Bibliografia

Rate this page
 1. Baś-Mazur M., Kompendium wiedzy nowego przedsiębiorcy, Text, Kraków 2006.
 2. Bednarz J., Gostomski E., Finansowanie działalności gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
 3. Borodo A. Polskie prawo finansowe, Żak, Toruń 2009,
 4. Brzeszczyńska S., Podatki 2007, Meritum, Warszawa 2007
 5. Brzeziński B. Prawo podatkowe, Dom Organizatora, Żak, Toruń 2006
 6. Brzeziński B., Prawo podatkowe. Teoria, instytucje, funkcjonowanie, Tonik, Toruń 2010,
 7. Buga J., Małe i średnie przedsiębiorstwa jako element prorozwojowej polityki lokalnej, Gospodarka Narodowa, nr 10, 2004
 8. Gaudemet P.M., J. Molinier, Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000,
 9. Głuchowski J. Polskie Prawo Podatkowe, PWN, Warszawa,
 10. Gomułowicz A.  J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2010,
 11. Gomułowicz A., J. Małecki, Polskie prawo finansowe, Lexis Nexis, Kraków 2006,
 12. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2004.
 13. Gomułowicz A., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2008,
 14. Gruszczyńska A., Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw. W poszukiwaniu źródeł wzrostu wartości rynkowej, Warszawa 2008.
 15. Ickiewicz J.,  Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2007,
 16. Ickiewicz J., Strategia finansowania przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1993.
 17. Jaśkiewiczowa J.  Prawo Finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000,
 18. Jaśkiewiczowa J., Prawo Finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1990,
 19. Jurewicz K., Opodatkowanie małych przedsiębiorstw, ARM, Grodziec 2005,
 20. Kalina-Prasznic U., Leksykon polityki gospodarczej, Wolters Kluwer, Kraków 2005.
 21. Katner W.J., Kodeks spółek handlowych. Wprowadzenie, Warszawa 2000.
 22. Koleśnik A., Do wyboru ryczałt lub podatek według skali, Rzeczpospolita – Dobra Firma, 09.01.2006.
 23. Komar A., Systemy podatkowe podmiotów gospodarczych, Konieczny i Kruszewski, Warszawa 2005,
 24. Kosikowski C., E. Ruśkowski, Finanse publiczne i prawo finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006,
 25. Krzemińska D., Finanse przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000,
 26. Kudert S., M. Jamroży, Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007,
 27. Kulawczuk P., Efektywność podatkowa małych i średnich przedsiębiorstw, WUG, Gdańsk 2004,
 28. Kulicki J., P. Sokół, Podatki i Prawo Podatkowe, PWE, Warszawa 2005,
 29. Litwińczuk H.  Prawo Podatkowe Podmiotów Gospodarczych, PWE, Warszawa 2006,
 30. Litwińczuk H., Prawo podatkowe przedsiębiorców Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006,
 31. Łuczka T., Kapitał jako przedmiot gospodarki finansowej małego i średniego przedsiębiorstwa prywatnego. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa, Poznań 1997.
 32. Majchrzycka-Guzowska A.  Finanse i prawo finansowe, PWN, Warszawa 2006,
 33. Martyniuk T., Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2005 roku. Podatnika vademecum Nr 2, Difin, Warszawa 2005.
 34. Mączyński D.  Podatek akcyzowy w prawie polskim i europejskim, PWE, Warszawa 2004,
 35. Mikołajczyk B., Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2007.
 36. Mućko P., Sokół A., Jak założyć i prowadzić własną firmę, CeDeWu, Warszawa 2009.
 37. Olesińska A., Prawo podatkowe, TNOiK, Toruń 2004.
 38. Owsiak S., Finanse Publiczne. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2006,
 39. Pazurek B., Ryczałt; książka podatkowa; księga przychodów i rozchodów, Wydawnictwo BP, Wrocław 2005.
 40. Piasecki B., Ekonomika I Zarządzanie małą firmą, WN PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 41. Pluta W., Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004.
 42. Pomorska A.  Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, UMCS, Lublin 2003,
 43. Poszwa M., Rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 44. Powiałowski A., Koroluk S., Podejmowanie działalności gospodarczej w świetle regulacji prawnych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz- Gdańsk 2005.
 45. Przychocka I., Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, PWE, Warszawa 2002,
 46. Rozporządzenie (WE) Nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz. U. L 243 z 11.9.2002)
 47. Ruśkowski E., Finanse Publiczne i Prawo Finansowe., PWE, Warszawa 2000,
 48. Safin K., Zarządzanie własną firmą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 49. Seredyński R., Szaruga K., Dziedzia M., Operacje gospodarcze w praktyce księgowej, ODDK, Gdańsk 2010
 50. Stróżycki M., Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2002.
 51. Szczęsny W., Firma w otoczeniu fiskalnym. Diffin, Warszawa 2004,
 52. Szczodrowski G., Polski system podatkowy, PWN, Warszawa 2007,
 53. Szczodrowski G., Polski system podatkowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002,
 54. Szyszko L., Finanse przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2000,
 55. Szyszko L., J. Szczepański, Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007,
 56. Turyna J., Standardy sprawozdawczości finansowej, Difin, Warszawa 2006
 57. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 roku, Prawo Działalności Gospodarczej, Dz.U. Nr 101 z dnia 17 grud­nia, poz. 1178,
 58. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 59. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2004 r., Nr 213, poz. 2155)
 60. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591)
 61. Walczak M. (red.), Międzynarodowe i polskie regulacje rachunkowości w praktyce, Difin, Warszawa 2003
 62. Walińska E., Międzynarodowe standardy rachunkowości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
 63. Wolański R. System podatkowy w Polsce, Difin, Warszawa 2009,
 64. Wyrzykowski W., Polski system podatków i opłat w zarysie, Bellona, Gdański 2004,
 65. Zadora H., Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2009.

Dodaj komentarz