Wykaz sytuacji umożliwiających zastosowanie KGR wg kryterium stażu pracy

Rate this post

Tabela 7 przedstawia odpowiedzi respondentów wg kryterium stażu pracy.

Tabela 7. Wykaz sytuacji umożliwiających zastosowanie KGR wg kryterium stażu pracy (N=47)

Wykaz sytuacji umożliwiających zastosowanie KGR 1-5 lat stażu pracy 6 i więcej lat stażu pracy Razem
n % n % n %
Uzależnienia 17 68% 12 54,54% 29 61,70%
Przemoc w rodzinie 16 64% 10 45,45% 26 55,31%
Zapewnienie opieki dzieciom lub osobom dorosłym 13 52% 9 40,90% 22 46,80%
Problemy opiekuńczo-wychowawcze 14 56% 7 31,81% 21 44,68%
Zagrożenie umieszczenia dziecka w placówce, jego umieszczenie (i umożliwienie kontaktu z rodziną) i usamodzielnienie 8 32% 12 54,54% 20 42,55%
Choroba 9 36% 11 50% 20 42,55%
Trudności szkolne 6 24% 5 22,72% 11 23,40%
Niewydolność wychowawcza rodziców/opiekunów 7 28% 2 9,09% 9 19,14%
Inne 14 56% 16 72,72% 30 63,82%

Źródło: badania własne.

Uwagi:

Procenty nie sumują się do 100 ze względu na to, iż badani mieli możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi.

Inne: konflikt w rodzinie (I – 3, 12%; II – 2, 9,09%), śmierć członka rodziny (I – 2, 8%; II – 2, 9,09%), bezrobocie (I – 3, 12%; I – 1, 4,54%), niedostosowanie społeczne i przestępczość nieletnich (I – 1, 4%; II – 2, 9,09%), bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego (I – 1, 4%; II – 2, 9,09%), doraźna pomoc rodzinie (II – 3, 13,63%), bezdomność (I -1, 4%; II – 1, 4,54%), znalezienie rodziny zastępczej bądź adopcyjnej (I -1, 4%; II – 1,  4,54%), kryzys w rodzinie (I – 1, 4%; II – 1,  4,54%), samotne rodzicielstwo (I – 1, 4%), pobyt rodzica w zakładzie karnym (II – 1, 4,54%).

Do sytuacji umożliwiających zastosowanie  metody KGR respondenci z pierwszej i drugiej grupy stażu pracy zaliczyli uzależnienia. Następnie w pierwszej grupie wskazano na przemoc w rodzinie a w drugiej na zagrożenie umieszczenia dziecka w placówce, jego umieszczenie i usamodzielnienie. Wraz z większym stażem zawodowym, a co za tym idzie również z wiekiem osób badanych, większa część osób zwraca uwagę na problemy związane z  chorobą, niepełnosprawnością i starością. Związane to jest z tym, iż jest to naturalny sposób dorastania człowieka do myślenia o tym, co związane ze starością. Cała próba badawcza rekrutuje się z systemu pomocy  społecznej i dlatego nie wskazano różnic dotyczących zastosowania KGR wg kryterium stażu pracy. Potwierdza to, iż problemy te są ogólne, ponad podziałami administracyjnymi czy mentalnymi.