Jednostki zobowiązane do prowadzenia rachunkowości

5/5 - (3 votes)

Jednostki gospodarce w zależności od ich wielkości i formy prawnej mogą być:

  • zobowiązane do prowadzenia rachunkowości,
  • zobowiązane do prowadzenia uproszczonej ewidencji,
  • zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji.

Do prowadzenia rachunkowości według zasad określonych w Ustawie zobowiązane są wszystkie jednostki prowadzące działalność gospodarczą oraz działalność niezarobkową, bez względu na ich formę prawną oraz przedmiot działalności.

Nie są objęte Ustawą:

  • Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski,
  • osoby fizyczne i spółki cywilne, których przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy były mniejsze niż równowartość 400.000 ECU, chyba, że same chcą prowadzić rachunkowość w sposób określony w Ustawie.

Jeżeli osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne osiągają przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów mniejsze niż 400.000 ECU, mogą nie prowadzić rachunkowości. Wówczas może na nich ciążyć obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji w postaci:

  • podatkowej księgi przychodów, która stanowi podstawę wymiaru podatku dochodowego;
  • podatkowej księgi przychodów ze sprzedaży, w przypadku opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów.

W niektórych przypadkach podatnicy wykonujący działalność gospodarczą na niewielką skalę mogą płacić zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Wtedy nie prowadzą oni w zasadzie żadnej ewidencji.