Mikro i makroekonomiczna treść logistyki

5/5 - (2 votes)

praceDefiniując istotę logistyki, jej składniki odnajdywaliśmy w całokształcie realnych procesów gospodarczych. Mikro i makro ujecie logistyki to skala rozpatrywanych zjawisk i procesów. Nie można wyjaśnić istoty i zakresu procesów logistycznych w skali makro, jeśli nie zdefiniujemy jej istoty w skali mikro.

Logistyka mikroekonomiczna to przede wszystkim logistyka podmiotu gospodarującego, logistyka w przedsiębiorstwie. W każ­dym systemie gospodarczym takie ujęcie ma podstawowe znacze­nie dla zrozumienia istoty i treści logistyki.

Treść procesów logistycznych przedsiębiorstwa jest wyznacza­na przede wszystkim przez przedmiot działalności i stopień złożo­ności realizowanych procesów gospodarczych. W każdym jednak przypadku mamy do czynienia z realnymi procesami logistycz­nymi. Złożoność i zakres procesów logistycznych są tym większe, im bardziej są skomplikowane procesy gospodarcze w przed­siębiorstwie. Jest to najlepiej widoczne w dwu skrajnych przypad­kach: w przedsiębiorstwie handlowym, dysponującym ograniczo­nym asortymentem towarów, które sprzedaje je bezpośrednio kon­sumentom, oraz w wielkim przedsiębiorstwie przemysłu przetwór­czego, posiadającym własną rozwiniętą sieć dystrybucji.

W pierwszym przypadku, mimo małej skali działalności gos­podarczej i prostoty procesów logistycznych, występują wszystkie podstawowe składniki tych procesów,
a więc:

  • realne procesy przepływu – zakup towarów od dostawców, transport, manipulacja „na wejściu” do przedsiębiorstwa, magazynowanie, zapasy, manipulacja „na wyjściu”, udostęp­nianie towarów i ich sprzedaż odbiorcom,
  • procesy informacyjne – dotyczące zakupu, sterowania zapasa­mi, sprzedaży,
  • strumienie pieniężne – zapłata dostawcy, pozyskanie pienię­dzy od odbiorców.

W wielkim przedsiębiorstwie produkcyjnym procesy te ulega­ją komplikacji, ale ich istota nie ulega zmianie. Celem zakupu surowców i materiałów jest ich przetworzenie w produkty gotowe, a nie ich dalsza odsprzedaż. To oczywiście zmienia charakter procesów, rozpadają się one na wiele faz i procesów cząstkowych. Struktura zapasów różnicuje się, powstają nowe ich rodzaje, o właściwych sobie funkcjach.

Złożoność wytwarzanych wyrobów oraz struktura produkcyj­na i technologiczna procesów wytwórczych determinują strukturę zaangażowanych materiałów, miejsca gromadzenia zapasów itp. W dużym przedsiębiorstwie wiele czynności i cząstkowych proce­sów logistycznych powtarza się wielokrotnie, natomiast w przed­siębiorstwie handlowym te same czynności i procesy mogą wy­stępować tylko raz.

Istota procesów logistycznych w obu przedsiębiorstwach jest taka sama, lecz ich zakres i stopień złożoności są często ze sobą nieporównywalne. Złożoność tych procesów wyznacza także o wiele bardziej rozwiniętą ich infrastrukturę.

Przedsiębiorstwo, niezależnie od jego skali, ma podobne cele. W warunkach gospodarki rynkowej celem jest uzyskanie nadwyż­ki przychodów nad ponoszonymi kosztami, czyli osiągnięcie zys­ku. Całość procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie, w tym procesy logistyczne, jest podporządkowana temu celowi.

Ujęcie logistyki w skali mikro możemy także odnosić do tych podmiotów gospodarujących, które nie są przedsiębiorstwami. W rzeczywistości gospodarczej występują podmioty, które prowa­dzą pewną działalność gospodarczą, ale nie są zorientowane na osiąganie zysku, lecz realizują inne cele, np. obronne, społeczne.

Stwierdziliśmy już uprzednio, że logistyka ma swój początek”” w działaniach wojskowych. Celem procesów logistycznych w woj­sku jest zaspokajanie materialnych i innych potrzeb wojska.

1 komentarz do “Mikro i makroekonomiczna treść logistyki”

  1. Chcialabym, zeby na wszystkich stronaach mozna bylo znalezc tak ciekawe notki. Wszystko swietnie sie czyta, a informacje zawarte w notkach przydadza sie wielu z nas. Dziekuje.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz