Metodologiczna charakterystyka badań własnych [praca mgr]

5/5 - (3 votes)

Cele badań

„Podstawowym warunkiem podejmowania wszelkich badań naukowych jest uświadomienie sobie przez badacza celów. Wszelka działalność ludzka, jeśli ma być skuteczna, musi być celowa. Wszelkie działania, dokonywane na zasadzie prób i błędów, skazane są na niepowodzenie. Podobny los spotyka badania nie związane z żadnym określonym celem badawczym, a także takie badania, których cel jest zbyt ogólny lub niemożliwy do zrealizowania.”(M. Łobocki 1978, s.55)

„Świadomość celów spełnia różne funkcje w toku działania: pozwala działanie zaplanować, czyli przewidzieć jego etapy oraz umożliwia racjonalną organizację działań poprzez wyłonienie i uporządkowanie zadań składowych. Świadomość celu działania zapewnia najbardziej ekonomiczne wykorzystanie energii i zasobów na rzecz realizacji celów, co jest niezbędnym warunkiem koordynacji zadań i środków objętych działaniem, pozwala także na dokonanie kontroli, korekt i oceny uzyskanych wyników.”(H. Muszyński 1971, s.150)

Zakres badawczych zainteresowań sprecyzowałem w następujących celach mojej pracy:

  1. Ustalić, jaka była, z punktu widzenia dorosłych dzieci alkoholików, struktura nieformalna rodziny, ukształtowana w wyniku wzajemnych interakcji.
  2. Zbadać, jak dorosłe dzieci alkoholików opisują rodzaje, cechy i źródła doświadczanych przez siebie uczuć we wzajemnych relacjach w rodzinie.
  3. Zbadać, jak w opinii dorosłych dzieci alkoholików wyglądało współżycie w rodzinie.
  4. Zbadać, jak dorosłe dzieci alkoholików opisują dominujące w ich rodzinach style wychowania.
  5. Zbadać, jak na podstawie istniejących stosunków w rodzinie, dorosłe dzieci alkoholików oceniają pełnienie funkcji rodzicielskich.
  6. Zbadać, jak dorosłe dzieci alkoholików postrzegają siebie, swoją rolę i miejsce w układzie relacji interpersonalnych w rodzinie.
  7. Zbadać, na ile i jakie możliwości zmiany istniejących w rodzinie relacji, widzą dzisiaj dorosłe dzieci alkoholików.
  8. Zbadać, jakie wartości cenione były w rodzinie oraz jakie wartości wyznają obecnie dorosłe dzieci alkoholików.

Łobocki M., 1978, Metody badań pedagogicznych. PWN, Warszawa.

Muszyński H., 1971, Wstęp do metodologii pedagogiki. PWN, Warszawa.