Bibliografia

Banach Cz. ( 1995): Szkoła- instytucja, system, rozwój, Toruń.

Banach Cz. ( 1997): Polska szkoła i system edukacji – przemiany i perspektywy, Toruń.

Bogaj A. ( 1992): Liceum Ogólnokształcące w Polsce, Warszawa

Bogaj A., Kwiatkowski S. M., Szymański M.J. ( 1998): Edukacja w procesie przemian społecznych, Warszawa.

Bogaj M. ( 1996): Funkcjonowanie współczesnej szkoły. Dylematy teorii i praktyki badań, Warszawa.

Bogaj M. ( 1997): Rzeczywistość szkolna w ocenie nauczycieli, Warszawa, Szkoła Zawodowa nr 10.

Bogaj. M. ( 2000): Model szkoły przyszłości, „ Edukacja”, nr 1.

Bogaj M. ( 1995): Opinie nauczycieli o współczesnej szkole. „ Nowa Szkoła”, nr 2.

Bogaj M. ( 1998): Edukacja wobec wyznań teraźniejszości i przyszłości, „ Edukacja”.

Chałasiński J. ( 1948): Społeczeństwo i wychowanie. Socjologiczne zagadnienia szkolnictwa i wychowania w społeczeństwie współczesnym., Warszawa.

Ciczkowski W. ( 1993): Orientacja demokratyczna a propozycje zmian…, Edukacja i dialog nr 4.

Cudak H. ( 1995): Funkcje edukacji szkolnej w Polsce w okresie transformacji ustrojowej.

Delors J. ( 1997): Raport dla UNESCO.

Doroszewski W. ( 1981): Słownik języka polskiego, Warszawa.

Dziewulak D. ( 1997): Systemy szkolne Unii Europejskiej, Warszawa.

Dutkiewicz W. ( 1996): Praca Magisterska. Przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki, Kielce.

Jopkiewicz A. ( red): Edukacja i rozwój: Jaka szkoła?, Jaki nauczyciel? Jakie wychowanie? Kielce.

Kamiński A. ( 1970): Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej, W: Studia psychologiczne, T. 19.

Komisja Europejska ( 1997): Nauczanie i uczenie się na drodze do uczącego się społeczeństwa, Biała Księga., Warszawa.

Kotusiewicz A. ( 1997): Myśl pedutologiczna i działanie nauczyciela, Warszawa- Białystok.

Kruszewski K. ( 1987): Zrozumieć szkołę., Warszawa.

Kupisiewicz Cz. ( 1985): Paradygmaty i wizje reformy oświatowych., Warszawa.

Kupisiewicz Cz. ( 1978): Przemiany edukacyjne w świecie, Wyd „ Wiedza Powszechna”, Warszawa.

Kupisiewicz CZ. ( 1995): Koncepcje reform szkolnych w wybranych krajach świata na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, Warszawa.

Kupisiewicz Cz. ( 1995): Parametry i wizje reform oświatowych, Warszawa.

Kupisiewicz Cz. ( 1997): Wizja szkoły przyszłości – zarys modelu, W: Bogaj A. ( red) Realia i perspektywy reform oświatowych, Warszawa.

Kwiatkowska H, Kwieciński S. (red) ( 1996): Demokracja a oświata, kształcenie i wychowanie, Toruń.

Kwiatkowska H. ( 1997): Edukacja nauczycieli- konteksty – kategorie – praktyki, Warszawa.

Lewin A. ( 1972): O systemie wychowania. Tworzenie systemu wewnątrz szkoły – problemy i technika, Warszawa.

Lewowicki T. ( 1994): Przemiany oświaty, Warszawa.

Lewowicki T. ( 1994): Przemiany teorii edukacji pedagogicznej, Warszawa.

Łobocki M. ( 1984): Metody badań pedagogicznych.

Łobocki M. ( 1989): Trudności wychowawcze w szkole.

Maciaszek J. ( 1984): Współdziałanie szkoły z rodziną ucznia. Problemy opiekuńczo- wychowawcze, nr 5.

Marek E. ( 1993): Zaburzenia interakcji nauczyciela z uczniem „ Edukacja i dialog”.

Ministerstwo Edukacji Narodowej o reformie ( 1998), Warszawa.

Ministerstwo Edukacji Narodowej o sieci szkół ( 1998), Warszawa,

Ministerstwo Edukacji Narodowej o reformie po dwóch latach ( 2000), Warszawa.

Muszyński H ( 1990): System wychowania oraz opieki w szkole i poza szkołą, Warszawa – Kraków.

Nowak S. ( 1985): Metodologia badań społecznych, Warszawa.

Ochmański M. ( 1997): Możliwości i zagrożenia reform edukacyjnych, Warszawa.

