Plan zarządzania wspólnotą mieszkaniową. Analiza wpływów i wydatków

5/5 - (2 votes)

Właściciele lokali w budynkach przy ul. … nr 3,5,7 w Krakowie wnoszą zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną ustalane w oparciu o plany gospodarcze rokrocznie zatwierdzane uchwałą Wspólnoty Mieszkańców.

Zestawienie wpływów i wydatków za rok 2013

Lp.                                              POZYCJA KWOTA W PLN
Saldo

2012r.

Wpływy Wydatki Różnica
1. Zaliczka na koszty zarządu nieruchomością wspólną w tym:

Administracja

Księgowość

eksploatacja budynków, przeglądy obowiązkowe kotłownia – stała obsługa i konserwacja energia elektryczna w częściach wspólnych utrzymanie czystości w budynkach i na posesji wywóz nieczystości stałych

455,51

0

-2616,93

453,11

467,49

0

245,88

-994,94

9600

2400

7200

5439,48

7432,8

6200

6345

44617,28

9387,12

2400

7294,27

2413,42

8157,95

6200

6279,32

42132,08

668,39

0

-2711,2

3479,17

-257,66

0

311,56

1490,26

2. Fundusz remontowy 16 087,18 11093,76 1516,19 25664,75

Zestawienie wpływów i wydatków za rok 2014 (rok zerowy do analizy)

Lp.                                              POZYCJA KWOTA W PLN
Saldo

2013r.

Wpływy Wydatki Różnica
1. Zaliczka na koszty zarządu nieruchomością wspólną w tym:

Administracja

Księgowość

eksploatacja budynków, przeglądy obowiązkowe kotłownia – stała obsługa i konserwacja energia elektryczna w częściach wspólnych utrzymanie czystości w budynkach i na posesji wywóz nieczystości stałych

668,39

0

-2711,2

3479,17

-257,66

0

311,56

1490,26

9575,88

2800

8640,24

3893,2

8840,34

6300

6050

46099,66

10180,44

2800

9735,46

2437,84

8298,45

6300

6169,32

45921,51

63,83

0

-3806,42

4934,53

284.23      0

192.24

1668,41

2. Fundusz remontowy 25 664,75 12480,48 5136 33009,23

W obu przedstawionych okresach rozliczenie zimnej i ciepłej wody użytkowej /wraz z kosztem gazu użytego do podgrzania wody/ następowało na bieżąco według zużycia licznikowego wody w cyklu kwartalnym. Koszt centralnego ogrzewania /gazu/ rozliczany był po zakończeniu sezonu grzewczego. Taka forma rozliczeń została przyjęta uchwałą wspólnoty od początku jej funkcjonowania. Również zgodnie z uchwałą wspólnoty, nadwyżka wpływów nad wydatkami zwiększa wpływy lat następnych /patrz : saldo roku 2012 i 2013/. Środki zgromadzone na funduszu remontowym zostaną wykorzystane na planowane remonty i inwestycje w latach następnych.