Rzeczywistość szkolna w ocenie nauczycieli

5/5 - (1 vote)

szkolaPrzeorientowanie systemu edukacji w pewnym sensie schematycznego i zamkniętego na otwarty, zmienny wymaga poważnych przekształceń nie tylko w formowaniu celów, doborze treści, ale i w formach organizacyjnych, metodach nauczania, kontroli i oceny.

W polskiej szkole został zapoczątkowany proces prowadzący ku upodmiotowieniu ucznia i uczynienie twórczym zawodu nauczyciela. W systemie prawa zostały pootwierane drzwi przed inicjatywami oddolnymi, ale także decyzjami samorządowymi. Nauczyciel uzyskał realny wpływ na tworzenie programu wychowawczego, a także systemu oceniania uczniów.

Kolejnym problemem badawczym będącym przedmiotem mojego zainteresowania jest poznanie opinii nauczycieli na temat rzeczywistości szkolnej w okresie wdrażanej reformy.

Obrazują to niżej przedstawiona tabela i wykres.

Tabela. 8. Rzeczywistość szkolna w ocenie nauczycieli.

Nr.   Twier-dzenia

Stopień   skali

Ranga

Zgadzamy się zdecydowanie

Raczej się zgadzamy

Nie wiem, nie mam zdania

Raczej się nie zgadzamy

Nie zgadzamy się   zdecydowanie

Wskaźnik akceptacji

+2

%

+1

%

0

%

-1

%

-2

%

53

6

5,71

62

59,05

19

18,10

11

10,48

7

6,67

0,47

4

54

11

10,48

65

61,90

9

8,57

13

12,38

7

6,67

0,57

2

55

16

15,24

26

24,76

24

22,86

30

28,57

9

8,57

0,10

6

56

7

6,67

29

27,62

31

29,52

25

23,81

19

18,10

-0,19

9

57

3

2,86

36

34,28

17

16,19

29

15,24

20

19,05

-0,26

10

58

16

15,24

51

51,43

11

10,48

14

73,33

10

0,10

0,50

3

59

17

16,19

22

20,95

17

15,24

34

32,38

15

14,29

-0,08

8

60

2

1,90

42

40,0

38

36,19

12

11,43

11

10,48

0,11

5

61

5

4,76

38

36,19

29

27,62

21

20,0

12

11,43

0,03

7

62

24

22,86

42

40,0

22

22,86

12

11,43

6

5,71

0,63

1

 

Wykres. 4. Rzeczywistość szkolna w ocenie nauczycieli.

Z tabeli nr 8 wynika, że obecnie edukacja przedszkolna to zaniedbany obszar polityki społecznej. Aprobatę wyraziło 66 osób, co stanowi 62,8% ogółu badanych.

Większość respondentów ( tj. 72,3%) jest zdania, że egzaminy zewnętrzne spowodują bardziej obiektywną ocenę uczniów. Wśród badanych 61% uważa, iż egzaminy zewnętrzne wpłyną na lepszą jakość edukacji.

Z twierdzeniem 58 ” Dyrektorzy szkół dbają dziś o dokształcenie nauczycieli” zgodziło się 66% ankietowanych, a 24 było przeciwnych.

Badani, 41,9% zgadzają się ze zdaniem, że propozycja 3- letnich liceów profilowanych spełnia oczekiwania społeczne.

43 nauczycieli ( tj. 40,9%) akceptuje zdanie 61: ” Ograniczenie liczby zasadniczych szkół zawodowych jest słuszne”, a 33 ( tj. 31,4%) było przeciwnych temu twierdzeniu.

Zdanie 55 które brzmi: ” Egzaminy zewnętrzne to wotum nieufności wobec nauczycieli” uzyskało aprobatę 42 osób ( tj. 40%), zanegowało je 39 ( tj. 37,1%) badanych. Najniższym wskaźnikiem akceptacji równym –0,26% spotkało się zdanie 57: ” Ustawicznie poprawia się, status społeczny nauczycieli”.

Z tym twierdzeniem nie zgodziło się 49 ( tj. 46,6%) nauczycieli a 39 ( tj. 37,1%) spośród ogółu poparło je. 27 ( tj. 25,7%) nie wiedziało na jaką odpowiedź się zdecydować.

Nauczyciele nie zgodzili się również z twierdzeniem 56 i 59. Pierwsze z nich, które brzmi ” Uzależnienie awansu zawodowego nauczyciela od wyniku egzaminu składanego przed specjalną komisją prowadzi do lepszego doboru kadry nauczycielskiej” nie zaakceptowało 44 nauczycieli ( tj. 41,9%), a 31 ( tj. 29,5%) nie zajęło zdecydowanego stanowiska. Drugie ” Polityka płacowa wobec nauczycieli powoduje ich odchodzenie ze szkolnictwa nie aprobowało 49 (tj. 46,7%) ankietowanych.

