Definicje reklamy

Rate this post

Reklama jest ważnym składnikiem promocji polegającym na przekazywaniu informacji związanych z jakąś koncepcją, produktem lub usługą w celu wywołania reakcji, a w ich następstwie działań odbiorcy zgodnych z zamierzeniami nadawcy. Posługiwanie się reklamą wskazuje, że reklamowany produkt jest standardowy, utrzymuje zawsze reklamowaną jakość podlegającą sprawdzeniu i ocenie. Reklama utrwala obraz i markę produktu w świadomości nabywcy przez wielokrotne, w różnych miejscach i formach, rozpowszechnianie jej przekazów.
Znaczny zasięg stosowania reklamy świadczy o znaczeniu dla nabywców reklamowanych produktów, a tym samym, o korzyściach z ich nabywania.
Reklama charakteryzuje się znaczną ekspresją, posługuje się wieloma różnymi formami i środkami przekazu, umożliwia opowiadanie historii użycia produktu i wynikających z tego korzyści dla nabywcy. Reklama buduje trwały image produktu, a pośrednio także jego wytwórcy i sprzedawcy.
Tadeusz Sztucki w swojej książce Promocja, reklama, aktywizacja sprzedaży podaje definicję reklamy według Amerykańskiego Stowarzy¬szenia Marketingu: “Reklama jest wszelką płatną formą nieosobowego przedstawiania i popierania produktów, usług oraz idei przez określonego nadawcę”.

[T. Sztucki: Promocja, reklama, aktywizacja sprzedaży. Placet, Warszawa 1995, s. 49]