Źródła pochodzenia środków gospodarczych

5/5 - (6 votes)

Źródła pochodzenia środków gospodarczych, czyli źródła finansowania, wskazują „kto” wyposażył jednostkę gospodarczą w odpowiednie środki gospodarcze.

Ogół źródeł finansowania majątku przedsiębiorstwa dzieli się na 2 główne grupy:

 • Kapitały (fundusze) własne, które stanowią równowartość środków wniesionych na stałe (trwale) do jednostki przez właściciela oraz wygospodarowane przez samą jednostkę w toku jej działalności (tzw. zysk zatrzymany),
 • Kapitały (fundusze) obce – środki, jakie zostały wniesione czasowo (do zwrotu) do majątku jednostki gospodarczej przez inne osoby prawne lub fizyczne.

Kapitał własny dzieli się na:

 1. Kapitał powierzony, czyli wkład majątkowy – pieniężny (środki pieniężne i papiery wartościowe) i rzeczowy (środki trwałe, zapasy) wniesione przez właściciela firmy;
 2. Kapitał samofinansowania, czyli fundusz tworzony z pozostającej w jednostce części wygospodarowanego zysku, która jest przeznaczana na uzupełnienie kapitałów własnych.

Kapitał obcy to:

 1. Kredyty bankowe i pożyczki (długoterminowe i krótkoterminowe),
 2. Zobowiązania wobec dostawców, powstające na skutek przejściowego nieuregulowania dostawcom ich należności za dostarczone materiały, towary i usługi,
 3. Inne zobowiązania, które wynikają np. z regulowania zobowiązań wobec pracowników w odstępach miesięcznych, należą tu także zobowiązania wobec Urzędów Skarbowych, ZUS-u.

Podział źródeł pochodzenia środków gospodarczych.

Rachunek wyników (zysków i strat)

5/5 - (3 votes)

Jednostki gospodarcze powoływane są do życia dla wykonywania określonej działalności np. produkcyjnej, handlowej i uzyskują przychody ze sprzedaży (produktów czy usług). Ponadto każda firma chce również wiedzieć ile osiągnięcie przychodu ją „kosztowało”. Pozycje takie jak: materiały, wynagrodzenia pracowników, czynsz za lokal, energię itp. zaliczana są do kosztów, które informują o wyrażonym w pieniądzu zużyciu czynników produkcji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Koszty uzyskania przychodów dzielimy na:

 1. Koszty sprzedanych produktów i towarów – głównie koszty materiałów, energii, itp.
 2. Koszty działalności operacyjnej – koszty utrzymania zarządu, załadunku, transportu, reklamy,
 3. Pozostałe koszty operacyjne – grzywny, kary, poniesione szkody, przekazane dary, itp.

 Przychody dzielą się również na:

 1. Przychody ze sprzedaży towarów i usług – informują za ile złotych firma sprzedała produkty (wyroby i usługi) oraz towary.
 2. Pozostałe przychody operacyjne – ze sprzedaży składników majątku trwałego, otrzymane kary, grzywny;
 3. Przychody finansowe – np. odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, odszkodowania

Wynik działalności jednostki gospodarczej wykazany w bilansie jest mało czytelny. Brak bowiem jest informacji na jakim rodzaju działalności oraz w jakiej wysokości zysk został osiągnięty, jakie były wyniki uzyskane na działalności operacyjnej, a jakie na operacjach nadzwyczajnych. Względy te zadecydowały o celowości ujęcia wyniku działalności gospodarczej w odrębnym sprawozdaniu jakim jest rachunek wyników zwany też rachunkiem zysków i strat.

Rachunek wyników, podobnie jak bilans, ma 2 strony: lewą, po której wykazywane są sumy kosztów osiągnięcia przychodów i poniesione straty nadzwyczajne, oraz prawą, po której prezentowane są przychody. W rachunku wyników odzwierciedlane są więc finansowe rezultaty operacji wynikowych, zaś różnica między stronami rachunku wyników stanowi ostateczny wynik netto (zysk lub stratę) osiągnięty z całokształtu działalności firmy.

Zakłady Okuć Budowlanych

Nowa Sól, ul. Rybna 6.

RACHUNEK WYNIKÓW (ZYSKÓW I STRAT)

sporządzony za okres 01.01.- 31.12….r.

