Audyty logistyczne

5/5 - (8 votes)

Współczesne warunki rynkowe sprawiają, iż absolutną koniecznością jest stałe dostosowywanie oferty do potrzeb i rosnących oczekiwań klientów. Co jednak zrobić w sytuacji kiedy zaprojektowany przed laty produkcyjny lub dystrybucyjny układ logistyczny zaczyna być przeszkodą w rozwoju firmy:

  • magazyny nie są w stanie pomieścić niezbędnej ilości towaru;
  • próby zwiększenia produkcji skutkują dramatycznym wzrostem kosztów czy przyspieszonym zużyciem posiadanej infrastruktury;
  • klienci narzekają na jakość oraz terminowość dostaw;
  • produkcja odnotowuje przestoje z powodu wypadków przy pracy.

W takiej sytuacji oczywistym jest konieczność identyfikacji i oceny sposobu funkcjonowania systemu logistycznego firmy, a następnie jego usprawnienie. Aby jednak wszelkie wdrożenia nie sparaliżowały przedsiębiorstwa, racjonalnym rozwiązaniem jest wcześniejsze przeprowadzenie audytu logistycznego.

Czym jest audyt?

Audyt technologiczny systemu logistycznego przedsiębiorstwa (tzw. audyt logistyczny) to sporządzone przez interdyscyplinarny zespół specjalistów opracowanie zawierające odpowiedzi na pytania:

1. Jak jest obecnie? – identyfikacja i ocena stanu istniejącego systemu logistycznego;
2. Dlaczego tak jest? o ile może być lepiej? – określenie przyczyn nieprawidłowości w systemie logistycznym oraz potencjalnych korzyści z likwidacji nieprawidłowości;
3. Co zrobić, aby było lepiej? – wskazanie zmian, poprawiających funkcjonowanie systemu logistycznego;
4. Jak i kiedy zrobić, aby było lepiej? – określenie sposobu i kolejności wdrażanych zmian.

W praktyce, w ramach realizacji jednego audytu logistycznego, sporządzanych jest kilka wariantów projektowych spośród których wyłaniany jest najlepszy. Wyboru dokonuje Klient wspierany przez audytorów dysponujących narzędziami wielokryterialnej oceny wariantów projektowych. Następnie zostaje ustalona kolejność oraz sposób wprowadzania usprawnień, powodujący minimalne zakłócenia pracy przedsiębiorstwa podczas realizacji wdrożeń.

Korzyści z realizacji audytu

Audyt logistyczny powiązany z realizacją zawartych w nim wytycznych to liczne potencjalne korzyści dla przedsiębiorstwa pośród których należy wymienić:

1. Usprawnienie systemu logistycznego firmy;
2. Racjonalizację kosztów operacyjnych w przedsiębiorstwie;
3. Optymalizację wielkości zapasów;
4. Zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych przestrzeni magazynowych;
5. Podniesienie jakości świadczonych usług (terminowość, uszkodzenia);
6. Ujawnienie rezerw potencjału produkcyjnego umożliwiających:
– realizację dodatkowych zleceń (zwiększenie produkcji);
– zredukowanie wielkości lub odłożenia w czasie koniecznych nakładów inwestycyjnych
służących zwiększeniu efektywności;
7. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy.

Dodatkowo audyt logistyczny to doskonałe narzędzie przydatne podczas kreowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Opracowanie to bowiem uwidacznia słabe strony systemu logistycznego ale też ukazuje obszary posiadające rezerwy (produkcyjne, magazynowe).

Rodzaje audytów

W zależności od indywidualnych potrzeb oraz specyfiki przedsiębiorstwa audyt logistyczny może obejmować różnorodny zakres problematyki. Przykładowo tego rodzaju analizy działania firmy mogą być tworzone ze względu na:

  • technologiczne aspekty bezpieczeństwa pracy;
  • aspekt finansowy (racjonalizacja nakładów oraz redukcja kosztów operacyjnych);
  • efektywność pracy przedsiębiorstwa (ujawnienie rezerw oraz likwidacja „wąskich“ gardeł);
  • jakość towarów i usług (terminowość, błędy zamówień, uszkodzenia towaru itp.).

