Kwestionariusz ankiety

5/5 - (1 vote)

ANONIMOWY KWESTIONARIUSZ ANKIETY SKIEROWANY DO WYCHOWAWCÓW

Jestem studentką … w …. Prowadzę badania na temat działań resocjalizacyjnych. Niniejszy kwestionariusz ankiety jest anonimowy i dotyczy działalności resocjalizacyjnej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Wałbrzychu. Wyniki badań wykorzystane będą wyłącznie do celów naukowych. Z góry serdecznie dziękuję za udzieloną pomoc.

Metryczka

Wiek

 1. 20-30 lat
 2. 31-40 lat
 3. 41-50 lat
 4. 51 lat i powyżej

Staż pracy w ośrodku

 1. Do 5 lat
 2. Od 6 do 10 lat
 3. Od 11 do 20 lat
 4. 21 lat i powyżej

Posiadane kwalifikacje……………………………………………………………………………..

Pytania właściwe

 1. Jakich metod resocjalizacyjnych najczęściej używa Pan/Pani w pracy
  z wychowankami?
  (zaznacz właściwą odpowiedź)

  1. metody wpływu osobistego, opartej na autorytecie wychowawcy poprzez techniki przykładu własnego, doradzania, przekonywania,
  2. metody sytuacji społecznych zawierające elementy aranżacji sytuacji wychowawczych oraz doświadczeń uczących, nagradzanie i karanie wychowawcze, uświadamianie skutków zachowań, trening autogenny i interpersonalny, socjodrama i psychodrama
  3. metody oddziaływania grupy, gdy środkiem resocjalizującym dla jednostki jest grupa rówieśnicza posiadająca cele, normy i strukturę ukształtowane zgodnie z życzeniem wychowawcy, poprzez podnoszenie spoistości i prestiżu grupy oraz odpowiednie wkomponowanie wychowanka w istniejącą strukturę grupy
  4. elementy kultury, obejmujące nauczanie resocjalizujące, aktywizację pracowniczą, organizowanie rekreacji poprzez odpowiednie wykorzystanie czasu wolnego (np. koła zainteresowań, sport, turystykę itp.), wzorce kulturowe (np. wzorce osobowe, wzorce stylu życia, środki masowego przekazu, instytucje kulturalne itp.)
 1. W jaki sposób skutecznie motywuje Pan/Pani wychowanków do działania? (zaznacz właściwą odpowiedź)
  1. w oparciu o metody wpływu osobistego poprzez przykład własny, doradzanie
   i przekonywanie wychowawcze, uświadamianie skutków zachowań
  2. stosuję nagrody wychowawcze, adekwatne do stopnia trudności i zaangażowania wychowanków
  3. poprzez motywujące oddziaływanie grupy, mobilizujące jednostkę do działania w ramach określonych celów, norm i struktur grupy
  4. dbam o to, aby zadania dla wychowanków posiadały zróżnicowaną, atrakcyjną dla nich formę
 1. Skąd Pana/Pani zdaniem młodzież najczęściej czerpie wzorce zachowań? (zaznacz właściwą odpowiedź)
  1. ze środowiska rodzinnego
  2. ze środowiska rówieśniczego
  3. od wychowawców i nauczycieli w ośrodku
  4. z mediów
 1. Czy uważa Pana/Pani, że wychowankowie otrzymują wystarczającą pomoc wychowawców w rozwiązywaniu swoich problemów? (zaznacz właściwą odpowiedź)
  1. tak, zawsze
  2. tak, sporadycznie
  3. czasem
  4. nie
 1. Co Pana/Pani zdaniem wychowankowie najchętniej robią w czasie wolnym? (zaznacz właściwą odpowiedź)
  1. uprawiają sport
  2. rozwijają swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach tematycznych
  3. czytają książki
  4. oglądają telewizję,
  5. słuchają muzyki
  6. przebywają w grupie rówieśniczej
 1. Które z form rozwijania zainteresowań Pana/Pani zdaniem cieszą się największą popularnością wśród młodzieży? (zaznacz właściwą odpowiedź)
  1. sekcja sportowa
  2. sekcja techniczno-modelarska
  3. sekcja turystyczno-krajoznawcza
  4. inne (jakie)……………………………………………………………………………….
 1. Kiedy Pana/Pani zdaniem działania resocjalizacyjne na rzecz wychowanków przynoszą najbardziej pożądane efekty? (zaznacz właściwą odpowiedź)
  1. podczas prac wykonywanych wspólnie przez wychowanków i wychowawcę, np. w czasie prac na rzecz ośrodka lub środowiska lokalnego
  2. podczas organizowanych zajęć o charakterze rozrywkowym (np. sportowych, kulturalnych)
  3. podczas różnych form zdobywania wiedzy i umiejętności, np. w trakcie nauczania resocjalizującego
  4. podczas zajęć indywidualnych z wychowankiem
 1. W jakim stopniu Pana/Pani zdaniem pobyt wychowanków w ośrodku wpływa na poprawę ich zachowania? (zaznacz właściwą odpowiedź)
  1. dużym
  2. średnim
  3. małym
  4. zależy to w szczególności od czasu oddziaływania, a więc czasu pobytu wychowanka w ośrodku
 1. Czy uważa Pan/Pani, że skutki stosowanych przez Pana(ią) metod resocjalizacji są trwałe? (zaznacz właściwą odpowiedź)
  1. tak
  2. nie

Proszę uzasadnić……………………………………………..

 1. Czy Pana/Pani zdaniem resocjalizacja instytucjonalna polegająca na zapewnieniu podstawowych potrzeb wychowankom, rozwijaniu ich zainteresowań oraz zmianie negatywnych postaw i zachowań, prowadzona przez MOW w Wałbrzychu pozwoli wychowankom na prawidłową socjalizację? (zaznacz właściwą odpowiedź)
  1. tak
  2. nie
  3. trudno powiedzieć