Organizacja obiegu dowodów księgowych

5/5 - (1 vote)

Od niej zależy kompletne i terminowe dostarczanie do działu księgowości, gdzie są podstawą czynności ewidencyjno – rozliczeniowych.

Obieg dokumentów rozpoczyna się od momentu ich wystawienia albo wpływu do firmy, a kończy w momencie zaksięgowania i przekazania do archiwizacji. W tym czasie dokument przechodzi przez różne ogniwa w firmie, które mogą dokonywać na nich różnych czynności.

Niewłaściwa organizacja obiegu dokumentów może powodować zakłócenia w pracy wielu ogniw w przedsiębiorstwie.

Dążąc do optymalnego obiegu dokumentów księgowych należy:

 • określić rodzaje dokumentów stosowanych w przedsiębiorstwie, eliminując dokumenty dublujące się i zbędne oraz zapewniające ich maksymalną wartość w myśl zasady, że dana operacja powinna mieć jedno źródło informacji, z którego będą korzystać różni użytkownicy
 • ustalić niezbędna liczbę kopii, uwzględniając zasadę maksymalnego wykorzystania jednego dokumentu przez różnych użytkowników
 • ujednolicić układ dla rozbudowanych dokumentów
 • ograniczyć do minimum liczbę dokumentów zaliczanych do druków ścisłego zarachowania i ścisłej kontroli, których obieg jest zwolniony ze względu na rozbudowane procesy kontroli
 • wprowadzić odpowiedni system symboli kodów co ułatwia wypełnianie dokumentów i identyfikację określonych operacji gospodarczych lub ich elementów
 • ustalić rodzaj, zakres i typ kontroli
 • doprowadzić do skrócenia drogi i czasu obiegu dokumentów przez:
 • wyznaczenia minimalnego czasu pozostawiania dokumentów w określonych ogniwach
 • eliminację zbędnych ogniw
 • jednorazowy przepływ
 • określenie terminów przekazywania dokumentów między komórkami
 • kontrolowanie terminowości przepływu dokumentów przez ogniwa pośrednie i terminowości wpływów do działu rachunkowości

W celu usprawnienia wystawiania obiegu i kontroli dokumentów księgowych w jednostce gospodarczej stosuje się instrukcję dokumentów. Instrukcja składa się z części:

 • ogólnej
 • szczegółowej – dotyczy poszczególnych dokumentów i ich obiegu

Elementy instrukcji:

 • informacje wstępne
 • dokumentacja ksiąg – zasięg
 • zasady przyjmowania, wystawiania i kontroli
 • zasady obiegu dokumentów wg rodzajów operacji

Zawartość:

 • interpretacja skutków, symboli
 • zakres instrukcji
 • wykaz komórek i stanowisk zaangażowanych w obieg dokumentów
 • określenie kompetencji do akceptacji określonych dowodów i zawartych w nich dyspozycji

Instrukcja wystawiona w obiegu i kontroli dokumentów ksiąg w formie zarządzenia kierownika jednostki powinna dotrzeć do wszystkich komórek organizacyjnych, które są związanie z ich obiegiem.

Od wywiązywania się przez nie z ustaleń zawartych w instrukcji co do przyjmowania, wystawiania dowodów, dokonywania adnotacji, obliczeń, kontroli zależy ich jakość.