Audyty technologiczne

Podstawowym celem audytu jest analiza potencjału technologicznego, marketingowego i naukowego naszych klientów, charakterystyka rynku, na którym działa klient oraz zdobycie i weryfikacja informacji na temat oferowanych przez klienta produktów, technologii czy usług.

Istotnym elementem audytu technologicznego jest również określenie możliwości klienta w zakresie działań badawczo-rozwojowych.

Przy charakterystyce działalności klienta brane są pod uwagę takie czynniki jak: wielkość produkcji, polityka prowadzona w zakresie zasad finansowania działalności badawczo-rozwojowej, dotychczasowe doświadczenia, współpraca z innymi podmiotami oraz liczba wykwalifikowanych pracowników.

Finalnym efektem audytu powinna być identyfikacja najlepiej sprzedających się usług lub produktów klienta oraz ocena jego działalności przy założeniu, że działalność klienta zakłada transfer lub zastosowanie nowoczesnych technologii.

Podstawową formą przeprowadzenia audytu technologicznego jest bezpośredni kontakt z przedstawicielem (przedstawicielami) klienta oraz wizyta w jego siedzibie. W trakcie audytu zapoznajemy się bezpośrednio z działalnością klienta, np. z procesem produkcyjnym, pracą laboratoriów badawczych lub posiadanym zapleczem technologicznym.

Podstawowym narzędziem monitorującym przebieg audytu jest specjalny formularz uzupełniany na bieżąco w trakcie przeprowadzania całej procedury.
Audyt technologiczny służy nie tylko realizacji zapotrzebowań klienta, ale pozwala także pozyskać informacje o potrzebach technologicznych polskich przedsiębiorstw i służy rozpoznaniu innowacji technologicznych dostępnych na rynku krajowym oraz międzynarodowym.

Przeprowadzenie audytu technologicznego jest podstawą do ewentualnego wydania klientowi opinii o innowacyjności.

Technika przeprowadzenia audytu polega na usystematyzowaniu szczegółowych informacji formalno-organizacyjnych na temat zakresu działalności i potencjału klienta (zapoznanie się z dokumentacją), określeniu profilu odbiorców, rynków zbytu, najważniejszych czynników wpływających na konkurencyjność klienta oraz sprecyzowaniu najnowszych osiągnięć produkcyjnych i wprowadzonych innowacji.

Podsumowanie pracy inżynierskiej

5/5 - (4 votes)

Niniejsza praca opisuje organizację i technikę dystrybucji i przewozu styropianu na przykładzie firmy ARBET.

Dokonano lokalizacji sieci placówek firmy ARBET, przedstawiono strukturę wewnętrzną firmy, zamieszczono oraz następnie scharakteryzowano wyroby z uwzględnieniem ich właściwości, zastosowania oraz podatności na przewóz.

Następnie w kolejności opisano dystrybucję krajową oraz zagraniczną w firmie. Wraz z kolejnością oraz układem pracy zaprezentowano schemat blokowy procesu przewozu w formie dwóch algorytmów tj. projektowania i wykonania wraz z poniższym opisem.

Projektując proces technologiczny przewozu styropianu dokonano doboru technologii samego przewozu jak i technologii towarzyszących prac ładunkowych. Przedstawiono ewentualne środki przewozowe a następnie dokonano odpowiedniego wyboru tychże obiektów z uwzględnieniem optymalnych korzyści technicznych i ekonomicznych. Gdy już zostały wybrane środki transportujące ładunek to dla zrealizowania celu dokonano optymalnego doboru pracowników oraz wybrano trasę przewozu.

Dla lepszego zobrazowania czasowego oraz wymaganych urządzeń ładunkowych i dokumentów, przedstawiono projekt procesu przewozowego w układzie tabelarycznym. Aby osiągnąć zamierzony cel konieczna jest doskonała organizacja pracy ludzkiej na każdym z etapów projektowania procesu przewozowego.

Mamy nadzieję przedstawiony przeze mnie projekt  przyczyni się znacząco do poprawy i usprawnienia transportu styropianu.