Politologia

5/5 - (2 votes)

Za trzy podstawowe pojęcia i kategorie badawcze politologii uznać należy[1]:

  1. władzę,
  2. państwo,
  3. politykę.

Za przedmiot  nauki o polityce (politologii) uznać należy fakty z gałęzi polityki wewnętrznej i międzynarodowej wraz ze zjawiskami i procesami politycznymi oraz działaniami  politycznymi, ich rodzajami i następstwami oraz potrzebami i interesami politycznymi.

Nauka ta łączy w sobie problematykę zjawisk i procesów formowania się, funkcjonowania oraz rozplanowania władzy państwowej, jak również zabiegania o tę władzę, wpływ na działalność organów tej władzy. Nie można pominąć analizy strukturalnej poszczególnych organizacji, sprawujących władzę w państwie i uczestniczących w niej lub wpływających na nią[2].

Nauki o charakterze politycznym zasadnicze znaczenie odgrywają jako nauki teoretyczne. Swoim rozwojem przyczyniają się rozwoju nauki w każdej z pogłębianych dziedzin jak również w dziedzinach pokrewnych. Nie należy jednak odbierać im znaczenia praktycznego  –  dostarczają analiz tak rządzącym jak i rządzonym. Politolodzy spełniają rolę ekspertów, którzy zajmują się doradztwem osobom rządzącym oraz partiom politycznym.

Politologia tak jak każda z pozostałych nauk spełnia  określone funkcje:

  • deskryptywna (opis i jego systematyzacja),
  • eksplanacyjna (wyjaśnianie, poszukanie związków przyczynowo-skutkowych, teorie),
  • prognostyczna (przewidywanie i formowanie przyszłości)

W politologii zasadniczo, stosowane są dwa modele wyjaśniania: empiryczno-analityczny oraz humanistyczno-hermeneutyczny.

[1] Nauka o państwie, (red.) P. Kaczorowski, Warszawa 2006.

[2] M. Chmaj, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin 1998.