Wyniki badań ankietowych

Rate this post

fragment pracy mgr

Głównym celem przeprowadzonej przeze mnie ankiety była próba odpowiedzi na pytanie czy najbliższe środowisko, w którym przebywa dziecko tj. rodzina, szkoła, miejsce zamieszkania oraz region (warunki terytorialne) mają znaczący wpływ na jego rozwój motoryczny. W związku z tym(poprzez postawienie szczegółowych pytań ) analizie poddałam następujące problemy:

  1. Ilu spośród badanych rodziców zainteresowanych jest sportem i rekreacją?
  2. Ilu uważa, że dobre warunki dla rozwoju motorycznego dzieci stwarza szkoła?
  3. Ilu uważa, ze na rozwój motoryczny dziecka wpływa znacząco region zamieszkania?
  4. Ilu uważa, ze na rozwój motoryczny dziecka wpływa dobra baza rekreacyjna w jego najbliższym otoczeniu tj. place zabaw, boiska sportowe itp.?
  5. Na postawione pytania uzyskałam odpowiedzi, z których wynika, że: 97,5% rodziców jest zainteresowanych kulturą fizyczną i sportem, z tego 22,7% biernie, co przejawia się oglądaniem relacji sportowych, czytaniem artykułów i prasy sportowej, rozmowami na temat wydarzeń sportowych, natomiast 63,5% czynnie, poprzez rekreację tj. turystykę rowerową i pieszą, narciarstwo, pływanie, grę w tenisa itp6.13,6% preferuje spacery po lesie oraz aktywny wypoczynek na działce.7,8% rodziców uprawiało czynnie sport w przeszłości.
  6. Z analizy kolejnego problemu wynika, że 88,4% rodziców podkreśla rolę szkoły jako środowiska, które stwarza dogodne warunki dla rozwoju motorycznego dziecka. Szkoła posiada bowiem dobrą bazę w postaci basenu, sal sportowych, w tym sali dla uczniów nauczania początkowego i dużego kompleksu boisk przyszkolnych. Większość tych obiektów jest dostępna dla uczniów nauczania początkowego.79,4% rodziców uważa że na rozwój motoryczny dziecka może mieć też wpływ ilość systematycznie prowadzonych zajęć ruchowych oraz postawa nauczyciela. W opinii rodziców dzieci generalnie lubią zajęcia ruchowe i chętnie w nich uczestniczą jednak 56,7% rodziców uważa, że ilość zajęć ruchowych w szkole jest niewystarczająca. 59,0% rodziców stwierdza że ich dziecko osiągnęło postęp w rozwoju motorycznym od momentu pójścia do szkoły 29,4% nie zauważyło takiej zależności 13,6% nie ma zdania na dany temat.
  7. Kolejny rozważany problem miał na celu określić wpływ regionu na rozwój motoryczny dziecka. 79,4% rodziców uważa, że rozwojowi motorycznemu dzieci może sprzyjać specyfika regionu(warunków terytorialnych zamieszkania Ukształtowanie i odpowiednie zagospodarowanie terenu stwarza bowiem dogodne warunki, ułatwia dostęp i zachęca do czynnego uprawiania rekreacji ruchowej.
  8. Analizując ostatni problem uzyskałam odpowiedź na pytanie dotyczące zagospodarowania (bazy rekreacyjnej) najbliższego miejsca zamieszkania dziecka.86,2% rodziców stwierdza, że w ich miejscu zamieszkania są place zabaw i boiska sportowe z których chętnie korzysta w czasie wolnym ich dziecko oraz podkreśla znaczący wpływ tego czynnika na jego rozwój motoryczny. 59,0% rodziców uważa, że ilość tych obiektów jest zbyt mała w stosunku do potrzeb dzieci. 90,8% rodziców podkreśla, że rozwój motoryczny zależy również od aktywności fizycznej podejmowanej przez samo dziecko w czasie wolnym. Spośród badanych dzieci 86,2% uczęszczało wcześniej do przedszkola. W tym 20,3% przez okres 4lat, 24,9% przez okres 3lat ,20,3% przez okres 2lat, 20,3% przez 1rok.W opinii rodziców ma to znaczenie dla lepszego rozwoju motorycznego dziecka. Pozwalało to też przypuszczać, że dzieci, które uczęszczały do przedszkola przez dłuższy czas (3-4lata) mogą osiągnąć lepsze wyniki. 9,0.% spośród badanych dzieci nie uczęszczało do przedszkola