Wskaźnik płynności finansowej II stopnia

5/5 - (1 vote)

Wskaźnik płynności finansowej II stopnia pokazuje stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami o dużej płynności. Wskaźnik wynoszący około 1,0 (tj. 100 %) uznawany jest za zadawalający. Wskaźnik ten nie powinien być niższy od 1, gdyż wówczas wskazuje on na niemożliwość pokrycia przez podmiot wymaganych zobowiązań. Oznacza to, że firma może mieć trudności płatnicze. Dla partnerów gospodarczych jest to sygnał zwiększonego ryzyka. W przypadku wysokiej inflacji, czasami może być uzasadniony niższy poziom wskaźnika płynności II, gdyż spadek wartości pieniądza nie zachęca do utrzymania wysokiego stanu środków pieniężnych.[1]

Z reguły niski poziom wskaźnika płynności szybkiej (II) wskazuje, że przedsiębiorstwo pracuje „z dnia na dzień”. Natomiast wysoki wskaźnik płynności finansowej II stopnia świadczy o nieprodukcyjnym gromadzeniu środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz wysokich stanach należności.[2]

Wskaźnik płynności finansowej drugiego stopnia, nazywany także wskaźnikiem szybkiej płynności, jest jednym z kluczowych wskaźników finansowych stosowanych do oceny zdolności firmy do pokrycia swoich krótkoterminowych zobowiązań za pomocą najbardziej płynnych aktywów.

Wskaźnik ten jest obliczany jako stosunek sumy pieniędzy gotówkowych, równoważników pieniężnych i należności krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych. W przeciwieństwie do wskaźnika płynności finansowej pierwszego stopnia, wskaźnik ten nie uwzględnia zapasów w obliczeniach, ponieważ zapasy mogą być trudne do szybkiego sprzedaży w celu pokrycia zobowiązań.

Formuła do obliczenia wskaźnika płynności finansowej drugiego stopnia jest następująca:

Wskaźnik płynności finansowej II stopnia = (Pieniądze + Równoważniki pieniężne + Należności krótkoterminowe) / Zobowiązania krótkoterminowe

Ten wskaźnik jest użyteczny dla wierzycieli i inwestorów, aby ocenić ryzyko związane z krótkoterminową stabilnością finansową firmy. Wysoki wskaźnik płynności finansowej drugiego stopnia wskazuje, że firma ma wystarczająco dużo najbardziej płynnych aktywów, aby pokryć swoje krótkoterminowe zobowiązania, co sugeruje niższe ryzyko finansowe.

Jednak, jak w przypadku wszystkich wskaźników finansowych, wskaźnik płynności finansowej drugiego stopnia powinien być interpretowany w kontekście. Różne branże mają różne standardy co do tego, co jest uważane za „dobre” wskaźniki płynności, a różne firmy mogą mieć różne strategie zarządzania płynnością. Dlatego zawsze jest ważne, aby porównywać wskaźniki firmy z jej konkurentami i ze standardami branżowymi, a także badać trendy w czasie.


[1] L. Kopczyńska, Jak czytać sprawozdania finansowe, Nowa Europa 08.02.1999, Warszawa, s. 4.

[2] T. Waśniewski, W. Skoczylas, op. cit., s. 207.