Fazy przepływu dóbr w gospodarce

5/5 - (1 vote)

logistykaZ całokształtu przepływu dóbr w gospodarce można umow­nie wyodrębnić kilka podstawowych faz:

 • Faza I obejmuje    pozyskanie surowców z przyrody i ich produkcyjne zagospodarowanie. Dotyczy      ona przemysłu wydobyw­czego, rolnictwa, leśnictwa,
  a także rybołówstwa. Produktem tej fazy są surowce pierwotne, które w      większości przypadków stają się przedmiotem przetwórstwa w kolejnych  fazach procesów prze­pływu. Tylko niewielka część tych surowców w postaci      nie prze­tworzonej trafia bezpośrednio do spożycia konsumpcyjnego. Z punktu widzenia procesów logistycznych w tej fazie      mamy do czynienia zarówno ze strumieniami przepływu surowców, jak i z gromadzeniem zapasów w postaci produktów gotowych
  w przedsiębiorstwach wydobywczych (węgiel, ruda żelaza), rolnych, leśnych      (surowce rolnicze i leśne). W większości      przypadków dostawy tych surowców następują bezpośrednio od miejsca  pozyskania do zakładów przetwórczych, bez większego udziału pośredników      handlowych.
 • Faza II obejmuje      procesy przetwarzania surowców w ma­teriały i półfabrykaty
  o różnym stopniu przetworzenia i uszla­chetnienia. Do typowych gałęzi      wytwórczych w tej fazie należą: hutnictwo żelaza i stali, metali      nieżelaznych, niektóre branże przemysłu metalowego, chemicznego,      drzewnego. Fazę tę charakteryzuje rozwinięty system procesów      logistycznych. Procesy prze­pływu przebiegają zarówno bezpośrednio między      producentami, jak i z udziałem pośredników handlowych. We wszystkich ogni­wach są utrzymywane zapasy (materiałowe, produkcji niezakończonej, wyrobów      gotowych, towarów). Infrastruktura      procesów logistycznych jest w tej fazie roz­winięta, gdyż strumienie      przepływu cechuje masowość, szeroki asortyment materiałów, ich powszechne      zastosowanie w gospo­darce. Trafiają one praktycznie do większości przedsiębiorstw  i innych podmiotów. Również procesy magazynowe wymagają rozwiniętej      infrastruktury technicznej. Pośrednictwo w obrocie między producentami      przejmuje w szerokim zakresie handel środ­kami produkcji.
 • Faza III obejmuje przetwórcze gałęzie przemysłu. Materiały oraz półfabrykaty są przetwarzane  w wyroby popytu finalnego o przeznaczeniu konsumpcyjnym
  i inwestycyjnym. Do tej fazy możemy zaliczyć także budownictwo i handel.      Procesy logistyczne charakteryzuje masowość przepływu, rozwinięta      struktura asor­tymentowa, utrzymywanie zapasów we wszystkich podstawowych      rodzajach, rozwinięta infrastruktura techniczna magazynowania,      manipulacji, transportu itp.
 • Faza IV obejmuje      przedsiębiorstwa handlu środkami produk­cji i konsumpcji: hurtowe,      detaliczne, łączące funkcje hurtu i deta­lu, a także inne wyspecjalizowane      podmioty, np. przedsiębiorstwa pośrednictwa handlowego, usług,  specjalistyczne przedsiębiorstwa transportowe. Podstawowymi składnikami  logistyki w tej fazie są: przepływ dóbr  rzeczowych, utrzymywanie zapasów i infrastruk­tura logistyczna.
 • Faza V obejmuje      eksploatacje środków pracy i artykułów konsumpcyjnych trwałego użytku. W      tej fazie procesów gospodar­czych są potrzebne określone środki      materiałowe (zwłaszcza części zamienne, paliwo, energia) oraz rozwinięta      infrastruktura logis­tyczna (magazyny, stacje obsługi, specjalny transport      itp.).

Można by umownie wydzielić kolejną fazę procesów gos­podarczych, jaką jest zagospodarowanie powstających w każdej fazie odpadów: produkcyjnych, poamortyzacyjnych, pokonsumpcyjnych. Można także te procesy umieścić w każdej
z wyodręb­nionych już faz przepływu dóbr rzeczowych. Zależy to przede wszystkim
od potrzeb badawczych oraz praktycznych.

W każdej z wyodrębnionych faz przepływu dóbr rzeczowych mamy także
do czynienia z potokami informacji, które muszą być gromadzone, klasyfikowane, przetwarzane, a następnie wykorzys­tywane w sterowaniu procesami logistycznymi.

Wyodrębnienie faz procesów logistycznych pozwala rozpat­rywać procesy logistyczne w sposób kompleksowy przez pryzmat realnych procesów przepływu produktów i informacji, gromadze­nia zapasów itp. One, bowiem stanowią istotę logistyki jako sfery działalności gospodarczej i, jednocześnie, obiekt badań logistyki jako dyscypliny wiedzy.

Dodaj komentarz