Okoń W. ( 1984): Słownik pedagogiczny, Warszawa.

Okoń W. ( 1987): Słownik pedagogiczny, Warszawa.

Okoń W. ( 1987): Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej.

Okoń W. ( 1996): Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa.

Pawelski L. ( 1997): Reforma programowa – pytania i niepokoje. „ Nowa Szkoła”, nr 10.

Pearson A. T. ( 1984): Nauczyciel, teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli, Warszawa.

Pilch T. ( 1996): Zasady badań pedagogicznych, Warszawa.

Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego – Uchwała sejmu z dnia 8 styczeń 1999 rok.

Rabczuk W. ( 1997): Strategiczne cele edukacji w świetle raportu J. Delorsa i Białej Księgi Unii Europejskiej, W: Bogaj A: Realia i Perspektywy reform oświatowych, Warszawa.

Rabczuk W. Edukacja narodowym priorytetem akt. Komitet Ekspertów do spraw Edukacji Narodowej, Warszawa.

Radziewicz J., Szymański M. ( 1995): Demokratyzacja szkoły: o jedność rodziny, szkoły, społeczności lokalnej, „ Nowa Szkoła” nr 5-6.

Radziewicz J. ( 1993): Środowisko społeczne szkoły, Wyd. UW, Warszawa.

Raport Komitetu Ekspertów UNESCO

Raport UNESCO Uczę się aby być.

Ratajek Z. ( 1995): Kształcenie wczesnoszkolne w perspektywach zmian w polskim systemie oświatowym. Kielce.

Reforma Edukacji – projekt, MEN ( 1999) Warszawa.

Rozwój edukacji w Polsce, MEN, ( 1996) Warszawa.

Sawisz A. ( 1989): Szkoła a system społeczny, Warszawa.

Schulz R. ( 1992): Szkoła- instytucja – system – rozwój, Toruń.

Schulz R. ( 1996): Antropologiczne podstawy wychowania, Warszawa.

Siemak- Tylikowska E., Kwiatkowska H. Kwiatkowski S.M, ( 1998): Edukacja nauczycielska w perspektywie wymagań zmieniającego się świata, Warszawa.

Strykowski W., Gawrecki L. ( 1990): Metody i środki kształcenia stosowane w szkole, Warszawa.

Suchodolski B. ( 1967): Świat człowieka a wychowanie, Warszawa.

Szczepański J. ( 1975): Rzecz o nauczycielach w wychowującym społeczeństwie, Warszawa.

Szczepański J. ( 1989): Społeczne uwarunkowania rozwoju oświaty, Warszawa.

Szczepański J. „ Raport Klubu Rzymskiego”

Sztumski J. ( 1985): Wstęp do metod i do technik badawczych, Warszawa.

Szymański M. J. ( 1988): Społeczne uwarunkowania przemian edukacyjnych, Warszawa.

Szymański M. J. ( 1995): Opinie nauczycieli o polskiej oświacie, „ Nowa Szkoła”, nr 2.

Szymański M. J. ( 1995): Przemiany oświaty w Polsce w opinii nauczycieli, W: Edukacja w toku przemian, Warszawa.

Szymański M. J. Edukacja w okresie przemian, „ Edukacja”, 1992.

Więckowski R. ( 1997): Dylematy współczesnego systemu edukacyjnego, „ Nowa Szkoła”, nr 3

Wiśniewski W. ( 1975): Niektóre problemy socjologii oświaty, W: Studia Pedagogiczne.

Wojciechowski K. ( red) ( 1986): Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych, Wrocław.

Wojnar T. ( 1995): Bogdana Suchodolskiego koncepcja kształcenia ogólnego na tle tendencji światowych, ( W): Kanon kształcenia ogólnego ( red. A., Bogaj), Warszawa.

Wołoszyn S. ( 1993): Nauczyciel – przegląd historycznych funkcji, ( W:) Encyklopedia Pedagogiczna W. Pomykało ( red) Warszawa.

Zborowski J. ( 1964): Stosunki społeczne w klasie szkolnej, Warszawa.


