Dokumenty magazynowe związane z obrotem zapasami

5/5 - (1 vote)

Ewidencja księgi majątku obrotowego powinna być prowadzona wg zasad ustalonych w zakładowym planie kont zgodnie z UoR i potrzebami kontroli wewnętrznej jednostki. Ewidencja ta powinna zapewnić konkretne przychody, rozchody i zapasy oraz rozliczenie osób odpowiedzialnych z powierzonego im mienia. Obrót materiałami, towarami, WG, powinien być odpowiednio udokumentowany.

Do typowych dokumentów dokumentujących obrót magazynowy zaliczamy:

 • Pz
 • Pw
 • Zw
 • Mm
 • Wz
 • Rw

Dowód Pz dokumentuje przyjęcie do magazynu zakupionych materiałów i towarów. Na podstawie tego dokumentu możemy porównać ilość materiałów wyszczególnioną na fakturze z ilością przyjętą do magazynu. Dowód Pz stanowi podstawę przyjęcia materiałów i towarów do magazynu i rozliczenia zakupu.

Dokument Pz:

 • Nr i datę dowodu zakupu
 • Kolejny nr Pz
 • Nazwę dostawcy
 • Nazwę materiałów i towarów
 • Datę przyjęcia składników majątku do magazynu
 • Ilość przyjętą do magazynu

Dowód Pw dokumentuje przyjecie z produkcji do magazynu WG przeznaczonych do sprzedaży. Dokument Pw:

 • Nr kolejny Pw
 • Nazwę wyrobu
 • Datę przyjęcia
 • Ilość przyjętą do magazynu
 • Jednostkę miary, cenę jednostkową oraz wartość
 • Datę i podpis przekazującego i przyjmującego

Dowód Zw dokumentuje zwrot do magazynu wcześniej pobranych materiałów. Dokument ten ma zastosowanie w sytuacji, gdy z magazynu pobrano za dużą ilość materiałów lub pomyłkowo niewłaściwy towar. Dokument Zw:

 • Datę zwrotu i przyjęcia do magazynu
 • Kolejny nr Zw
 • Nazwę wydziału dokonującego zwrotu
 • Rodzaj materiału, ilość, jednostkę miary
 • Powód zwrotu
 • Data i podpis

Dowód MM dokumentuje przesunięcie składnika majątku pomiędzy magazynami tej samej jednostki. W jednym magazynie następuje zmniejszenie stanu magazynowego, a w drugim zwiększenie o te sama ilość i wartość. Zawiera:

 • Nazwy magazynów
 • Data wydania i przyjęcie
 • Kolejny numer Mm
 • Nazwa składnika majątku
 • Ilość, jednostkę, wartość
 • Data, podpis

Dowód Wz dokumentuje wydanie materiałów, towarów i WG na zewnątrz jednostki, np. przy ich sprzedaży.

Zawiera:

 • Datę wystawienia dokumentu
 • Kolejny nr Wz
 • Nazwę odbiorcy
 • Nazwę wydawanego składnika z magazynu
 • Ilość wydanego materiału, towaru, WG, jednostkę miary, wartość
 • Data i podpis

Dowód Rw dokumentuje wydanie materiałów, towarów i WG z magazynu w celu ich zużycia wewnątrz jednostki, np. do produkcji lub na potrzeby administracyjne, gospodarcze i biurowe jednostki. Zawiera:

 • Datę wystawienia dokumentu
 • Kolejny nr Rw
 • Nazwę magazynu wydającego
 • Nazwę działu otrzymującego
 • Nazwę składnika
 • Datę i podpis