Rachunek wyników (zysków i strat)

5/5 - (3 votes)

Jednostki gospodarcze powoływane są do życia dla wykonywania określonej działalności np. produkcyjnej, handlowej i uzyskują przychody ze sprzedaży (produktów czy usług). Ponadto każda firma chce również wiedzieć ile osiągnięcie przychodu ją „kosztowało”. Pozycje takie jak: materiały, wynagrodzenia pracowników, czynsz za lokal, energię itp. zaliczana są do kosztów, które informują o wyrażonym w pieniądzu zużyciu czynników produkcji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Koszty uzyskania przychodów dzielimy na:

  1. Koszty sprzedanych produktów i towarów – głównie koszty materiałów, energii, itp.
  2. Koszty działalności operacyjnej – koszty utrzymania zarządu, załadunku, transportu, reklamy,
  3. Pozostałe koszty operacyjne – grzywny, kary, poniesione szkody, przekazane dary, itp.

 Przychody dzielą się również na:

  1. Przychody ze sprzedaży towarów i usług – informują za ile złotych firma sprzedała produkty (wyroby i usługi) oraz towary.
  2. Pozostałe przychody operacyjne – ze sprzedaży składników majątku trwałego, otrzymane kary, grzywny;
  3. Przychody finansowe – np. odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, odszkodowania

Wynik działalności jednostki gospodarczej wykazany w bilansie jest mało czytelny. Brak bowiem jest informacji na jakim rodzaju działalności oraz w jakiej wysokości zysk został osiągnięty, jakie były wyniki uzyskane na działalności operacyjnej, a jakie na operacjach nadzwyczajnych. Względy te zadecydowały o celowości ujęcia wyniku działalności gospodarczej w odrębnym sprawozdaniu jakim jest rachunek wyników zwany też rachunkiem zysków i strat.

Rachunek wyników, podobnie jak bilans, ma 2 strony: lewą, po której wykazywane są sumy kosztów osiągnięcia przychodów i poniesione straty nadzwyczajne, oraz prawą, po której prezentowane są przychody. W rachunku wyników odzwierciedlane są więc finansowe rezultaty operacji wynikowych, zaś różnica między stronami rachunku wyników stanowi ostateczny wynik netto (zysk lub stratę) osiągnięty z całokształtu działalności firmy.

Zakłady Okuć Budowlanych

Nowa Sól, ul. Rybna 6.

RACHUNEK WYNIKÓW (ZYSKÓW I STRAT)

sporządzony za okres 01.01.- 31.12….r.

 KOSZTY I STRATY                                                                     PRZYCHODY I ZYSKI

 

A.      Koszty sprzedanych towarów i produktów.

 

I.          Wartość sprzedanych towarów i materiałów.

II.       Koszt wytworzenia sprzedanych produktów.

III.    Koszty sprzedaży.

IV.    Koszty ogólnego zarządu.

 

B.      Zysk ze sprzedaży.

 

C.      Pozostałe koszty operacyjne.

 

 

D.      Zysk na działalności operacyjnej.

 

E.      Koszty finansowe

 

F.       Zysk brutto na działalności gospodarczej

 

G.      Straty nadzwyczajne

 

H.      Zysk brutto

 

I.         Podatek dochodowy

 

J.        Zysk netto

 

OGÓŁEM

(A+C+E+G+I+J)

 

120 000,-

 

 

 

30 000,-

 

70 000,-

5 000,-

15 000,-

 

20 000,-

 

7 000,-

 

 

19 000,-

 

 

12 000,-

 

12 000,-

 

 

1 500,-

 

11 000,-

 

4 400,-

 

6 600,-

 

151 500,-

 

A.      Przychody ze sprzedaży

 

 

I.        Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów.

II.     Przychody ze sprzedaży produktów.

 

 

 

B.      Strata ze sprzedaży.

 

C.      Pozostałe przychody operacyjne.

 

D.      Strata na działalności operacyjnej.

 

E.      Przychody finansowe

 

F.       Strata brutto na działalności gospodarczej

 

G.      Zyski nadzwyczajne

 

H.      Strata brutto

 

 

 

I.         Strata netto

 

OGÓŁEM

(A+C+E+G+J)

 

140 000,-

 

 

40 000,-

 

100 000,-

 

 

 

 

 

 

6 000,-

 

 

 

 

 

5 000,-

 

 

 

 

500,-

 

 

 

 

 

 

 

151 500,-

 

 Nowa Sól, dnia 31 marca … r.

Główny Księgowy                                         Kierownik Jednostki

(-)                                                                   (-)