Reasumując dane zauważyć można, że ogólne zainteresowanie nauczycieli rzeczywistością w zreformowanej szkole jest bardzo duże. Jest to pozytywne zjawisko mówiące o zainteresowaniu nauczycieli problemami oświaty.

Przedmiot i cel badań

5/5 - (1 vote)

Przedmiot i cel badań to jeden z istotniejszych elementów prac licencjackich.

W pracy licencjackiej, przedmiot i cel badań są fundamentalnymi elementami, które nadają strukturę i głębię całemu badaniu. Oto nieco teorii na temat tych pojęć:

Przedmiot badań odnosi się do obszaru tematycznego, zagadnienia lub problemu, który jest badany. Jest to konkretny obszar zainteresowania, na który skupia się badacz w trakcie swoich analiz. Wybór odpowiedniego przedmiotu badań jest kluczowy, ponieważ decyduje o zakresie, głębi i istotności pracy.

 1. Wybór tematu: Badacz powinien wybrać temat, który jest wystarczająco ciekawy i istotny, aby uzasadnić przeprowadzenie badań. Temat powinien być również zgodny z zainteresowaniami badacza oraz dostępnością danych i źródeł informacji.
 2. Konkretne zdefiniowanie przedmiotu: Istotne jest precyzyjne zdefiniowanie obszaru badawczego, aby uniknąć rozmycia i niejednoznaczności. Definicja przedmiotu badań powinna być jasna i zrozumiała dla czytelnika.
 3. Uzasadnienie wyboru: W pracy licencjackiej należy również uzasadnić, dlaczego wybrany przedmiot badań jest ważny i wartościowy. Może to obejmować wskazanie na istniejące luki w literaturze, potrzeby praktyczne czy społeczne oraz potencjalne konsekwencje wynikające z rozwiązania problemu.

Cele badań określają, co badacz zamierza osiągnąć poprzez przeprowadzenie badań nad wybranym przedmiotem. Cele są kluczowe dla ustrukturyzowania pracy, a także oceny jej efektywności. Cele mogą być zarówno ogólne, jak i szczegółowe, zależnie od zakresu badań i ich złożoności.

 1. Sformułowanie celu ogólnego: Cel ogólny określa główny zamiar pracy, czyli główny wniosek, do którego dążą badania. Jest to generalna deklaracja tego, co badacz chce osiągnąć.
 2. Określenie celów szczegółowych: Oprócz celu ogólnego, praca powinna mieć także cele szczegółowe, które wyznaczają konkretne kroki, jakie badacz podejmie w celu osiągnięcia celu ogólnego. Cele szczegółowe powinny być konkretne, mierzalne i osiągalne.
 3. Związki między przedmiotem a celem: Cele badań powinny bezpośrednio wynikać z przedmiotu badań. Powinny służyć głównemu celowi pracy, który jest związany z rozwiązaniem problemu lub udzieleniem odpowiedzi na pytanie badawcze.

Przedmiot i cel badań są fundamentalnymi elementami pracy licencjackiej, które pomagają ustalić jej kierunek i zasięg. Poprawne zdefiniowanie tych elementów jest kluczowe dla skutecznego przeprowadzenia badań oraz uzyskania wartościowych wniosków. Badacz powinien zadbać o jasność, precyzję i spójność w określeniu przedmiotu i celów badań, co umożliwi czytelnikowi łatwiejsze zrozumienie i ocenę wartości pracy.

Poniżej przykład z pracy o paleniu tytoniu przez młodzież.

Celem niniejszej pracy jest próba odpowiedzi na pytanie: jak rozpowszechnione jest zjawisko nikotynizmu wśród młodzieży szkół podstawowych (na podstawie badań własnych przeprowadzonych wśród uczniów klas ósmych wybranych szkół podstawowych w Tarnobrzegu i Rytwianach). W tym celu przeprowadziłam badania, których zadaniem było w szczególności:

 1. dokonanie oceny jakościowej i ilościowej palenia papierosów wśród młodzieży klas ósmych szkoły podstawowej w zależności od miejsca zamieszkania;
 2. przedstawienie społecznych i demograficznych cech osób palących i niepalących;
 3. poznanie motywów palenia lub niepalenia papierosów;
 4. określenie czynników mających wpływ na inicjację nikotynową;
 5. określenie wpływu inicjacji nikotynowej na dalszy rozwój nałogu;
 6. poznanie okoliczności palenia papierosów;
 7. określenie rodzinnych i środowiskowych uwarunkowań nikotynizmu mających wpływ na rozwój nałogu wśród badanej młodzieży;
 8. poznanie opinii młodzieży na temat zakazu palenia papierosów w niektórych miejscach publicznych.