 • Bandura W., Walters R. H., Agresja w okresie dorastania, Warszawa 1968
 • Bilińska – Sucharek E., Opór wobec szkoły, dorastanie w perspektywie paradygmatu oporu, Słupsk 2000
 • Czapów Cz., Młodzież a przestępstwo, Warszawa 1962
 • Czapów Cz., Wychowanie resocjalizujące, Warszawa 1978
 • Dutkiewicz W., Przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki, Kielce 1998
 • Górski S., Metodyka resocjalizacji, Warszawa 1985
 • Grzegorzewska M., Pedagogika specjalna, Warszawa 1964
 • Hilgard E., Wprowadzenie do psychologii, Warszawa 1967
 • Jerschina J., O niektórych zagadnieniach teoretycznych badania orientacji socjocentrycznych i egocentrycznych młodzieży. Studia z socjologii młodzieży i wychowania. Zeszyty Naukowe UJ, t.3., 1979
 • Kamiński A., Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej, [w:] Metodologia pedagogiki społecznej, (red.) R. Wroczyński i T. Pilch, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk  1974
 • Kłoskowska A., Kultura masowa, Warszawa 1980
 • Konopnicki J., Niedostosowanie społeczne, Warszawa 1972
 • Konopnicki J., Zaburzenia w zachowaniu się dzieci szkolnych i środowiskowych, Warszawa 1957
 • Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1996
 • Lipkowski O., Dziecko społecznie niedostosowane i resocjalizacja, Warszawa 1971
 • Lipkowski O., Pedagogika specjalna, Warszawa 1984
 • Lipkowski O., Resocjalizacja, Warszawa 1986
 • Łobocki M., Metody badań pedagogicznych, Warszawa 1978
 • Marek A., Nowy realizm w prawie karnym Stanów Zjednoczonych, „Państwo i Prawo” 1980 nr 7
 • Marek A., Prawo karne, Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1997
 • Muszyński H., Teoretyczne problemy wychowania moralnego, Warszawa 1965
 • Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 1970
 • Okoń W., Słownik pedagogiczny, Warszawa 1984
 • Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Toruń 1999
 • Ostrihańska M., Psychologiczne determinanty niedostosowani społecznego i przestępczości, Wrocław 1972
 • Pieter J., Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław – Warszawa 1967
 • Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, 1977
 • Pospiszyl K., Żabczyńska E., Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, Warszawa 1980
 • Pszczółkowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wrocław 1979
 • Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna, Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne, Warszawa 1995
 • Pytka L., Teoretyczne problemy diagnozy w wychowaniu resocjalizacji, Warszawa 1986
 • Pytkowski W  , Organizacja badań i ocena pracy naukowej, Warszawa 1985
 • Ranchsburg, J. Lęk, gniew, agresja, Warszawa 1993
 • Sawicka K., Polska myśl resocjalizacyjna, Warszawa 1993
 • Skorny Z., Mechanizmy regulujące ludzkiego zachowania, Warszawa 1989
 • Słownik psychologiczny, (red.) W. Szewczyk, Warszawa 1995
 • Sośnicki K., Istota i cele wychowania, Warszawa 1964
 • Spionek H., Psychologiczna analiza wykolejania się dziecka, [w:] Materiały do nauczania psychologii, (red.) L. Wołoszynowa, Warszawa 1965
 • Spionek H., Zaburzenia psychoruchowe rozwoju dziecka, Warszawa 1965
 • Stańdo – Kawecka B., Prawne podstawy resocjalizacji, Kraków 2000
 • Szkudlarek T., Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu, Kraków 1993
 • Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Warszawa 1984
 • Tomaszewski T., Wstęp do psychologii, Warszawa 1963
 • Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską? Oficyna Kraków 2005
 • Wilson J. E., Wstęp do badań naukowych, Warszawa 1964
 • Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1995
 •   Żabczyńska E., Przestępczość dzieci a szkoła i dom, Warszawa 1974

