Bank Polska Kasa Opieki S.A.

5/5 - (3 votes)

Bank Polska Kasa Opieki S.A.  został powołany w 1929 roku do świadczenia usług bankowych na rzecz polskiej emigracji. Z czasem  jej działalność została rozszerzona o usługi finansowe w zakresie wymiany towarów polskich z zagranicą, prowadzone przez oddziały krajowe i zagraniczne, m.in.: w Paryżu, Nowym Jorku, Buenos Aires. Bank Polska Kasa Opieki S.A.  dbał o polską emigrację gospodarczą i jej relacje z krajem, wspierał przedsięwzięcia gospodarcze Polonii. W czasie II wojny światowej zagraniczne oddziały kontynuowały działalność bankową. W 1945 roku jego działalność krajowa została reaktywowana. Bank otrzymał prawa dewizowe, a głównym przedmiotem jego działalności był początkowo eksport wewnętrzny. W 1974 roku działalność handlowa została wyłączona z jej działalności, przenosząc ją do wyspecjalizowanych przedsiębiorstw[1].

W 1990 roku bank opracował i przyjął nową strategię rozwoju. Wprowadzono marketingową koncepcję targetowania zorientowanego na klienta. W wyniku przebudowy struktury organizacyjnej banku powstały trzy działy: indywidualna obsługa klienta, obsługa podmiotów gospodarczych oraz pion inwestycyjny. Bank zajmował się również obsługą i finansowaniem dużych przedsiębiorstw, finansowaniem handlu zagranicznego, obsługą kart płatniczych, zarządzaniem funduszami powierniczymi, doradztwem finansowym i pośrednictwem, a także bankowością hipoteczną oraz świadczeniem usług zaufania.

16 września 1996 roku powstała grupa bankowa Polska Kasa Opieki S.A.  (konsolidacja banku), w której skład obok dominującej Polskiej Kasy Opieki S.A.  wszedł: Pomorski Bank Kredytowy S.A., Powszechny Bank Gospodarczy S.A., Bank Depozytowo – kredytowy S.A. – znany jako Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Grupa Bankowa PeKaO S.A.[2]

Konsolidacja banku miała na celu zwiększenie możliwości rozwojowych jego członków poprzez poprawę jakości i poszerzenie zakresu usług świadczonych na rzecz klientów oraz zwiększenie bezpieczeństwa jego członków poprzez wzajemne zagwarantowanie płynności płatniczej.

W pierwszym kwartale 1998 roku. Zarząd Banku dokonał przeglądu struktur organizacyjnych i strategii Grupy Kapitałowej PeKaO S.A. oraz przyjął plan głębokiej reorganizacji i nową strategię rozwoju. Filarami tej strategii są pełna prywatyzacja banku oraz szybka fuzja banków Grupy. W ramach realizacji nowej strategii, w dniu 24 kwietnia 1998 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę zatwierdzającą połączenie czterech banków Grupy PeKaO S.A. w jeden z największych banków uniwersalnych w Polsce.

W dniu 14 maja 1998 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu akcjami Banku PeKaO S.A. – Grupy PekaO S.A.

1 stycznia 1999 roku w wyniku połączenia czterech banków grupy PeKaO S.A. powstał  nowy Bank PeKaO S.A.

W dniu 3 sierpnia 1999   roku zakończyła się sprzedaż akcji Banku PeKaO S.A. poza rynkiem regulowanym na rzecz konsorcjum UniCredito oraz Allianz.

Bank Polska Kasa Opieki S.A.  to bezpieczny bank z największym kapitałem własnym, który dziś w sytuacji, gdy żaden z polskich banków po 1 stycznia 2000 roku nie będzie już korzystał z gwarancji Skarbu Państwa – jest najlepszym zabezpieczeniem dla powierzonych bankowi środków. Bank – o wiarygodnych akcjonariuszach, należących do wiodących banków światowych i europejskich.

Obecnie bank jest bankiem uniwersalnym, wykonującym operacje we wszystkich formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych relacjach bankowych. Bank Polska Kasa Opieki S.A.  służy ludności w dziedzinie osiedli zagranicznych i gromadzi ponad połowę wkładów walutowych ludności[3].

Dla klientów indywidualnych w zakresie rachunków bank oferuje: rachunek bieżący, rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Eurokonto, Eurokonto Business, lokaty terminowe: lokaty standardowe, Eurolokaty, lokaty rentierskie lokaty.

Dla klientów instytucjonalnych bank oferuje: rachunek bieżący w PLN i walutach wymienialnych, Eurokonto Biznes, Pakiet Samorządowy, Lider Biznesu, lokaty terminowe w PLN, lokaty terminowe w walutach obcych, lokaty ZŁOTÓWKI.

W zakresie kredytów bank oferuje klientom indywidualnym: kredyt w Eurokonto, kredyt gotówkowy, kredyt hipoteczny, kredyt hipoteczny DOM, kredyt budowlany i hipoteczny DOM, kredyt na zakup środków transportu, kredyt dla studentów, kredyt mieszkaniowy.

Dla klientów instytucjonalnych bank oferuje: kredyty w podstawowym rachunku w rachunku bieżącym, kredyty w rachunku kredytowym, kredyt w rachunku bieżącym lub kredyty na rachunku Eurokonto.

Dodatkowe produkty banku to: kredyt HOSSA, przechowywanie papierów wartościowych, rozrachunek transakcji na papierach wartościowych,  program EuroCare oraz Eurofund.

Bank Polska Kasa Opieki S.A. posiada 720 oddziałów (stan na 31.12.1999).

Bank ten działa na jeleniogórskim rynku od 1992 roku.


[1] Krzyżkiewicz Z., Jaworski W., Puławski M., „Banking Leksykon – skład wymiana”, Warszawa 1998, s.73

[2] Krzyżkiewicz Z., Jaworski W., Puławski M., „Banking Leksykon – skład wymiana”, Warszawa 1998, s.73

[3] Krzyżkiewicz Z., Jaworski W., Puławski M., „Banking Leksykon – skład wymiana”, Warszawa 1998, s.73

Dodaj komentarz