Wybór mediów (środków przekazu)

Rate this post

kontynuacja pracy mgr z poprzedniego miesiąca

W działalności reklamowej mogą być wykorzystane różne środki przekazu. Do najważniejszych zalicza się: prasę, radio, telewizję, Internet, plakaty oraz różne środki reklamy pocztowej (listy reklamowe, ulotki, karty pocztowe, foldery, katalogi). Różnią się one przede wszystkim kosztami, zasięgiem, siła oddziaływania i możliwościami kreowania przekazu. Ważne jest również to, czy reklama pozwala precyzyjnie określić krąg jej odbiorców.

Ustalenie treści i formy przekazu. W tym etapie należy określić, jaką informację należy przekazać docelowemu audytorium, aby wywołać pożądaną odpowiedź. Sprowadza się to do sformułowania pewnego rodzaju przekazu (apelu), który będzie zawierał elementy sugerujące jakąś korzyść lub w inny sposób motywujące do działania. Wyróżnia się trzy podstawowe typy takiego apelu.[1]

apel racjonalny – ”odwołuje się on do konkretnych korzyści jakie przyniesie nabywcy zakup produktu. Przykładem mogą być przekazy podkreślające jakość, oszczędność, wartość i użyteczność danego produktu.”[2] Odbiorca reklamy zawierającej przekaz w formie apelu racjonalnego ewentualną decyzję o zakupie produktu czy usługi podejmuje zwykle całkowicie świadomie w oparciu o dostarczone mu w reklamie informacje.

apel emocjonalny – „usiłuje wzniecać niektóre negatywne lub pozytywne emocje, które motywują do zakupu. Nadawcy odwołują się do strachu, poczucia winy i wstydu, aby nakłonić ludzi do pewnych działań (np. mycia zębów, corocznej wizyty u lekarza) lub nakłonić do zaniechania innych (palenie, obżarstwo, używanie narkotyków) Nadawcy używają również pozytywnych bodźców takich jak humor, miłość, duma i radość.”[3]
W przypadku apelu emocjonalnego, reklamy mogą oddziaływać podświadomie na jej odbiorcę.

apel moralny – „jest kierowany do odczuć audytorium, co jest dobre i właściwe. Tego typu bodźce są często używane, aby nakłonić ludzi do popierania spraw społecznych takich jak: walka o czyste środowisko, likwidacja segregacji rasowej, równouprawnienie kobiet i pomoc poszkodowanym.”[4] Podobnie, jak w przypadku apelu emocjonalnego, reklama opierająca się na apelu moralnym może oddziaływać na jej odbiorcę podświadomie.

Z kolei struktura przekazu  dotyczy stosowania odpowiedniego sposobu wnioskowania, charakteru argumentacji (wspomnieć czy przemilczeć pewne wady produktu) oraz kolejności prezentacji (czy umieścić największe atuty na początku czy na końcu prezentacji). Zmienne te można różnie ustalać w zależności od typu produktu, odbiorców do których kierowany jest produkt, medium reklamowego itp.

[ciąg dalszy tej pracy mgr nastąpi…]

[1] Ph. Kotler…, op. cit., s. 584.

[2] Tamże, s. 585.

[3] Tamże, s. 585.

[4] Tamże, s. 586.