Klasyfikacja środków gospodarczych

5/5 - (3 votes)

Składniki majątkowe, którymi rozporządza każda jednostka gospodarcza nazywamy środkami gospodarczymi.

Środki gospodarcze dzielimy na następujące 2 główne grupy:

  • majątek trwały – czyli składniki trwale zaangażowane w jednostce (dłużej niż 1 rok),
  • majątek obrotowy – składniki pozostające w trwałym obrocie.

W ramach tych grup następuje dalszy podział środków według postaci w jakiej one występują.

 Majątek trwały dzieli się na:

  1. Wartości niematerialne i prawne – są to koszty nabycia praw majątkowych (np. licencji, patentów, praw autorskich, oprogramowania komputerów, itp.)
  2. Rzeczowy majątek trwały – to budynki, grunty, maszyny, urządzenia, środki transportu,
  3. Finansowy majątek trwały – czyli trwale zaangażowane środki pieniężne (dłużej niż 1 rok) w akcje, obligacje, udziały, długoterminowe pożyczki, lokaty pieniężne itp.
  4. Należności długoterminowe – to należne jednostce sumy, które zostaną spłacone po okresie dłuższym od 1 roku.

 Majątek obrotowy dzieli się na:

  1. Rzeczowe składniki majątku obrotowego na które składają się zapasy materiałów, produktów gotowych, produkcji nie zakończonej oraz towarów,
  2. Należności – to sumy należne od innych, przede wszystkim z tytułu sprzedaży produktów i towarów,
  3. Papiery wartościowe – przeznaczone do obrotu obejmują akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, nabyte głównie w celach handlowych (okres posiadania krótszy niż 1 rok),
  4. Środki pieniężne – kwoty pieniężne, którymi w danej chwili może dysponować jednostka – mogą to być środki w banku lub gotówka w kasie.

Podział środków gospodarczych.