 KOSZTY I STRATY                                                                     PRZYCHODY I ZYSKI

 

A.      Koszty sprzedanych towarów i produktów.

 

I.          Wartość sprzedanych towarów i materiałów.

II.       Koszt wytworzenia sprzedanych produktów.

III.    Koszty sprzedaży.

IV.    Koszty ogólnego zarządu.

 

B.      Zysk ze sprzedaży.

 

C.      Pozostałe koszty operacyjne.

 

 

D.      Zysk na działalności operacyjnej.

 

E.      Koszty finansowe

 

F.       Zysk brutto na działalności gospodarczej

 

G.      Straty nadzwyczajne

 

H.      Zysk brutto

 

I.         Podatek dochodowy

 

J.        Zysk netto

 

OGÓŁEM

(A+C+E+G+I+J)

 

120 000,-

 

 

 

30 000,-

 

70 000,-

5 000,-

15 000,-

 

20 000,-

 

7 000,-

 

 

19 000,-

 

 

12 000,-

 

12 000,-

 

 

1 500,-

 

11 000,-

 

4 400,-

 

6 600,-

 

151 500,-

 

A.      Przychody ze sprzedaży

 

 

I.        Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów.

II.     Przychody ze sprzedaży produktów.

 

 

 

B.      Strata ze sprzedaży.

 

C.      Pozostałe przychody operacyjne.

 

D.      Strata na działalności operacyjnej.

 

E.      Przychody finansowe

 

F.       Strata brutto na działalności gospodarczej

 

G.      Zyski nadzwyczajne

 

H.      Strata brutto

 

 

 

I.         Strata netto

 

OGÓŁEM

(A+C+E+G+J)

 

140 000,-

 

 

40 000,-

 

100 000,-

 

 

 

 

 

 

6 000,-

 

 

 

 

 

5 000,-

 

 

 

 

500,-

 

 

 

 

 

 

 

151 500,-

 

 Nowa Sól, dnia 31 marca … r.

Główny Księgowy                                         Kierownik Jednostki

(-)                                                                   (-)

Klasyfikacja środków gospodarczych

5/5 - (3 votes)

Składniki majątkowe, którymi rozporządza każda jednostka gospodarcza nazywamy środkami gospodarczymi.

Środki gospodarcze dzielimy na następujące 2 główne grupy:

 • majątek trwały – czyli składniki trwale zaangażowane w jednostce (dłużej niż 1 rok),
 • majątek obrotowy – składniki pozostające w trwałym obrocie.

W ramach tych grup następuje dalszy podział środków według postaci w jakiej one występują.

 Majątek trwały dzieli się na:

 1. Wartości niematerialne i prawne – są to koszty nabycia praw majątkowych (np. licencji, patentów, praw autorskich, oprogramowania komputerów, itp.)
 2. Rzeczowy majątek trwały – to budynki, grunty, maszyny, urządzenia, środki transportu,
 3. Finansowy majątek trwały – czyli trwale zaangażowane środki pieniężne (dłużej niż 1 rok) w akcje, obligacje, udziały, długoterminowe pożyczki, lokaty pieniężne itp.
 4. Należności długoterminowe – to należne jednostce sumy, które zostaną spłacone po okresie dłuższym od 1 roku.

 Majątek obrotowy dzieli się na:

 1. Rzeczowe składniki majątku obrotowego na które składają się zapasy materiałów, produktów gotowych, produkcji nie zakończonej oraz towarów,
 2. Należności – to sumy należne od innych, przede wszystkim z tytułu sprzedaży produktów i towarów,
 3. Papiery wartościowe – przeznaczone do obrotu obejmują akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, nabyte głównie w celach handlowych (okres posiadania krótszy niż 1 rok),
 4. Środki pieniężne – kwoty pieniężne, którymi w danej chwili może dysponować jednostka – mogą to być środki w banku lub gotówka w kasie.

Podział środków gospodarczych.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

5/5 - (3 votes)

Przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.  Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów ma miejsce, jeżeli:

 • nabywca towarów jest podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju,
 • podatnik dokonujący dostawy zgłosił zamiar dokonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów i został zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów uznaje się również przemieszczenie przez podatnika, o którym mowa w art. 15, lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które zostały przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarów, jeżeli mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT UE zgodnie z art. 97, z zastrzeżeniem ust. 7.

Czynności nieodpłatnej dostawy towarów (art. 7, ust.2) oraz nieodpłatnego świadczenia usług (art. 8, ust. 2)

5/5 - (4 votes)
 • nieodpłatna dostawa towarów – jest to przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na inne cele niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem – na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, byłych pracowników, udziałowców, akcjonariuszy, członków organów stanowiących osób prawnych oraz wszelkie inne przekazanie bez wynagrodzenia,  w szczególności darowizny;
 • nieodpłatne świadczenie usług – na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, byłych pracowników, udziałowców, akcjonariuszy, członków organów stanowiących osób prawnych oraz wszelkie inne przekazanie bez wynagrodzenia, itp.
  • jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Nie podlegają opodatkowaniu przekazywane drukowane materiały reklamowe i informacyjne oraz prezenty o małej wartości.

Dokumenty:

 • dokument wydania, przekazania,
 • faktura VAT wewnętrzna.

 Ujęcie w księgach nieodpłatnej dostawy towarów i nieodpłatnego świadczenia usług