Rozwój motoryczny dzieci i młodzieży w badaniach empirycznych – siła

Rate this post

Rzut piłka lekarską 1 kg jako próba pomiaru zdolności siłowych badanych dzieci.

Zdolności siłowe105 „określają możliwości organizmu w zakresie pokonywania oporu zewnętrznego lub oporu własnego ciała w warunkach statyki lub ruchach o małej prędkości a znacznej intensywności”[1]

W próbie siły chłopcy 7 letni rzucali średnio o 87 cm dalej od badanych 6latków i ponad 1m dalej od 7 letnich chłopców poznańskich. Również badani 6 letni jeleniogórzanie rzucali o 90 cm dalej od swoich rówieśników z Poznania Tabela 6 i 7. Zróżnicowanie osiągniętych wyników R= 87 cm między badanymi chłopcami zaznaczyło się statystycznie istotnie już na poziomie 1% , u = 5,26>t0,01 = 2,75. Grupa badanych sześciolatków charakteryzuje się małą zmiennością s = 13,36cm a siedmiolatki znaczną zmiennością między osobniczą s = 56,06cm .Różnica między rzucającym najdalej 7latkiem i rzucającym najbliżej 7latkiem wyniosła 220 cm. Badani chłopcy osiągnęli dobry poziom rozwoju siły w świetle testu B. Sekity.

Tabela 6 Zestawianie liczbowe wyników rzutu piłka lekarską badanych chłopców

Lp. Wiek

dzieci

N Średnia

arytmet.

x [cm]

Odchylenie

standartowe

s [cm]

max- min

[cm]

Poziom rozwoju

siły

wg B. Sekity

to
1. 6 11 292,18 13,36 344-220 db 5,26
2. 7 21 379,10 56,06 480-260 db
Tabela 7 Zestawianie liczbowe wyników rzutu piłka lekarską chłopców wg A. Surnyt, A. Wójcik

Lp. Wiek

dzieci

N Średnia

arytmet.

x [cm]

Odchylenie

standartowe

s [cm]

max- min

[cm]

Poziom rozwoju

siły

wg B. Sekity

to
1. 6 57 212,3 45,64 340-120 ndst 5,81
2. 7 61 268,1 58,08 450-140 ndst

Średnia różnica w odległości rzutu piłką lekarską między badanymi dziewczętami wynosi R = 66,76 cm i zaznaczyła się statystycznie istotnie u = 3,18>to,oi = 2,72. Dziewczęta młodsze charakteryzuje znaczna zmienność s = 66,77cm a dziewczęta starsze umiarkowana zmienność s = 65,24cm w rozwoju siły. Podobnie jak u chłopców, badana zdolność motoryczna rozwinęła się na poziomie dobrym wg testu B.Sekity. Badane dziewczęta, osiągnęły lepsze rezultaty rzutu piłką od swoich rówieśniczek z Poznania tabela 8 i 9. Dziewczęta młodsze rzucały piłka lekarską ponad 70 cm dalej a dziewczęta starsze blisko metr dalej.

Tabela 8 Zestawianie liczbowe wyników rzutu piłką lekarską badanych dziewcząt

Lp. Wiek

dzieci

N Średnia

arytmet.

x [cm]

Odchylenie

standartowe

s [cm]

max- min

[cm]

Poziom rozwoju

siły

wg B. Sekity

to
1. 6 13 266,07 66,77 420-210 db 3,18
7 23 332,83 65,24 420-220 db
Tabela 9 Zestawianie liczbowe wyników rzutu piłką lekarską dziewcząt wg A. Surnyt, A. Wójcik

Lp. Wiek

dzieci

N Średnia

arytmet.

x [cm]

Odchylenie

standartowe

s [cm]

max- min

[cm]

Poziom rozwoju

siły

wg B. Sekity

to
1. 6 57 191,2 46,17 320-110 ndst 4,75
2. 7 56 235,5 52,84 370-160 ndst

Wykres 3 przedstawia dynamiką wzrastania siły 6 i 7 letnich chłopców oraz 6 i 7 letnich dziewcząt.

6 lat                                              7 lat

Wiek badanych dzieci

Wykres 3: Dynamika rozwoju siły u badanych chłopców i dziewcząt.

Tabela 5 Zestawianie liczbowe wyników biegu 4 x 5 m dziewcząt wg A. Surnyt, A. Wójcik

Lp. Wiek

dzieci

N Średnia

arytmet.

x [s]

Odchylenie

standartowe

s [s]

max- min

[s]

Poziom rozwoju koordynacji

wg B. Sekity

to
1. 6 57 11,3 1,04 13,8-9,4 ndst 6,13
2. 7 56 10,3 0,71 11,8-9,2 dst

Wykresy 1 przedstawia graficznie dynamikę rozwoju zwinności między chłopcami 6 i 7 letnimi oraz dziewczętami 6 i 7 letnimi.

Wykres 1 Dynamika rozwoju zwinności u badanych chłopców i dziewcząt.

Bieg 4 x 5 m

Wykres 2 Różnica w poziomie rozwoju zwinności pomiędzy chłopcami a dziewczętami.

Z wykresu 2 i analizy statystycznej wynika, że w grupie dzieci sześcioletnich pomiędzy chłopcami i dziewczętami nie ma istotnego zróżnicowania w rozwoju zwinności, R= 0,08, u = 0,23< t0,05 = 2,02. W grupie dzieci starszych zróżnicowanie równe R = 0,5 sek. zaznacza swą istotność na poziomie 5%, u = 2,34> t0,05 = 2,02. Można więc przyjąć, że chłopcy 7 letni różnią się od 7 letnich dziewcząt od względem rozwoju zwinności na korzyść chłopców.


[1] Szopa J., Mleczko E., Żak St., Podstawy antropomotoryki, PWN, Warszawa-Kraków 2000.