Pojęcie procesów logistycznych

5/5 - (1 vote)

Pojęcie procesów logistycznych można rozciągnąć na wiele różnych sfer działalności, w których występują strumienie, zasoby i infrastruktura typowa dla procesów logistycznych. W tym ujęciu można mówić o logistyce jednostki wojskowej (jako oddziału gos­podarczego), szpitala, szkoły i innej instytucji społecznej. Procesy logistyczne mają w tych podmiotach jednak szczególny charakter. Zakup towarów, transport, zapasy, magazynowanie itp. służą spełnianiu funkcji tych podmiotów. Funkcje te w odróżnieniu od funkcji przedsiębiorstw nie polegają jednak na wytwarzaniu bądź sprzedaży produktów i usług materialnych. Niemniej jednak pew­ne procesy w przedsiębiorstwach i innych podmiotach gospoda­rujących (np. zakup, magazynowanie, utrzymanie zapasów, kosz­ty) są typowymi procesami logistycznymi. Odmienne są tylko cele działania tych podmiotów.

Logistyka przedsiębiorstwa odznacza się jedną szczególną cechą. Otóż strumienie przepływów realnych mają charakter ot­warty.Możemy wyodrębnić strumienie dopływu i odpływu:

Rys.1. Strumienie przepływów w przedsiębiorstwie.

1

Źródło: Cz. Skowronek Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, s. 36.

W przedsiębiorstwie handlowym przepływem realnym jest zakup w celu sprzedaży, a w przedsiębiorstwie produkcyjnym — zakup w celu przetworzenia i sprzedaży produktów o innych cechach i funkcjach niż zakupione produkty.

W podmiotach gospodarujących niebędących przedsiębior­stwami w zasadzie mamy do czynienia tylko ze strumieniami wejścia (dopływu):

Rys.2. Strumień przepływów w podmiotach gospodarujacych, niebędących przedsiębiorstwami.

2

Źródło: Cz. Skowronek Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, s. 36

Dostawy i zakupy są dokonywane w celu zaspokojenia po­trzeb materialnych danego podmiotu gospodarującego. Jego cele i funkcje są jednak odmienne. Na wyjściu znajduje się, bowiem specyficzna forma usługi, np. wyleczony pacjent, wykształcony człowiek, wykonane zadanie obronne.

Treść procesów logistycznych „na wejściu” w podmiotach niebędących przedsiębiorstwami jest podobna do treści logistyki sfery zaopatrzenia przedsiębiorstwa. Różny jest natomiast stopień skomplikowania tych funkcji, ich zakres itp. I tak, z punktu widzenia procesów logistycznych zaspokojenie potrzeb material­nych wielkiego szpitala może być bardziej złożone i może wyma­gać bardziej rozwiniętej infrastruktury technicznej niż zaspokoje­nie potrzeb materialnych małego przedsiębiorstwa handlowego, o prostej strukturze organizacyjnej oraz nielicznym asortymencie towarów będących przedmiotem obrotu.

Dodaj komentarz