Adaptacja do pracy

5/5 - (3 votes)

fragment z pracy licencjackiej

Podjęcie pierwszej pracy lub zmiana miejsca pracy pociągają za sobą konieczność przystosowania się do nowej sytuacji i tym samym stanowią trudny okres w życiu człowieka. W okresie tym człowiek jest szczególnie wyczulony na różnego rodzaju sytuacje powstające w środowisku pracy, co wpływa na sposób jego funkcjonowania w organizacji. Aby się stać pełnowartościowym pracownikiem, nowo zatrudniony pracownik potrzebuje zwykle czasu. Jego adaptacja obejmuje dwa obszary. Pierwszym z nich jest przystosowanie się do treści i warunków pracy przez opanowanie zakresu czynności i obowiązków związanych z wykonywaną pracą oraz przyzwyczajenie się do materialnego środowiska pracy i czasu pracy. Adaptacja do pracy ma również swój wymiar społeczny, wyrażający się koniecznością przystosowania się do norm i zwyczajów panujących w społeczności danej organizacji.(…)

Długość i przebieg procesu adaptacji do pracy mają ważne znaczenie zarówno dla firmy, jak i dla samego pracownika. Z punktu widzenia organizacji wskazane jest, by proces ten przebiegał sprawnie i względnie krótko. W okresie adaptacji do pracy mogą występować bowiem problemy związane z osiąganiem przez nowo przyjętych pracowników ilościowych, jakościowych i czasowych standardów wykonywanej pracy, błędy przy wykonywaniu określonych czynności oraz zbędne koszty(…). Do czynników wpływających na proces przystosowania się nowo przyjętych pracowników należą:

 • predyspozycje psychofizyczne pracowników,
 • przygotowanie do wykonywania pracy,
 • dotychczasowe doświadczenia życiowe i zawodowe,
 • treść, warunki i stosunki pracy,
 • organizacja procesu wprowadzania do pracy.[1]

Adaptacja do pracy to proces, w którym nowo zatrudniony pracownik przystosowuje się do wymagań, procedur i kultury organizacyjnej nowego miejsca pracy. Adaptacja ta jest bardzo ważna dla sukcesu zarówno pracownika, jak i organizacji, w której zostaje zatrudniony. Proces adaptacji do pracy zazwyczaj składa się z trzech faz: fazy przedzatrudnieniowej, fazy orientacyjnej i fazy integracyjnej.

Faza przedzatrudnieniowa Faza przedzatrudnieniowa to okres, w którym nowy pracownik stara się poznać potencjalnego pracodawcę, jego oczekiwania i wymagania. W tym okresie kandydat na pracownika może przeglądać ofertę pracy, czytać opinie o firmie w internecie, rozmawiać z pracownikami firmy i wstępnie zapoznać się z kulturą organizacyjną.

Faza orientacyjna Faza orientacyjna to pierwsze dni i tygodnie pracy nowego pracownika. W tym okresie pracownik poznaje bardziej szczegółowo zasady, procedury i oczekiwania organizacji wobec niego. Zazwyczaj nowy pracownik otrzymuje informacje o celach i wartościach firmy, strukturze organizacyjnej, polityce personalnej, a także zadania, które ma do wykonania. Faza orientacyjna to także okres, w którym pracownik zapoznaje się z kolegami z pracy, nawiązuje pierwsze kontakty i poznaje kulturę organizacyjną.

Faza integracyjna Faza integracyjna to dalszy proces przystosowania się pracownika do nowego miejsca pracy, w którym zdobyte już doświadczenia i wiedza są wykorzystywane do wykonywania codziennych zadań. W tym okresie nowy pracownik coraz bardziej integruje się z organizacją i innymi pracownikami, poznaje bardziej szczegółowo cele, zadania i wartości firmy, a także nabywa nowe umiejętności i doświadczenia.

Ważnym elementem procesu adaptacji do pracy jest umożliwienie nowym pracownikom szybkiego i skutecznego przystosowania się do nowych wymagań. W tym celu organizacje powinny zadbać o:

 • Wdrożenie programu szkoleniowego dla nowych pracowników, w ramach którego zostaną przekazane im niezbędne informacje o organizacji, procedurach i polityce personalnej;
 • Umocnienie relacji między nowymi pracownikami a już zatrudnionymi pracownikami, co pozwoli na łatwiejszą integrację w zespole;
 • Przypisanie opiekuna, który będzie pomagał nowemu pracownikowi w trakcie procesu adaptacji do pracy;
 • Zapewnienie odpowiedniego sprzętu, narzędzi pracy i oprogramowania, dzięki czemu nowy pracownik będzie mógł wykonywać swoje zadania efektywnie i bez przeszkód;
 • Dostarczenie informacji zwrotnej na temat wykonywanej pracy, co pozwoli na weryfikację i poprawę jakości pracy nowego pracownika;
 • Określenie jasnych celów i oczekiwań wobec nowego pracownika, aby mógł on skutecznie pracować w ramach organizacji.

Proces adaptacji do pracy ma duże znaczenie dla zarówno pracownika, jak i organizacji. Dzięki skutecznemu procesowi adaptacji, nowy pracownik szybciej przystosuje się do wymagań organizacji, co przyczynia się do zwiększenia jego satysfakcji z pracy i poprawy wyników firmy. Właściwie zintegrowany nowy pracownik jest również bardziej skłonny do dalszego rozwoju zawodowego i staje się cennym członkiem zespołu.

Podsumowując, adaptacja do pracy to kluczowy proces dla sukcesu zarówno pracownika, jak i organizacji. Proces ten składa się z trzech faz: przedzatrudnieniowej, orientacyjnej i integracyjnej. Organizacje powinny zadbać o skuteczny i szybki proces adaptacji, zapewniając nowym pracownikom odpowiednie szkolenia, sprzęt, wsparcie i informacje zwrotne. Dzięki temu nowy pracownik stanie się bardziej zintegrowany z organizacją, osiągnie lepsze wyniki i przyczyni się do sukcesu całego zespołu.


[1] A. Pocztowski, op. cit., 170-172

2 komentarze do “Adaptacja do pracy”

Dodaj komentarz