poltext, Warszawa 2001
 54. Osmelak J. Kierowanie ludźmi w procesie pracy, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1992
 55. Penc J. Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000
 56. Penc J. Strategie przedsiębiorstwa a procesy innowacyjne, „Studia Prawno-Ekonomicze”, 1993
 57. Penc J., Decyzje w Zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej szkoły Biznesu, Kraków 1997
 58. Penc J., Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997
 59. Penc J., Skuteczne zarządzanie organizacją, Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu, Łódź 1999
 60. Penc J., Zarządzanie dla przyszłości, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998
 61. Piasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998
 62. Plan działania PHP „Mercus” Sp. z o.o. na lata 2006-2010
 63. Pocztowski A., Wokół pojęcia kompetencji i ich znaczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi [w,] B. Urbaniak (red.) Gospodarowanie pracą, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź. 2001
 64. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, studia przypadków, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, Nowy Sącz 1998
 65. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod., Antykwa, Kraków 1998
 66. Regulamin organizacyjny PHP „Mercus” Sp. z o.o.
 67. Reykowski J., Teoria motywacji a zarządzanie, Warszawa 1975
 68. Rudolf S., Grupowe formy pracy. Proces wdrażania, KAR, Warszawa 1989
 69. Sajkiewicz A., Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, Wyd. Poltext, Warszawa (red) 2002
 70. Sarapata A., „O zadowoleniu i niezadowoleniu z pracy”, Warszawa 1977
 71. Sedlak K., Jak skutecznie wynagradzać pracowników, WPSB, Kraków1997
 72. Sharplin A., Strategic Management, McGraw-Hill Inc., New York 1985
 73. Sloman M., Strategia szkolenia pracowników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997
 74. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2007
 75. Stańczyk-Hugiet E. Wiedza a wartość [w:] T. Listwan (red.) Sukces w zarządzaniu, uwarunkowania kadrowo-organizacyjne, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 76. Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1996
 77. Szaban J., Motywacje i satysfakcje, „Rzeczpospolita”,nr.83, IV/96
 78. Szczupaczyński J., Podstawy zarządzania i kierowania ludźmi w organizacji, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów Spółka z o.o., Warszawa 1996
 79. Szrejner A., Po pierwsze, określić wymagania, „Personel i Zarządzanie”, Nr 10 październik 2004
 80. Thierry D., Sauret Ch., Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesach zmian, Wyd. Poltext, Warszawa 1994
 81. Wawrzyniak B., Odnawianie kapitału, czyli o edukacji polskich menedżerów, Rzeczpospolita, nr 83/96
 82. Webber R., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1996,
 83. Whiddett S., Hollyforde S., Modele kompetencyjne w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003
 84. Wudarzewski W., Problemy metodyczne budowy systemu kompetencji funkcjonalnych [w,] T. Listwan (red.) Sukces w zarządzaniu, uwarunkowania kadrowo-organizacyjne, Wyd. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław 2003
 85. Zarządzanie. Teoria i praktyka., praca pod red. A.K. Koźmińskiego i W. Piotrowskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995
 86. Personel” 2000/2
 87. Personel”, 2000/14
 88. Personel”, 2000/21
 89. Personel”, 2000/3
 90. Personel”, 2000/9
 91. Aktualności kadrowe – Numer specjalny – Zatrudnianie nowego pracownika – styczeń 2008

3 komentarze do “Bibliografia”

Dodaj komentarz