Zde­finiowanie pojęcia „logistyka”

5/5 - (2 votes)

logistykaTeoretycy logistyki odnoszą pojecie logistyki przede wszystkim do działalności praktycznej.

F.J. Beier i K. Rutkowski podkreślają, że już w latach 50-tych zaczęły się pojawiać w USA, a następnie w innych krajach zachodnich „koncepcje menedżerskie postulujące pogrupowanie działań związanych z przepływami produktów w celu umożliwie­nia kompleksowego zarządzania nimi”[1].

Z kolei, M. Sołtysik definiuje logistykę następująco:

„Logistyka jest dziedziną wiedzy o procesach logistycznych w gospodarce
oraz sztuce skutecznego zarządzania tymi procesami”
[2].

Sądzę, że trafnie definicję logistyki jako sferę działalności gospodarczej sformułowali autorzy podręcznika akademickiego Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy:

„Logistykę w szerokim rozumieniu traktujemy jako zinteg­rowany system kształtowania i kontroli procesów fizycznego przepływu towarów oraz ich informacyjnych uwarunkowań, zmierzających do osiągnięcia możliwie najkorzystniejszych re­lacji między poziomem świadczonych usług (poziomem obsługi odbiorców) a poziomem i strukturą związanych z tym kosztów”[3]

Wielu autorów, definiując pojęcie logistyki, jej zakres i przed­miot, nie rozróżnia logistyki jako sfery działalności gospodarczej i logistyki jako dziedziny wiedzy ekonomicznej. Wydaje się, że takie rozróżnienie może stanowić podstawę precyzyjniejszego zde­finiowania pojęcia „logistyka”.


[1] F.J. Beier, K. Rutkowski, Logistyka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1995, s.14.

[2] M. Sołtysik, Istota i cechy zarządzania logistycznego,[W] „Gospodarka Materiałowa & Logistyka” 1994, nr 7-8, s.145

[3] L.Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosem, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 1998, s.390.