 1. Arska-Kotlińska M., Bart J., Wieluński D., Wybrane zagadnienia statystyki dla studiujących wychowanie fizyczne, Wydawnictwo AWF Poznań 2002
 2. Astrand P.O., Dzieci i młodzież, zdolność wysiłkowa, rozwój fizyczny, Sport Wyczynowy 1992
 3. Bartkowiak Z., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, WSiP Warszawa 1983
 4. Bielski J. Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego, Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2005
 5. Bielski J., Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego, Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2005
 6. Bogdanowicz J., Rozwój fizyczny dziecka, PWZL Warszawa 1957
 7. Brzeziński J., Elementy metodologii badań psychologicznych, Warszawa 1984
 8. Clark L., Ireland C., Uczymy by mówić, mówimy, by się uczyć, Dom Wydawniczy REBIS Poznań 1998
 9. Cudak H., Znaczenie rodziny w rozwoju i wychowaniu małego dziecka W: Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, PTHP Warszawa 1999
 10. Denisiuk L.,Rozwój sprawności motorycznej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, PZWS Warszawa 1969
 11. Drohomirecka A., Kotarska K., Sposoby pomiaru sprawności fizycznej małego dziecka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2005
 12. Gniewkowski W., Wlaźnik K., Wychowanie fizyczne, WSiP Warszawa 1985
 13. Hannaford C., Zmyślne ruchy doskonalą umysł, Oficyna Wydawnicza Medyk Sp.zo.o. Warszawa 1995
 14. Szopa., Podstawy antropomotoryki, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa – Kraków 2000
 15. Juras G., Waśkiewicz Z., Mynarski W., Zwinność dziewcząt i chłopców w świetle analizy czynnikowej, Zeszyty Metodyczno-Naukowe, AWF Katowice 1993
 16. Kozłowski S., Znaczenie aktywności ruchowej w rozwoju fizycznym człowieka, PWN Warszawa 1987
 17. Kurcz I., Pamięć, uczenie się, język, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa1992
 18. Kuriata A.,Rozwój fizyczny a sprawność motoryczna uczniów klas sportowych w wieku 7-10lat, Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu nr 47, 1987
 19. Kurniewicz – Witczakowa R. i in., Dziecko w wieku przedszkolnym : rozwój fizyczny, rozwój psychiczny i wychowanie, racjonalna opieka domowa i czuwanie nad zdrowiem dziecka, żywienie, PZWL 1978
 20. Malinowski A., Dziecko poznańskie. Seria: antropologia nr 3, UAM Poznań 1976
 21. Malinowski A., Norma biologiczna a rozwój somatyczny człowieka, IWZZ Warszawa 1984
 22. Moniatowicz B., Jelenia Góra , Wydawnictwo Voyager 1992
 23. Okoń W .,Nowy Słownik Pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak Warszawa 2004
 24. Osiński W. Antropomotoryka, AWF Poznań 2003
 25. Piaget J., Rozwój ocen moralnych dziecka, PWN Warszawa 1967
 26. , BaumanT.,Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie Żak Warszawa 2001
 1. Popularna Encyklopedia Powszechna, tom x, Oficyna Kraków 1995
 2. Przetacznik-Gierowska M., Makiełło-Jarża G., Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego, WSiP Warszawa 1985
 3. Przewęda R., Rozwój somatyczny i motoryczny, PZWS Warszawa 1973
 4. Przewęda R., Rozwój somatyczny i motoryczny, Wyd. II WSiP Warszawa 1981
 5. Puśleck W., Badania pedagogiczne, ODN Kalisz 1985
 6. Raczek J., Motoryczność dzieci i młodzieży, Katowice 1986
 7. Raczek J.: Wytrzymałości dzieci i młodzieży, RSMSzKFiS Warszawa 1991
 8. Raczek j., Mynarski W.,Koordynacyjne zdolności dzieci i młodzieży . struktura wewnętrzna i zmienność osobnicza. AWF Katowice 1992
 9. Raczek J., Koncepcja strukturalizacji i klasyfikacji motoryczności ludzkiej.Monorafie nr 310,AWF Poznań 1993
 10. Roszkiewicz I., Psychologia rozwojowa dla rodziców. Młodszy wiek szkolny, Nasza Księgarnia Warszawa 1985
 1. Runiewicz – Witczakowa R. i in., Dziecko w wieku przedszkolnym, PZWL Warszawa 1978
 2. Skorny Z., Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki, WSIP Warszawa 1984
 3. Szopa J., Mleczko E., Żak St., Podstawy antropomotoryki, PWN Warszawa-Kraków 2000
 4. Surnyt A., Wójcie-Grzyb A., Sprawność fizyczna dzieci w wieku 6 i 7 lat jako element dojrzałości szkolnej. Roczniki naukowe AWF w Poznaniu Zeszyt 54, 2005
 5. Szuman S., Psychologia wychowawcza wieku szkolnego, WZK Kraków 1988
 6. Umiastowska D., Sprawność fizyczna. Podstawy teoretyczne, testy, interpretacja pedagogiczna, Szczecin 1992
 7. Wlaźnik K., Wychowanie fizyczne w klasach 1 -3. Przewodnik metodyczny dla nauczyciela, Wydawnictwo „Juka” Łódź 1994
 8. Wolański N., Prizkowa I., Sprawność fizyczna a rozwój człowieka, Sport i Turystyka Warszawa 1976,
 9. Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka, PWN Warszawa 1983
 10. Wołoszowa L., Młodszy wiek szkolny, w: red. Żebrowska M., Psychologia rozwojowa dzieci
 11. i młodzieży, Warszawa 1979
 12. Wołoszynowa L., Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, PWN Warszawa 1982
 13. Zaczyński.W, Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1987
 14. Żebrowska M., Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży wydanie szóste zmienione i rozszerzone, PWN Warszawa 1975
 15. Wołoszowa L., Młodszy wiek szkolny, w: red. Żebrowska M., Psychologia rozwojowa dzieci

1 komentarz do “Bibliografia”

Dodaj komentarz