Wiek osób występujących w reklamie

Rate this post

Następnie zostanie omówiony wiek osób występujących w reklamie. W reklamie może pojawić się każdy człowiek: dziecko, dorosły, osoba starsza. Lecz nie każdy człowiek może pojawić się w każdej reklamie. Dobór postaci zależy przede wszystkim od tego, do kogo kierowana jest reklama. Ludzie występujący w reklamie społecznej, to zazwyczaj osoby bezpośrednio związane z danym problemem. Dane dotyczące wieku uczestników reklamy przedstawia poniższy wykres.

Wykres 10. Wiek uczestników reklamy, N=57

Źródło: Badania własne (luty 2012)

Na prezentowanym wykresie, wiek uczestników reklamy został przyporządkowane nie tylko do jednej kategorii wiekowej. Przedstawione rezultaty badań wskazują, że najczęściej w reklamach społecznych występowały osoby dorosłe (41) co może sugerować, iż większość reklam kierowanych była do tej grupy wiekowej. Na drugim miejscu znajdowały się dzieci (12), a następnie młodzież (9). Znacznie rzadziej pojawiały się w tego typu reklamach osoby starsze (7). W 9 przypadkach nie pojawił się żaden bohater, a zarazem nie był brany pod uwagę wiek.

Następnie zostanie omówiona kwestia finansowania reklam społecznych. Reklamy społeczne mogą być finansowane ze środków publicznych. Mogą być one też wspierane przez różnorodne organizacje pożytku publicznego, w tym fundacje, stowarzyszenia lub grupy stowarzyszeń, bądź ze źródeł prywatnych.

Tabela 15. Podmiot finansujący, N=57

Podmiot finansujący Liczebność (n)
Publiczny 28
Prywatny 12
Organizacje non-profit 22

Źródło: Badania własne (luty 2012)

W prezentowanej tabeli reklamy zostały pogrupowane ze względu na finansowanie. Kampanie finansowane są z różnych źródeł. Wszystkie podmioty finansujące mogą tworzyć jedną kampanię. Z wyżej przedstawionej tabeli wynika, że z 57 reklam społecznych (28) było finansowanych ze środków publicznych. W 22 przypadkach przez organizacje non-profit. A 12 finansowanych przez firmy prywatne.