Prace z politologii

5/5 - (1 vote)

Politologia to dziedzina, która obejmuje bardzo wiele zagadnień. To wielki worek, do którego pchane są najróżniejsze zagadnienia, począwszy od bezrobocia i polityki pieniężnej, na stosunka globalnych, międzynarodowych wcale nie skończywszy.

O wszystkim tym będziemy pisać. Będziemy przezentować prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe z szeroko pojętej politologii. Zaczniemy może od bezrobocia.

Wprowadzanie mechanizmów gospodarki rynkowej w Polsce zmieniło w zasadniczy sposób sytuację na rynku zatrudnienia. Po wieloletnim okresie występowania niedoboru rąk do pracy nastąpiło radykalne zmniejszanie się zapotrzebowania ze strony zakładów pracy na siłę roboczą. Od stycznia 1990 r. mamy do czynienia z powstaniem i narastaniem bezrobocia.

Wraz z bezrobociem pojawiły się ważne problemy ekonomiczne i społeczne. Ekonomiczne wiążą się głównie z tym, że z jednej strony rosną zasoby nie wykorzystanej siły roboczej i mocy produkcyjnych, z drugiej zaś wielu dobrych fachowców, kobiet samotnie wychowujących dzieci i na urlopach wychowawczych traci pracę i dochody. Powstaje tym samym zagrożenie warunków bytu i opieki socjalnej zakładów pracy dla wielu rodzin.

Bezrobocie wywołuje również ujemne skutki społeczne. Ich przejawem jest wzrost niezadowolenia społecznego i negatywnych postaw wobec programu stabilizacyjnego i zachodzących przemian, kwestionowanie podstawowego systemu wartości społecznych, a przede wszystkim kwalifikacji jako warunku pracy i awansu. Zjawiska te są źródłem wielu patologicznych zjawisk dotyczących także samej pracy. Dlatego przeciwdziałanie bezrobociu powinno być jednym z ważniejszych zadań nie tylko dla urzędów pracy, ale także dla organów samorządowych, administracji państwowej oraz szeregu organizacji społecznych i zawodowych.

To tak na początek, prace dyplomowe o bezrobociu.

Dodaj komentarz