Bilansowanie środków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia

3.7/5 - (3 votes)

Na majątek jednostki gospodarczej, można patrzeć z dwóch punktów widzenia, uzyskując odmienne informacje. Majątek ten może być rozpatrywany z punktu widzenia rodzajów środków, które się na ten majątek składają , bądź źródeł jego pochodzenia.

Zestawienie majątku (środków gospodarczych) i źródeł jego pochodzenia, sporządzone z nieco większą szczegółowością oraz uwzględniające wartość poszczególnych pozycji określa się mianem BILANSU.

W bilansie ogół środków gospodarczych nazywany jest aktywami, natomiast wszystkie źródła pochodzenia – pasywami. Zwyczajowo aktywa są wykazywane po lewej stronie, a pasywa po prawej stronie.

Ogólna suma aktywów musi być równa ogólnej sumie pasywów.

Każdy bilans jednostki gospodarczej powinien zawierać:

  1. Określenie jednostki sporządzającej bilans;
  2. Określenie dnia, na który sporządzono bilans, czyli tzw. moment dnia bilansowego;
  3. Wyszczególnienie nazw i wartości grup środków gospodarczych (aktywów) oraz źródeł ich finansowania(pasywów),
  4. Sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów- sumy muszą być sobie równe;
  5. Datę sporządzenia bilansu, tj. datę przygotowania czystopisu bilansu,
  6. Podpisy osób odpowiedzialnych za gospodarkę finansową jednostki gospodarczej oraz za rzetelność i prawidłowość bilansu tj. podpisy głównego księgowego i kierownika jednostki.

Zakłady Okuć Budowlanych

Nowa Sól, ul. Rybna 6.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

 AKTYWA                                                                                         PASYWA

 A.      MAJĄTEK TRWAŁY

 I.     Rzeczowe składniki majątku trwałego.

1. Środki trwałe

B.      MAJĄTEK OBROTOWY

 I.     Zapasy.

1.    Materiały

2.    Produkcja nie zakończona

3.    Wyroby gotowe

II.  Należności.

1. Należności od odbiorców

III.   Środki pieniężne.

1. Rachunek bieżący.

2. Kasa

SUMA BILANSOWA

 (A+B)

 60 000,-

 60 000,-

25 000,-

 10 000,-

2 000,-

8 000,-

2 000,-

2 900,-

100,-

85 000,-

 A.    KAPITAŁY WŁASNE.

 I.       Kapitały.

1.      Fundusz powierzony.

2.    Fundusz samofinansowania.

II.    Wynik finansowy.

B. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE.

1.        Długoterminowe kredyty bankowe.

C.    ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE.

I.       Zobowiązania.

1.    Zobowiązania wobec dostawców.

2.    Zobowiązania wobec pracowników.

 SUMA BILANSOWA

 (A+B+C)

 72 000,-

 20 000,-

45 400,-

6 600,-

8 000,-

 8 000,-

5 000,-

 4 000,-

1 000,-

85 000,-

 Nowa Sól, dnia 31 marca 2020 r.

Główny Księgowy                                        Kierownik Jednostki

(-)                                                                   (-)