Czym jest rachunkowość?

5/5 - (3 votes)

Rachunkowość to system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służy jej ocenie.

Rachunkowość nie była i nie jest samoistnym bytem, stąd zawsze była powiązana z organizacją gospodarczą. Ewolucja rachunkowości podatkowej następowała równolegle i w dostosowaniu do zmian zachodzących w organizacji gospodarczej.

Rachunkowość

 • Rachunkowość jest uznawana jako język działalności gospodarczej (biznesu),
 • Rachunkowość dostarcza całą terminologię dotyczącą sfery finansowej przedsiębiorstwa: zasobów, źródeł ich finansowania, przychodów, kosztów i wyników finansowych, przepływów pieniężnych itd.

Rachunkowość jest fundamentalnym systemem informacyjnym, który pozwala na zbieranie, mierzenie, analizowanie i prezentowanie informacji finansowej. Jego głównym celem jest umożliwienie podejmowania decyzji na różnych poziomach zarządzania w organizacjach. W poniższym referacie omówimy różne aspekty rachunkowości, takie jak jej definicja, rodzaje, cele, zasady oraz wpływ na decyzje biznesowe.

 1. Definicja rachunkowości

Rachunkowość to nauka i sztuka mierzenia, komunikowania i interpretowania informacji finansowych. Obejmuje procesy związane z identyfikacją, rejestracją, klasyfikacją, sumowaniem i raportowaniem transakcji finansowych. Rachunkowość dostarcza kierownictwu danych niezbędnych do monitorowania i zarządzania przedsiębiorstwem, a także do zrozumienia, jakie działania mogą wpłynąć na rentowność i stabilność finansową.

 1. Rodzaje rachunkowości

Istnieje wiele rodzajów rachunkowości, wśród których można wyróżnić:

 • Rachunkowość finansowa: Skupia się na tworzeniu raportów finansowych dla osób spoza organizacji, takich jak inwestorzy, kredytodawcy, agencje regulacyjne czy podatkowe. Raporty te, w tym sprawozdania finansowe, są standardowo prezentowane co kwartał lub rok.
 • Rachunkowość zarządcza: Ta gałąź rachunkowości koncentruje się na dostarczaniu informacji menedżerom, którzy używają tych danych do podejmowania decyzji strategicznych. Rachunkowość zarządcza jest bardziej szczegółowa i skupia się na przyszłości, pomagając organizacjom w planowaniu i prognozowaniu.
 • Rachunkowość kosztów: Jest to szczególny rodzaj rachunkowości zarządczej, który skupia się na zrozumieniu i obliczaniu pełnych kosztów prowadzenia biznesu.
 • Rachunkowość podatkowa: Skupia się na przygotowywaniu dokumentów podatkowych i planowaniu podatków. Rachunkowość podatkowa musi być zgodna z przepisami podatkowymi, które mogą różnić się od zasad rachunkowości finansowej.
 1. Cele rachunkowości

Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczanie informacji finansowej o firmie. Te informacje są używane przez różne interesariusze, takich jak właściciele, inwestorzy, pracownicy, klienci, dostawcy, instytucje finansowe, agencje rządowe i społeczność. Innym ważnym celem rachunkowości jest pomaganie w zarządzaniu organizacją poprzez monitorowanie jej wyników i finansów. Wreszcie, rachunkowość pomaga również w spełnianiu obowiązków podatkowych i regulacyjnych.

 1. Zasady rachunkowości

Rachunkowość opiera się na pewnych fundamentalnych zasadach, takich jak zasada kontynuacji działalności, zasada ostrożności, zasada równowagi, zasada kosztu historycznego i zasada rokowania. Zasada kontynuacji działalności zakłada, że firma będzie kontynuować działalność w przewidywalnej przyszłości. Zasada ostrożności mówi, że powinniśmy być ostrożni przy ocenie wartości aktywów i zobowiązań. Zasada równowagi mówi, że suma aktywów powinna równać się sumie kapitału i zobowiązań. Zasada kosztu historycznego mówi, że aktywa powinny być zapisywane po kosztach nabycia. Zasada rokowania nakłada na rachunkowość obowiązek sporządzania prognoz finansowych.

 1. Rachunkowość a decyzje biznesowe

Informacje finansowe dostarczane przez system rachunkowości są niezbędne do podejmowania efektywnych decyzji biznesowych. Na przykład, informacje o przepływie pieniędzy mogą pomóc firmie w planowaniu i kontrolowaniu wydatków. Analiza kosztów i dochodów może pomóc w określeniu, które produkty lub usługi są najbardziej rentowne. Informacje o zadłużeniu mogą pomóc w zarządzaniu ryzykiem finansowym.

Rachunkowość jest kluczowym elementem zarządzania każdą organizacją. Dostarcza ona wartościowych informacji, które pomagają w podejmowaniu decyzji, zarządzaniu finansami i spełnianiu obowiązków prawnych i regulacyjnych. Cechuje ją również ciągły rozwój, na który wpływ mają takie czynniki jak zmieniające się regulacje, postęp technologiczny i ewolucja biznesu. Dlatego niezwykle ważne jest zrozumienie podstaw rachunkowości i jej roli w świecie biznesu.