Syntetyczne zestawienie wskaźników płynności finansowej

5/5 - (1 vote)

Wskaźnik płynności finansowej drugiego stopnia, nazywany także wskaźnikiem szybkiej płynności, jest jednym z kluczowych wskaźników finansowych stosowanych do oceny zdolności firmy do pokrycia swoich krótkoterminowych zobowiązań za pomocą najbardziej płynnych aktywów.

Wskaźnik ten jest obliczany jako stosunek sumy pieniędzy gotówkowych, równoważników pieniężnych i należności krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych. W przeciwieństwie do wskaźnika płynności finansowej pierwszego stopnia, wskaźnik ten nie uwzględnia zapasów w obliczeniach, ponieważ zapasy mogą być trudne do szybkiego sprzedaży w celu pokrycia zobowiązań.

Formuła do obliczenia wskaźnika płynności finansowej drugiego stopnia jest następująca:

Wskaźnik płynności finansowej II stopnia = (Pieniądze + Równoważniki pieniężne + Należności krótkoterminowe) / Zobowiązania krótkoterminowe

Ten wskaźnik jest użyteczny dla wierzycieli i inwestorów, aby ocenić ryzyko związane z krótkoterminową stabilnością finansową firmy. Wysoki wskaźnik płynności finansowej drugiego stopnia wskazuje, że firma ma wystarczająco dużo najbardziej płynnych aktywów, aby pokryć swoje krótkoterminowe zobowiązania, co sugeruje niższe ryzyko finansowe.

Jednak, jak w przypadku wszystkich wskaźników finansowych, wskaźnik płynności finansowej drugiego stopnia powinien być interpretowany w kontekście. Różne branże mają różne standardy co do tego, co jest uważane za „dobre” wskaźniki płynności, a różne firmy mogą mieć różne strategie zarządzania płynnością. Dlatego zawsze jest ważne, aby porównywać wskaźniki firmy z jej konkurentami i ze standardami branżowymi, a także badać trendy w czasie.

Tabela 4. Syntetyczne zestawienie wskaźników płynności finansowej.

Podstawowe wskaźniki płynności   finansowej

L.p.

NAZWA

POSTAĆ

1.

wskaźnik płynności finansowej

środki   pieniężne

zobowiązania   bieżące

2.

wskaźnik płynności finansowej

płynne   środki obrotowe

zobowiązania   bieżące

3.

wskaźnik płynności finansowej

środki   obrotowe bieżące ogółem zobowiązania ogólne

Wskaźniki pomocnicze stosowane   w analizie kapitału obrotowego

1.

kapitał obrotowy w dniach obrotu

kapitał   obrotowy x 360 dni

sprzedaż   netto

2.

wskaźnik cyklu zapasów w dniach

przeciętny   stan zapasów

sprzedaż   netto: 360 dni

3.

wskaźnik cyklu należności

przeciętny   stan należności

sprzedaż   netto: 360 dni

4.

okres płacenia zobowiązań w dniach

średni   stan zobowiązań x 360 dni sprzedaż   netto

5.

cykl środków pieniężnych

obrót   zapasami w dniach + okres ściągania należności – okres płacenia zobowiązań

[źródło: opracowanie własne na podstawie M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Warszawa 1993]